Mocha Nouns Revised

The flashcards below were created by user dandmcd on FreezingBlue Flashcards.

 1. nin4 duo1 da4 liao3
  How old are you? 您多大了
 2. wo3...sui4
  I am... years old 我。。。岁
 3. wo3 bu4 dong3
  I don't understand 我不懂
 4. ni3 neng2 zai4 shuo1 yi1 bian4 ma?
  Can you repeat that? 你能再说一遍吗
 5. wo3 nian2 ji4 da4
  I am old 我年纪大
 6. wo3 nian2 ji4 xiao3
  I am young 我年纪小
 7. ni3 shi4 nan2 ren2
  You are a man 你是男人
 8. ni3 shi4 nv3 ren2
  You are a woman 你是女人
 9. ni3 shi4 nan2 hai2
  You are a boy 你是男孩
 10. ni3 shi4 nv3 hai2
  You are a girl 你是女孩
 11. ni3 hao1
  You are tall 你蒿
 12. ni3 ai3
  You are short 你矮
 13. ni3 nian2 ji4 da4
  You are old 你年纪大
 14. ni3 nian2 ji4 xiao3
  You are young 你年纪小
 15. wo3 gao1
  I am tall 我搞
 16. wo3 ai3
  I am short 我矮
 17. wo3 shi4 nan2 ren2
  I am a man 我是男人
 18. wo3 shi4 nv3 ren2
  I am a woman 我是女人
 19. wo3 shi4 nv3 hai2
  I am a girl 我是女孩
 20. wo3 shi4 nan2 hai2
  I am a boy 我是男孩
Author:
dandmcd
ID:
134140
Card Set:
Mocha Nouns Revised
Updated:
2012-02-10 01:04:18
Tags:
mandarin
Folders:

Description:
mandarin
Show Answers: