Ecologie: Landschapszorg

Card Set Information

Author:
zotbolleke
ID:
131011
Filename:
Ecologie: Landschapszorg
Updated:
2012-01-29 09:22:28
Tags:
ecologie
Folders:

Description:
ecologie
Show Answers:

 1. Wat is landschapsecologie?
  Studie van geografie en biogeografie.
 2. Wat houd landschapsecologie in?
 3. De studie van de relaties tussen de verschillende delen die het landschap opbouwen
  • Het landschap is dynamisch
  • Hoe zijn soorten, natuurgebieden, afhankelijk van hun omgeving; hoe beïnvloeden ze hun omgeving
 4. Wat is houd een landschap in?
 5. Visueel waarneembare deel van het aardoppervlak
  • Componenten bouwen het landschap op
  • Componenten behoren tot de 4 sferen
  • Endogene en exogene componenten
  • Typische combinaties van de componenten = ecotoop
 6. Wat is een ecotoop?
  • Het kleinste landschapseenheid
  • Het milieu
  • Homogeen in: vegetatie, bodem, reliëf en water
 7. Wat zijn de verticale componenten?
 8. Klimaat
  • Gesteente
  • Reliëf
  • Grondwater
  • Bodem
  • Fauna
  • Flora
 9. De verticale relaties tussen componenten:
  • Zijn niet even groot
  • Invloed mens
  • Horizontale relaties tussen naast elkaar gelegen landschapselementen
 10. Een landschap is een:
  Som van een aantal landschapselementen.
 11. Soorten landschappen:
  Natuurlijke- en menselijke landschapselementen
 12. Natuurlijke landschappen:
  • Natuurlandschap (geen invloed van mens)
  • Halfnatuurlandschap (beïnvloed door mens, maar grootse invloed is van natuur)
  • Cultuurlandschap (landelijk-, stedelijk- en industrieel landscap)
 13. Waardevolle landschappen:
  • Regenwoud,loofbossen, naaldwouden
  • Rivieren, vijvers, meren, zeeën
  • Strand, duinen, slikken, schorren
  • Heide, ven
  • Akkers, weilanden
  • Steppen en polen
 14. Belang van kleine landschapselementen:
  • Economisch
  • Vergroten het oppervlak door als stepstone te dienen
  • Grotere habitaatdiverisiteit
  • Habitaatmozaieken
  • Migratiewegen
  • Esthetisch
  • Cultuurhistorisch
 15. Heg:
  • Natuurlijke veekering, perceelafscheiding, brandhout
  • Grote rijkdom aan fauna
  • Verbindingsweg voor dieren
  • Gevarieerde flora
 16. Knotwilgen:
  • Grensafscheiding
  • Beschutting
  • Brandhout
  • Vlecht- of bindmateriaal
  • Nestplaats voor roofvogels
 17. Hoe ontstaat milieu degradatie?
  • Mens (bewust en onbewust )
  • Bodemerosie
  • Watererosie
 18. Redenen bodemerosie:
  • Overbetreding (bv. in de duinen)
  • Verwijderen van bomen en heggen
 19. Zwin:
  • Heeft last van watererosie
  • ligt aan Westerscheldemonding (grens België - Nederland)
  • Bestaat uit duinenrij met daarachter slikken en schorre
  • Is eerste natuurreservaat van België
 20. Slikke:
  • Onbegroeid modderige slib
  • Miljoenen kleine wormen, kreeftachtigen, slakjes...
  • Vormen het belangrijkste voedsel ->vissen en vogels
  • staat 2x per etmaal bij vloed onder water
 21. Schorre:
  • Ligt hoger,
  • Begroeid met o.a. zeekraal
  • Zeewater in geulen of kreken -> bij springtij onder water