USP

The flashcards below were created by user Jan on FreezingBlue Flashcards.

 1. Konkludentní smlouva
  Jde o projev vůle učiněný jinak než výslovně, např. jednáním (roztrhání listiny, poskytnutí požadovaného plnění) nebo opomenutím (vyjádření vůle neuzavřít smlouvu tím, že adresát nabídky nereaguje na návrh). § 35 odst. 1 obč. zák
 2. Adhezní smlouva
  smlouva, jejíž obsah (případně čas ujednání) není výsledkem jednání, ale je určen jednou ze smluvních stran a druhá strana má pouze možnosti smlouvu zcela přijmout, nebo nepřijmout; jedna ze stran nemá možnost obsah smlouvy ovlivnit. Smlouva je obvykle předkládána jako formulář, např. smlouvy s telekomunikačními společnostmi, dodavateli energie, apod.
 3. Střední občanský československý zákoník
  zákoník č. 40/1964 Sb. OBČANSKÝ ZÁKONÍKze dne 26. února 1964. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:Občanský zákoník se dříve členil na devět částí, tři ale již byly zrušeny. Úvodní a základní částí je část první, obecná ustanovení, která obsahuje právní úpravu společnou nejen pro další části zákoníku, ale na základě subsidiárního vztahu občanského zákoníku k dalším zákonům i pro občanské právo jako takové. Další specializované části se věnují právům k věcem, specifickým odpovědnostním vztahům, nabytí vlastnictví prostřednictvím dědění a závazkům:1. Obecná ustanovení (§ 1 – 122)2. Věcná práva (dříve Socialistické společenské vlastnictví a osobní vlastnictví, § 123 – 180)3. zrušeno (dříve Osobní užívání bytu, jiných místností a pozemků, § 181 – 221)4. zrušeno (dříve Služby, § 222 – 383)5. zrušeno (dříve Práva a povinnosti z jiných právních úkonů, § 384 – 414)6. Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení (dříve Odpovědnost za škodu a za neoprávněný majetkový prospěch, § 415 – 459)7. Dědění (dříve Dědění majetku v osobním vlastnictví, § 460 – 487)8. Závazkové právo (dříve neplatila vůbec, § 488 – 852k)9. Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení (dříve Závěrečná ustanovení, § 853 – 880)
 4. Autonomie vůle ve veřejné moci
  Občanskoprávní vztahy jako obecné soukromoprávní vztahy jsou založeny na právní rovnosti účastníků, jejichž práva a povinnosti vznikají zásadně na základě projevů vůle vyplývajících z principu jejich autonomie vůle. (dispozitivnost)Naproti tomu vztahy veřejnoprávní jsou založeny na právním postavení nerovném, kdy orgány veřejné moci rozhodují o právech a povinnostech subjektů autoritativně, tj. rozhodnutí těchto orgánů nejsou na vůli subjektů závislá. (kogentnost)Dispozitivní normy (lze se od nich odchýlit) umožňují autonomii vůle. Oproti tomu normy kogentní, jsou založeny na jejich striktním dodržování (autonomie vůle je nepřípustná).
 5. Preambule
  Je úvodní, zpravidla slavnostní, část textu nějakého písemného dokumentu (např. listin, předpisů, směrnic, nařízení, stanov, zákonů, ústav apod.), která stanovuje úmysl, záměr, význam či smysl textu následujícího za preambulí.Například v preambuli ústav států jsou uvedeny základní zásady fungování státu a jeho vymezení a obecná definice základních práv a povinností občanů.
 6. Kodex common law
  je jeden ze dvou subsystémů anglického precedenčního práva. Výrazem common law se, ne zcela přesně, v širším smyslu označuje i angloamerický právní systém jako celek - tedy protějšek právního systému kontinentálního (civil law).
