latijnwoorden.txt

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user Marius on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. instituo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  institui, institutus (instituĕre) - instellen, beginnen
 2. saevitia
  wreedheid, woestheid
 3. numen, gen. (geslacht)
  numinis (onz.) - goddelijke macht
 4. sequor, perf. (inf.)
  secutus sum (sequi) - volgen
 5. ingredior, perf. (inf.)
  • ingressus sum (ingredi) - binnengaan
  • lopen
  • beginnen
 6. conor, perf. (inf.)
  conatus sum (conari) - proberen
 7. utor, perf. (inf.) + welke naamval?
  usus sum (uti) + abl. - gebruiken
 8. reor, perf. (inf.)
  ratus sum (reri) - menen
 9. seco (inf.)
  (secare) - snijden
 10. vito (inf.)
  (vitare) - vermijden
 11. item
  eveneens, evenzo
 12. aureus
  gouden, van goud
 13. immitto, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • immisi, immissus (immittĕre) - erop afsturen
  • laten gaan
 14. talis...qualis
  zo(danig) ... als
 15. impono, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  imposui, impositus (imponĕre) - leggen op, plaatsen op
 16. trepidus
  angstig, zenuwachtig
 17. orior, perf. (inf.)
  • ortus sum (oriri) - ontstaan, beginnen
  • opstaan, opkomen (van de zon)
 18. casus, gen.
  • casus - val
  • voorval, geval
  • ongeval
 19. obvius
  tegemoet(komend), tegenkomend
 20. pecunia
  geld
 21. agnosco, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  • agnovi, agnitus (agnoscĕre) - herkennen
  • erkennen
 22. praemium
  beloning, prijs
 23. patior, perf. (inf.)
  • passus sum (pati) - verdragen, dulden
  • toelaten
 24. loquor, perf. (inf.)
  locutus sum (loqui) - spreken
 25. decem (onverbuigbaar)
  tien
 26. forte (bijw.)
  toevallig
 27. sententia
  mening
 28. mereo, perf., participia passief van het perf. (inf.)
  merui, meritus (merere) - (ver)dienen
 29. vereor, perf. (inf.)
  veritus sum (vereri) - vrezen
 30. velut
  zoals, alsof
 31. varius
  afwisselend
 32. moror, perf. (inf.)
  • moratus sum (morari) - verblijven, zich ophouden
  • ophouden, vertragen
 33. retineo, perf. (inf.)
  • retinui (retinere) - tegenhouden, vasthouden
  • behouden
 34. aditus, gen.
  aditus - toegang
 35. interim
  ondertussen
 36. claudo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  clausi, clausus (claudĕre) - sluiten
 37. melior, gen.
  melioris - beter
 38. compono, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  composui, compositus (componĕre) - regelen
 39. ars, gen. (geslacht)
  • artis (vrl.) - vaardigheid, kunst
  • wetenschap
 40. promitto, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  promisi, promissus (promittĕre) - beloven
 41. divus
  goddelijk, vergoddelijkt
 42. medius (bijv. nw.)
  midden in, in het midden van
 43. votum
  • gelofte
  • wens, gebed
 44. hortor, perf. (inf.)
  hortatus sum (hortari) - aansporen
 45. egredior, perf. (inf.)
  egressus sum (egredi) - gaan uit, weggaan, verlaten
 46. complector, perf. (inf.)
  complexus sum (complecti) - omarmen, vastpakken
 47. minor, gen.
  minoris - kleiner, minder

Card Set Information

Author:
Marius
ID:
128182
Filename:
latijnwoorden.txt
Updated:
2012-02-07 18:06:07
Tags:
latijn woorden 24
Folders:

Description:
latijn woorden H 24
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview