What I learned 1

Card Set Information

Author:
dandmcd
ID:
134124
Filename:
What I learned 1
Updated:
2012-02-09 18:46:29
Tags:
mandarin
Folders:

Description:
mandarin
Show Answers:

 1. zhu4 ni3 haoyun2,4
  Good Luck 祝你好运
 2. shengri1,4 kuaile4,4
  Happy birthday 生日快乐
 3. zao3 shang hao3
  Good morning 早上好
 4. wan3 shang hao3
  Good evening 晚上好
 5. wo3 hen3 hao3
  I am good 我很好
 6. wo3 fei1 chang2 hao3
  I am great! 我非常好
 7. wei4
  Hello (on phone) 喂
 8. Wo3 de ming2 zi shi4
  My name is... 我的名字是
 9. Wo1 ye3 hen3 gao1 xing2 jian2 dao2 nin4
  Nice to meet you too 我也很高兴见到您
 10. wo3 shi4 cong2...lai2
  I am from... 我是从。。。来
 11. ni3 zai4 na3 li gong1 zuo4?
  What do you do? 你在哪里工作
 12. wo3 shi4 lao3 shi1
  I am a teacher 我是老师
 13. yi1
  1 一
 14. er4
  2 二
 15. si4
  4 四
 16. liu4
  6 六
 17. qi1
  7 七
 18. shi2 wu3
  15 十五
 19. shi2 ba1
  18 十八
 20. er4 shi2 er2
  22 二十二
 21. jiu3
  9 九
 22. shi2 san3
  13 十三
 23. shi2 jiu3
  19 十九
 24. gui4 bu4 gui4
  Is it expensive 贵不贵