 7. Vztah manželství a rodiny
  a) Manželé - jsou příbuznými po dobu trvání manželství, bez zřetele na to, žijí-li společně či nikoliv- manželství je podle § 1 odst. 1 ZoR trvalé životní spolužití muže a ženy (tedy osob různého pohlaví) založené zákonem stanoveným způsobem- hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí- rodina jako taková netvoří sama subjekt právních vztahů - jejich subjekty jsou jednotliví členové rodiny
 8. Testovací svoboda v autonomii vůle
  autonomie testovací – volnost pořídit závěť
 9. Od kdy platí současný občanský zákoník
  zákoník č. 40/1964 Sb. Platí od 26.února 1964
 10. Držitel a vlastník
  zpravidla je vlastník věci a její držitel jedna osoba. osoba (v takovém případě žádná zvláštní právní problematika nevzniká). - zvláštnost držby spočívá v tom, že může existovat samostatně, odděleně od vlastnického práva ObčZ proto upravuje držbu jinou osobou než vlastníkem samostatně, včetně pr. postavení držitele, jeho vztahu ke třetím osobám a úpravy vzájemných práv a povinností vlastníka a držitele (§ 129 n.)- oprávněná držba je, na rozdíl od neoprávněné, chráněna vlastnickými žalobami- ani oprávněný držitel není chráněn proti silnějšímu právu vlastníka.- v případě držby nevlastníka zůstává vlastníkovi pouze holé vlastnické právo (nuda proprietas), takže faktický výkon vlastnických oprávnění realizuje někdo jiný než vlastník- k tomu, aby se právní stav srovnal se stavem faktickým, slouží u oprávněné držby institut vydržení- držitelem je ten, kdo s věcí nakládá jako se svou vlastní nebo kdo vykonává právo pro sebe (tzn. že platná pr. úprava zná držbu věci a držbu práva)
 11. Zajišťuje ochranu subjektivních práv
  Ochrana subjektivních práv je poskytována celým právním řádem, všemi právními odvětvími:• soudní ochrana – poskytovaná soudní mocí = jestliže se subjekt obrátí na soud a splní přitom všechny zákonem stanovené podmínky, soud jej nesmí odmítnout a musí jeho věc rozhodnout, proto základními formami poskytnutí ochrany subjektivního práva jsou rozhodnutí soudu• ochrana pokojného stavu – kdo se domnívá, že byl porušen pokojný stav, může se domáhat ochrany u příslušného orgánu státní správy = ochrana provizorní (rozhodnutí je předběžné, účastník se může obrátit na soud)• ochrana svépomocí – svépomoc je možná pouze výjimečně = jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ohrožený přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit (=nesmí způsobit újmu nepřiměřenou té, která mu hrozí), např. sebeobrana, nutná obrana, krajní nouze
 12. Občanské procesní právo
  Jde o odvětví soukromého práva, které upravuje postup směřující k sjednání jistoty, zabezpečení, resp. vynucení všech majetkových i nemajetkových práv zakotvených v občanském právu hmotném (resp. soukromého práva vůbec). Jeho role je ochrana soukromých práv.
 13. Jaké jsou znaky soukromoprávního vztahu
  • autonomie vůle,
  • rovnoprávnost účastníků
  • dispozitivnost
 14. Znaky práva
  • mocenskost
  • normativnost
  • regulativnost
 15. Smluvní přímus
  Smluvní přímus představuje povinnost uzavřít smlouvu, jinak také kontraktační povinnost.
 16. Veřejnoprávní právnické osoby
  • Stát
  • kraj
  • obec, svazek obcí
  • státní fondy
 17. Definice manželství
  manželství je podle § 1 odst. 1 ZoR trvalé životní spolužití muže a ženy (tedy osob různého pohlaví) založené zákonem stanoveným způsobem
 18. Co je to tradice
  (lat. traditio < tradere předávat) znamená předávání, a to nejčastěji mezigenerační předávání poznání, schopností, obyčejů či mravů v rámci kultury nebo skupiny. Slova se neužívá pouze v jediném významu. Rozumí se jím:1. to, co se předává (traditum);2. proces předávání (tradendum);3. zvyklosti, konvence, obyčeje.
 19. Jaké postavení mají manželské a nemanželské děti v českém rodinném právu?
  České rodinné právo je postaveno na zásadě nediskriminace dětí, které se narodily mimo manželství. Ze zákona tedy nesmí být činěn rozdíl mezi manželským a nemanželským dítětem. Nemanželské dítě, které se narodí neprovdané matce, by tedy nemělo doplácet ani materiálně ani citově na fakt, že jeho rodiče nejsou manžely.
 20. Pro jaké právo je typická kodifikace?
  Kodifikace je proces tvorby psaného práva ve formě zákoníku nebo řádu. Kodifikované právní předpisy má v současnosti většina států. V Česku jsou uveřejňovány ve Sbírce zákonů.Kodifikací práva rozumíme legislativní činnost směřující k soustavnému systematickému zpracování právních norem celého právního odvětví nebo jeho podstatné části. Výsledkem kodifikační legislativní činnosti je zákoník (kodex). Českým slovem lze vyjádřit kodifikaci jako uzákonění. Kodifikace mají klíčový význam ve vývoji právní kultury kontinentálně-evropského typu.Kodifikace usnadňuje zvládnutí právního obsahu, studium, výklad a uvedení práva do praxe. Kodifikační systematizace norem spočívá v logickém utřídění norem a také v tom, že kodexy obsahují obecná ustanovení společná příslušným zvláštním a konkrétnějším ustanovením. Je typická pro VEŘJNÉ PRÁVO.
