Chinese Lesson 2.txt

The flashcards below were created by user jchengw on FreezingBlue Flashcards.

 1. Zhè
  this; 這
 2. Nǚrén
  woman; 女人*
 3. Nánrén
  man; 男人*
 4. Yǒu
  to have; 有
 5. Méiyǒu
  don't have; 沒有
 6. that; 那
 7. Zhàopiàn
  photograph; 照片
 8. Bàba
  father; 爸爸*
 9. Māma
  mother; 媽媽*
 10. Gēge
  older brother; 哥哥
 11. Dìdi
  younger brother; 弟弟
 12. Mèimei
  younger sister; 妹妹
 13. Érzi
  son; 兒子*
 14. Nǚ'ér
  daughter; 女兒*
 15. Jiějie
  older sister; 姐姐
 16. Háizi
  child; 孩子
 17. Xuésheng
  student; 學生
 18. Lǎoshī
  teacher; 老師
 19. Zhōngguó
  China; 中國 / 中国**
 20. Měiguó
  America; 美國
 21. Niǔyuē
  New York; 紐約
 22. Běijīng
  Beijing; 北京
 23. Shì
  is; 是**
 24. Ma
  question particle (嗎)
 25. de
  ('s) 的
 26. Shéi
  who; 誰
 27. his; 他
 28. Jiā
  house; 家
 29. Gōngzuò
  job; 工作
 30. Dàxuésheng
  college student; 大學生
 31. no; 不
 32. also; 也
 33. Zhè ge nǚ háizi shì shéi?
  This girl is who?; 這女孩子是誰
 34. jǐ kǒu rén
  how many people?; 幾口人
 35. Liǎng gè
  two of; 兩個
 36. and; 和
 37. Zuò
  to do; 做
 38. Nǐ zuò shénme gōngzuò
  You do what job?; 你做什麼工作
 39. Lǜshī
  lawyer; 律師
 40. Yīngwén
  English; 英文
 41. dōu shì dàxuésheng
  Both college student; 是大學生
 42. Dàxué
  university; 大學
 43. Yīsheng
  doctor; 醫生
 44. Wáng
  (king or someone's last name); 王**
 45. Péngyǒu
  friend; 朋友*
 46. Nán háizi
  boy; 男孩子*
 47. Nǚ háizi
  girl; 女孩子*
Author:
jchengw
ID:
131927
Card Set:
Chinese Lesson 2.txt
Updated:
2012-05-05 00:19:41
Tags:
chns
Folders:

Description:
chns
Show Answers: