Verben mit Präpositionen + AKK o DAT

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. sich erinnern an
  acordarse de
 2. denken an
  pensar en
 3. sich gewöhnen an
  acostumbrarse a
 4. glauben an
  creer en
 5. schicken an
  enviar a
 6. schreiben an
  escribir algo / a alguien
 7. etwas ändern an
  cambiar algo a
 8. arbeiten an
  trabajar en
 9. leiden an
  padecer de
 10. sterben an
  morir de
 11. teinehmen an
  asistir a
 12. zweifeln an
  dudar de
 13. geraten in
  llegar a / ir a parar a
 14. übersetzen in
  traducir a
 15. sich verlieben in
  enamorarse de
 16. sich verwandeln in
  transformarse en
 17. bestehen in
  consistir en
 18. arbeiten als
  trabajar como
 19. gelten als
  ser considerado como / valer como
 20. ansehen als
  considerar como
 21. bezeichnen als
  designar / denominar como
Author:
Anonymous
ID:
133004
Card Set:
Verben mit Präpositionen + AKK o DAT
Updated:
2012-02-05 18:49:01
Tags:
Verben mit Präpositionen AKK DAT
Folders:

Description:
Verben mit Präpositionen + AKK o DAT
Show Answers: