Japanese Verbs.txt

The flashcards below were created by user TSavage on FreezingBlue Flashcards.

 1. ikimasu 1
  to go

  te-form: itte

  nai-form: ikanai de
 2. kimasu 3
  to come

  te-form: kite

  nai-form: konai de
 3. kaerimasu 1
  to return, go home

  te-form: kaette

  nai-form: kaeranai de
 4. arimasu 1
  to be, exist, have (non-living things)

  te-form: atte *

  nai-form: nai de
 5. imasu 2
  to be (living things)

  te-form: itte *

  nai-form: inai de
 6. tabemasu 2
  to eat

  te-form: tabete

  nai-form: tabenai de
 7. nomimasu 1
  to drink

  te-form: nonde

  nai-form: nomanai de
 8. kaimasu 1
  to buy

  te-form: katte

  nai-form: kawanai de
 9. yomimasu 1
  to read

  te-form: yonde

  nai-form: yomanai de
 10. kikimasu 1
  to listen

  te-form: kiite

  nai-form: kikanai de
 11. mimasu 2
  to see

  te-form: mite

  nai-form: minai de
 12. shimasu 3
  to do

  te-form: shite

  nai-form: shinai de
 13. tenis o shimasu
  to play tennis
 14. benkyo o shimasu
  to study

  benkyo o shite imasu (studying)
 15. kaimono o shimasu
  to shop

  kaimono o shite imasu (shopping)
 16. denwa o shimasu
  to make a telephone call
 17. kakimasu 1
  to write

  te-form: kaite

  nai-form: kakanai de
 18. okurimasu 1
  to send

  te-form: okutte

  nai-form: okuranai de
 19. aimasu 1
  to meet

  te-form: atte *

  nai-form: awanai de
 20. agemasu 2
  to give

  te-form: agete

  nai-form: agenai de
 21. moraimasu 1
  to receive

  te-form: moratte

  nai-form: morawanai de
 22. kashimasu 1
  to lend

  te-form: kashite

  nai-form: kasanai de
 23. tsukemasu 2
  to turn on

  te-form: tsukete

  nai-form: tsukenai de
 24. keshimasu 2
  to turn off

  te-form: keshite

  nai-form: keshinai de
 25. mochimasu 1
  to have, hold

  te-form: motte

  nai-form: motanai de
 26. akemasu 2
  to open

  te-form: akete

  nai-form: akenai de
 27. shimemasu 2
  to close

  te-form: shimete

  nai-form: shimenai de
 28. (shashin o) torimasu 1
  to take (a picture)

  te-form: totte

  nai-form: toranai de
 29. magarimasu 1
  to turn

  te-form: magatte

  nai-form: magaranai de
 30. tomemasu 2
  to stop

  te-form: tomete

  nai-form: tomenai de
 31. iimasu 1
  to say

  te-form: itte *

  nai-form: iwanai de
 32. oshiemasu 2
  to tell

  te-form: oshiete

  nai-form: oshienai de
 33. mottekimasu 3
  to bring

  te-form: mottekite

  nai-form: mottekonai de
 34. todokemasu 2
  to deliver

  te-form: todokete

  nai-form: todokenai de
 35. machimasu 1
  to wait

  te-form: matte

  nai-form: matanai de
 36. ni norimasu 1
  to ride, get on

  te-form: notte

  nai-form: noranai de
 37. o orimasu 2
  to get off

  te-form: orite

  nai-form: orinai de
 38. o demasu 2
  to leave

  te-form: dete

  nai-form: denai de
 39. ni tsukimasu 1
  to arrive

  te-form: tsuite

  nai-form: tsukanai de
 40. - kakarimasu 1
  (it) takes

  te-form: kakatte

  nai-form: kakaranai de
 41. tsukaimasu 1
  to use

  te-form: tsukatte

  nai-form: tsukawanai de
 42. (tabako o) suimasu 1
  to smoke

  te-form: sutte

  nai-form: suwanai de
 43. hairimasu 1
  to enter

  te-form: haitte

  nai-form: hairanai de
 44. arukimasu 1
  to walk

  te-form: aruite

  nai-form: arukanai de
 45. yasumimasu1
  to rest

  te-form: yasunde

  nai-form: yasumanai de
 46. okimasu 1
  to put

  te-form: oite

  nai-form: okanai de
 47. tachimasu 1
  to stand up

  te-form: tatte

  nai-form: tatanai de
 48. iremasu 2
  to put in, add

  te-form: irete

  nai-form: irenai de
 49. hanashi o shimasu
  to talk

  • hanashi o shite imasu (talking)
  • hanashi o shite imasen (not talking)
 50. setsumei o shimasu
  to explain

  • setsumei o shite imasu (explaining)
  • setsumei o shite imasen (not explaining)
 51. soji o shimasu
  to clean

  • soji o shite imasu (cleaning)
  • soji o shite imasen (not cleaning)
 52. tsukurimasu 1
  to make

  te-form: tsukutte

  nai-form: tsukujranai de
 53. ni sunde imasu 1
  living

  • masu-form: sumimasu
  • to live

  nai-form:sumanai de
 54. ni tsutomete imasu 2
  • working
  • masu-form: tsutomemasu
  • to be employed
 55. o shitte imasu 1
  to know

  *shirimasu (the aff. present tense) is hardly ever used.
 56. o utte imasu 1
  selling

  • masu-form: urimasu
  • to sell

  nai-form: uranai de
Author:
TSavage
ID:
133696
Card Set:
Japanese Verbs.txt
Updated:
2012-02-27 01:22:54
Tags:
Japanese Verbs
Folders:

Description:
Japanese Verbs
Show Answers: