5-2.txt

The flashcards below were created by user milefo on FreezingBlue Flashcards.

 1. Starbucks
  xīngbākè 星巴克
 2. cloudy
  yīntiān 陰天 OR duōyún 多雲
 3. money
  qián 錢
 4. bicycle
  jiǎotàchē 腳踏車
 5. ice cube
  bīngkuài 冰塊
 6. ice
  bīng 冰
 7. husband
  lǎogōng 老公
 8. husband
  zhàngfū 丈夫
 9. wife
  lǎopó 老婆
 10. beard
  húzi 鬍子
 11. affair / matter / thing / business
  shìqíng 事情
 12. cowboy
  niǔzǎi 牛仔
 13. jeans
  niǔzǎikù 牛仔褲
 14. salt
  yánbā 鹽巴
 15. old
  jiùde 舊的
 16. broken / to break down / bad
  huài 壞
 17. office
  bàngōngshì 辦公室
 18. earring
  ěrhuán 耳環
 19. hair
  tóufǎ 頭髮
 20. wide
  kuān 寬
 21. to speak
  jiǎnghuà 講話
 22. to speak
  shuōhuà 說話
 23. where? / Which side?
  nǎbiān? 哪邊?
 24. to practice
  liànxí 練習
 25. internet
  wǎnglù 網路
 26. house work
  jiāshì 家事
 27. to sweep the floor
  sǎodì 掃地
 28. to mop the floor
  tuōdì 拖地
 29. to wash dishes
  xǐwǎn 洗碗
 30. throat
  hóulóng 喉嚨
 31. breakfast shop
  zǎocāndiàn 早餐店
 32. boss
  lǎobǎn 老闆
 33. short
  duǎn 短
 34. short pants
  duǎnkù 短褲
 35. long pants
  chángkù 長褲
 36. to work
  bàngōng 辦公
 37. light / tasteless
  dàn 淡
 38. gold ingot
  jīnyuánbǎo 金元寶
 39. second (of time)
  miǎo 秒
 40. traffic light
  hónglǜdēng 紅綠燈
Author
ID
135725
Card Set
5-2.txt
Description
Fifth
Updated
Show Answers