 21. Co je quieta non movere?
  Nerušit pokojný stav (klidný, nehýbat) Jde o ochranu pokojného stavu.
 22. osoba blízká
  příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní
 23. kodex
  zákoník
 24. Absolutní právo
  V teorii ústavního práva a v teorii občanského práva se vyskytuje dvojí pojetí absolutního práva. Ústavní právo označuje jako právo absolutní takové, které není zprostředkováno právními skutečnostmi, tedy právo, které subjekt nabývá absolutně, ze samotné podstaty své existence. V tomto smyslu jde především o soubor základních ústavních práv a svobod, zakotvených v ústavních předpisech a náležejících všem fyzickým osobám bez rozdílu. Část těchto ústavních absolutních práv, která se týká základního postavení člověka jako osobnosti v právním smyslu, je upravena též v občanském zákoníku.Občanské právo užívá pojmu absolutní práva v jiném smyslu, resp. na jiné úrovni rozvoje právního statusu osoby. Absolutní práva a absolutní povinnosti tvoří obsah absolutních právních vztahů. Náleží zásadně určitému individuálně určenému subjektu, zatímco ostatním konkrétně neurčeným subjektům vzniká obecně definovaná povinnost zdržet se všech zásahů, které by rušily nositele absolutních práv ve výkonu jeho oprávnění. Příkladem absolutního práva je vlastnické právo či právo na autorství k právem chráněnému výsledku tvůrčí duševní činnosti člověka.
 25. Heteronomní právo
  Právo heteronomní je „Erga omnes“ zavazuje všechny – právo dané státem, působí zvnějšku, stanovuje meze chování lidí,- Příkladem by snad „mohl“ být § 128 OZ§ 128 OZ
 26. Vše je dovoleno, co není zakázáno
  Zásada legální licence čl. 2 Ústavy odst. (4)
 27. Synalagmatická smlouva
  zakládající práva a povinnosti pro obě smluvní strany (např. kupní smlouva)
 28. Detentor
  ten, kdo má faktickou moc nad určitou věcí, s kterou však nenakládá jako s vlastní (na rozdíl od držitele)
 29. Zda má rodina přesnou definici
  Ano (několik). Jedna z nejjednodušších definic popisuje rodinu jako malou skupinu osob, které jsou navzájem spojeny manželskými, příbuzenskými, nebo jinými odbornými vztahy a zvláště společným způsobem života.
 30. Testovací svoboda
  volnost při nakládání s dědictvím (psaní závěti, testamentu)
 31. Čím nezaniká právní způsobilost
  Právní způsobilost subjektů dělíme na způsobilost mít práva a povinnosti (tj. právní subjektivitu) a jednak způsobilost k (právním či protiprávním) úkonům.Způsobilost k právním úkonům může být omezena: a) ze zákona (§ 9 OZ) – a to v důsledku nedostatku věku.b) rozhodnutím soudu o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům (§ 10 OZ) – v důsledku duševní poruchy či nadměrného požívání omamných prostředků. § 10 odst. 1 – „Jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, není vůbec schopna činit právní úkony, soud ji způsobilosti k právním úkonům zbaví.“  § 10 odst. 2 – „Jestliže fyzická osoba… je schopna činit jen některé právní úkony, soud její způsobilost k právním úkonům omezí a rozsah omezení v rozhodnutí určí.“ c) ze zákona, jestliže osoba jejíž způsobilost nebyla omezena, vykonává právní úkon v duševní poruše, která ji činí k tomuto právnímu úkonu neschopnou (§ 38 odst. 2 OZ).
 32. ius abutendi
  zničení věci latinsky, toto právo náleží každému vlastníkovi, avšak ne vždy je lze vykonat
 33. ius utendi, ius fruendi
  požívat věc, brát z věcí plody (právo věc užívat a požívat její plody a užitky
Author:
Jan
ID:
130216
Card Set:
USP
Updated:
2012-01-24 15:19:53
Tags:
Uvod do soukromeho prava
Folders:

Description:
otaztky ke zkousce
Show Answers: