Tswana - 8 Class Definitions (afr - tswana)

The flashcards below were created by user bobjana on FreezingBlue Flashcards.

 1. Mens - Mense
  Motho - Batho
 2. Man - Mans
  Monna - Banna
 3. Vrou - Vrouens
  Mosadi - Basadi
 4. Dogter - Dogters
  Mosetsane - Basetsane
 5. Seun - Seuns
  Mosimane - Basimane
 6. Fout - Foute
  Molato - Melato
 7. Stert - Sterte
  Mogatla - Megatla
 8. Manier - Maniere
  Mokgwa - Mekgwa
 9. Mond - Monde
  Molomo - Melomo
 10. Nek - Nekke
  Molala - Melala
 11. Boom - Bome
  Sethlare - Dithlare
 12. Byl - Byle
  Selepe - Dilepe
 13. Lewer - Lewers
  Sebete - Dibete
 14. Wurm - Wurms
  Seboko - Diboko
 15. Stoel - Stoele
  Setolo - Ditolo
 16. Luis - Luise
  (ne)Nta 0 Dinta
 17. Vlieg - Vliee
  (ne)Ntshi - Dintsi
 18. Skaap - Skape
  (ne)Nku - dinku
 19. Neus - Neuse
  Nko - Dinko
 20. Oor - Ore
  Tsebe - Ditsebe
 21. hout - houte
  lekgong - dikgong
 22. brief - briewe
  lekwalo - dikwalo
 23. melk
  lebese - lebese
 24. Pap
  Bogoba - Magoba
 25. Meel - Klomp Meel
  Boupi - Maupe
 26. Gras - Grasse
  Bojang - Majang
 27. Drank - Dranke
  Bojalo - Majalo
 28. Vloer - Vloere
  Bodilo - Madilo
 29. Deur - Deure
  Lemati - Dibati
 30. Witmens - Witmense
  Lekgoa - Makgoa
 31. Oog - Oe
  Leithlo - Matlo
 32. Lap - Lappe
  Lesela - Masela
 33. Maag - Mae
  Legodu - Magodu
 34. Dief - Diewe
  Lekgodu - Makgodu
 35. Om te eet
  go jja
 36. Om lief te he
  Go Rata
 37. Om lief gehe te word
  Go Ratwa
 38. Om te koop
  Go Reka
 39. Om te bou
  go aga
 40. Om te leeg
  go pela
Author:
bobjana
ID:
129960
Card Set:
Tswana - 8 Class Definitions (afr - tswana)
Updated:
2012-01-26 16:19:07
Tags:
tswana language
Folders:

Description:
Tswana - 8 classes of nouns
Show Answers: