Anatomi och fysiologi

The flashcards below were created by user kajan13 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hur många andetag andas en vuxen människa per minut i snitt?
  12-16 andetag.
 2. Vad är anabolism?
  Större molekyler byggs upp från mindre. Ex. vid celltillväxt el. cellreparation. Kräver energi. Vatten frigörs.
 3. Vad är katabolism?
  Större molekyler bryt ner till mindre. Ex. vid nerbrytning av fett, kolhydrater och proteiner. Frigör energi (APT blir ADP). Avänder vatten för process.
 4. Nedbrytning av glukos sker i tre steg. Vilka?
  • Glykolys
  • Citronsyracykeln
  • Elektrontransportkedjan
 5. Vad bildas/blir resultatet vid cellandning?
  Värme, vatten, CO2, APT (kemisk energi)
 6. Vad är APT?
  Instabil molekyl som utgör cellens främsta energikälla. När det tredje fosfatbindning bryt blir den till ADP. ADP till APT igen genom fosforylering.
 7. Förklara glykolys.
  Sker i cellens cytoplasma. Glukosmolekylen bryts ner till två pyrodruvsyramolekyler. Reaktioner sker vilket ger en slutsumma på att två APT förbrukas, men 4 nya APT bildas= Energivinst. Finns tillgång till syre blir frigörs även den kvarvarande kemiska energin i pyrodruvsyramolekylerna genom cellandning. Finns inget syre= anaerob förbränning=mjölksyra bildas av pyrodruvsyramolekylerna.
 8. Förklara citronsyracykeln.
  Vid aeroba förhållanden transporteras pyrodruvsockermolekylerna från glukolysen till cellens mitokondrier. Där gör kemiska reaktioner att molekylerna bryts ner till CO2. APT och coenzymer bildas. Coenzymer innehåller energi som överförs till APTn.
 9. Förklara Elektrontransportkedjan (sista steget i nedbrytning av glukos).
  Sker i mitokondriens innermembran. Är en reaktionskedja där elektroner transporteras från de reducerade coenzymerna till molekylärt syre. Slutprodukt blir vatten. Det sker en oxidativ fosforylering av ADP som blir till APT. Även coenzymer oxideras och blir till APT. Det steg i kedjan som ger mest APT ca 34.
 10. Vad innebär homoestas?
  Det är kroppens strävan att bibehålla sin jämvikt/balans. Ex. Om kroppstemperaturen stiger (stimuli), registreras detta av värmereceptorer (receptorer), som i sin tur skickar signaler till hypothalamus (kontrollcentrat). Hypothalamus ger order till berörda organ i detta fallet svettkörtlarna som ökar sekretion och blodkärlen som dilateras (effektorer), vilket leder till att kropptemperaturen minskar igen (respons).
 11. Vad har enzymer för generell funktion?
  Reglerar förbränning och uppbyggnad i kemiska reaktioner i kroppen. Sänker även nivån på aktiveringsenergin som krävs för att starta reaktioner.
 12. En cell har 3 huvuddelar, vilka?
  • Cellkärna (omges av ett tunt membran, kommandocentral, styr cellens funktioner, har DNA)
  • Cytoplasma (består av organeller i en vätska kallad cytosol som omger cellkärnan)
  • Cellmembranet (Yttersta lagret, här sker många metaboliska reaktioner, här samlas även molekyler som möjliggör kommunikation mellan celler ( signalerar genom signaltransclucion))
 13. Vilken funktion har golgiaapparaten (cellorganell)?
  Sorterings och packningscentral för proteiner som produceras i det endoplasmatiska retiklet.
 14. Vilken funktion har mitokondrierna?
  Cellens kraftstaion, prod APT.
 15. Vilken funktion har lysosomerna (cellorganell)?
  Kombinerat renhållnings och matspjälkningssystem, bryter ner förbrukade celldelar och främmande partiklar som kommit in i cellen.
 16. Vilken funktion har det endoplasmatiska retiklet (cellorganell)?
  Är ett sammnhängande system av membrankanaler. Har en viktig roll för syntes samt transport av proteiner i cellen och även lagring av protein, lipider och Ca+.
 17. Hur fungerar vanlig celldelning (mitos)?
  Informationen i DNA:t kopieras över till RNA
 18. Vad gör ribosomerna (cellorganell) ?
  De producerar proteiner genom att sammanbinda aminosyror. Deras proteinsyntes styrs av mRNA (messenger RNA).
 19. Vad har kroppens skelett för funktion?
  • Skydda ömtåliga organ
  • Leder är en förutsättning för rörelser
  • Förråd av calciumfosfat
  • Blodbildning (röd benmärg i spongiös benvävnad i stora platta ben)
  • Hålla uppe kroppen, fäste.
 20. Vad gör fibroblaster?
  Bildar bindväv.
 21. Vilken funktion har ligament?
  Förbinder ben med ben.
 22. Vilken funktion har senor?
  Förbinder muskel med ben.
 23. Vad är fascia?
  Bindävshinna som omger enskilda muskelfibrer och muskelbuntar samt hela muskeln.
 24. Vad är benvävnad uppbyggt av?
  Osteoblaster (benuppbyggande celler), osteocyter (tar hand om underhåll) och mellansubstans.
 25. Hur bildas ben?
  • Benbildning kan ske på två sätt:
  • Intramembranöst - Bindväv blir ben
  • Bindvävscellerna övergår till osteoblaster som tillverkar spongiöst ben, osteoblaster övergår till till osteocyter när de omges av matrix(mellansubstans), bindvävsceller bildar periosteum (yttersta benlagret), osteoblasterna bildar ett lager kompakt ben.

  • Endokondral - Brosk bli ben
  • Broskvävnaden bryts ner, perioseum bildas, osteoblaster bildar spongiöst ben , osteoblaster omvandlas till osteocyter, osteoblaster bildar kompakt ben runt det spongiösa.
 26. Var sitter mjälten och vad har den för funktion?
  Mjälten sitter under nedre delen av revbenen på vä sida kroppen. Mjältens två viktigaste uppgifter är att bryta ner gamla röda och vita blodkroppar samt att producera en typ av vita blodkroppar som vi behöver i vårt immunförsvar. Tillsammans med andra delar av vårt immunsystem ser mjälten också till att det bildas antikroppar, immunglobuliner, som känner igen skadliga bakterier och hjälper till att försvara oss mot infektioner. Den fungerar även som en blodreservoar. 
 27. Hur mkt blod har en människa i kroppen och hur mkt kan vi tåla att förlora?
  • Kvinnor har ungefär 4-5 liter och men ca 5-6 liter blod i kroppen. Barn kan ha olika volym beroende på ålder.
  • Hur mkt man kan förlora är en svår fråga, enl. 1177 mellan 1-2 lit(?) beroende på don och person (hur är allmäntillståndet?annan skada?). Vid blodgivning ex. ger du ca 4.5dl utan påverkan. Blodet nybildas, om ca en månad tillbaka till normala antalet röda blodkroppar efter en blodgivning. 
Author:
kajan13
ID:
134054
Card Set:
Anatomi och fysiologi
Updated:
2012-12-05 10:15:58
Tags:
Anatomi och fysiologi
Folders:

Description:
Anatomi och fysiologi för ssk.
Show Answers: