dumi 1

The flashcards below were created by user ibotev on FreezingBlue Flashcards.

 1. ABANDON [ə'bændən]
  • I. 1. напускам, изоставям, отказвам се от
  • 2. зарязвам, занемарявам
  • 3. refl предавам се/отдавам се изцяло (to на) (отчаяние, страсти и пр.)
  • II. n увлечение, страст, невъздържаност
 2. VOMIT ['vɔmit]
  • I. 1. повръщам, бълвам
  • 2.предизвиквам/причинявам повръщане
  • 3.изхвърлям, бълвам, изригвам
  • II.1. повръщано, повърнато
 3. not UNTIL
  едва/чак когато
 4. UNTIL [ʌn'til]
  • I. prep до, чак до, допреди
  • II.cj докато, докогато,
  • дотогава, когато
 5. SPLASH [splæʃ]
  • I. 1. пръскам, изпръсквам, опръсквам, напръсквам
  • 2.измокрям
  • 3.плискам, изплисквам, заливам
  • 4.цопвам се
  • 5. шляпам, цапам, газя, прегазвам
 6. STAGE [steidʒ]
  • I. 1. естрада, площадка, подиум, скеле
  • 2.сцена (в театър)
  • 3.театър, драма, драматургия, драматическо изкуство, актъорска професия
  • II.1. поставям (пиеса)
 7. to set the stage
  театр. нареждам декорите
 8. stage sets
  театр. декори
 9. SUICIDE ['su:isaid]
  • I. 1. самоубийство
  • 2.самоубиец
  • II.v самоубивам се
 10. to commit SUICIDE ['su:isaid]
  самоубивам се
 11. CUE [kju:]
  • I. 1. театр. реплика, условен знак
  • 2. прен. намек, загатване, подсещане, подсказване
 12. SLIP [slip]
  • I. 1. хлъзгам (се), подхлъзвам (се)
  • 2. пъхвам (се), шмугвам (се), промъквам (се)
 13. BURN [bə:п]
  I. 1. горя, изгарям, загарям, обгарям, опърлям, прегарям (иядене),
 14. the lights BURNed all night [bə:п]
  лампите горяха цяла нощ
 15. shame [ʃeim]
  • I. 1. срам, свян
  • 2. срам, позор
 16. quite without SHAME, dead/lost to SHAME
  ез срам, загубил всякакъв срам
 17. SACK [sæk]
  • I. 1. торба, чувал, сак
  • II. 1. слагам в чувал (и)
  • 2. разг. уволнявам, изхвърлям
 18. to get the SACK [sæk]
  • разг. уволняват ме,
  • изхвърлят ме
 19. to give someone the SACK [sæk]
  разг. уволнявам/изхвърлям някого
 20. promote [prə'mout]
  1. повишавам, произвеждам (to the rank of в чин), пускам ученик в по-горен клас
 21. to get a promotion
  получавам повишение
 22. purpose ['pə:pəs]
  I. 1. намерение, цел
 23. for/with the purpose of ['pə:pəs]
  с цел да (с ger)
 24. on purpose ['pə:pəs]
  нарочно
 25. bring sb up (phrasal verb)
  to look after a child and teach them until they are old enough to look after themselves
 26. bring sth up (phrasal verb)
  to start to talk about a particular subject
 27. carry on
 28. drop out
 29. fall out
 30. get on with
Author:
ibotev
ID:
132816
Card Set:
dumi 1
Updated:
2012-02-05 22:43:55
Tags:
test1
Folders:

Description:
proba za test
Show Answers: