What I learned 1

The flashcards below were created by user dandmcd on FreezingBlue Flashcards.

 1. zhu4 ni3 haoyun2,4
  Good Luck 祝你好运
 2. shengri1,4 kuaile4,4
  Happy birthday 生日快乐
 3. zao3 shang hao3
  Good morning 早上好
 4. wan3 shang hao3
  Good evening 晚上好
 5. wo3 hen3 hao3
  I am good 我很好
 6. wo3 fei1 chang2 hao3
  I am great! 我非常好
 7. wei4
  Hello (on phone) 喂
 8. Wo3 de ming2 zi shi4
  My name is... 我的名字是
 9. Wo1 ye3 hen3 gao1 xing2 jian2 dao2 nin4
  Nice to meet you too 我也很高兴见到您
 10. wo3 shi4 cong2...lai2
  I am from... 我是从。。。来
 11. ni3 zai4 na3 li gong1 zuo4?
  What do you do? 你在哪里工作
 12. wo3 shi4 lao3 shi1
  I am a teacher 我是老师
 13. yi1
  1 一
 14. er4
  2 二
 15. si4
  4 四
 16. liu4
  6 六
 17. qi1
  7 七
 18. shi2 wu3
  15 十五
 19. shi2 ba1
  18 十八
 20. er4 shi2 er2
  22 二十二
 21. jiu3
  9 九
 22. shi2 san3
  13 十三
 23. shi2 jiu3
  19 十九
 24. gui4 bu4 gui4
  Is it expensive 贵不贵
Author:
dandmcd
ID:
134124
Card Set:
What I learned 1
Updated:
2012-02-09 23:46:29
Tags:
mandarin
Folders:

Description:
mandarin
Show Answers: