Basic Conversations 2

The flashcards below were created by user dandmcd on FreezingBlue Flashcards.

 1. Nin4 jiao4 shen2 me ming2 zi?
  What is your name? 您叫什么名字
 2. Wo3 de ming2 zi shi4
  My name is... 我的名字是
 3. Hen3 gao1 xing2 jian2 dao2 nin4
  Nice to meet you 很高兴见到您
 4. Wo1 ye3 hen3 gao1 xing2 jian2 dao2 nin4
  Nice to meet you too 我也很高兴见到您
 5. Nin2 cong2 na3 li lai2
  Where are you from? 您从哪里来
 6. wo3 shi4 cong2...lai2
  I am from... 我是从。。。来
 7. ni3 zai4 na3 li gong1 zuo4?
  What do you do? 你在哪里工作
 8. wo3 shi xue2 sheng
  I am a student 我是学生
 9. wo3 shi4 lao3 shi1
  I am a teacher 我是老师
 10. ni3 zhu4 zai2 na3 li
  Where do you live? 您住在哪里?
Author:
dandmcd
ID:
134118
Card Set:
Basic Conversations 2
Updated:
2012-02-09 23:26:34
Tags:
mandarin
Folders:

Description:
basic
Show Answers: