6-1.txt

The flashcards below were created by user milefo on FreezingBlue Flashcards.

 1. 安全帽
  helmet ānquánmào
 2. 危險
  dangerous wéixiǎn
 3. 當然
  of course dāngrán
 4. 寵物
  pet chǒngwù
 5. 感冒
  to catch cold gǎnmào
 6. 遊戲
  game yóuxì
 7. 簡單
  simple / not complicated jiǎndān
 8. 鼻塞
  stuffy nose bísāi
 9. 飯店
  hotel fàndiàn
 10. 旅館
  hotel lǚguǎn
 11. 號碼
  number hàomǎ
 12. 樓梯
  stair / staircase lóutī
 13. 電梯
  elevator diàntī
 14. 習慣
  to be used to / habit xíguàn
 15. 放空
  zone out fàngkōng
 16. 老闆娘
  owner (female) / owner's wife lǎobǎnniáng
 17. 好多了(嗎?)
  feeling / getting better (?) hǎo duō le (ma?)
 18. 好很多
  feeling much better hǎo hěn duō
 19. 桌面
  desktop zhuōmiàn
 20. 後來
  afterwards hòulái
 21. to finish / to complete wán
 22. 復習
  to review fùxí
 23. 直到
  until zhídào
 24. 害怕
  to be afraid / to be scared hàipà
 25. 長袍
  gown / robe chángpáo
 26. 大部份
  the greater part / the majority dàbùfèn
 27. 便宜
  cheap piányí
 28. 好久不見
  long time no see hǎojiǔbújiàn
 29. 手扶梯
  escalator shǒufútī
 30. 葡萄酒
  (grape) wine pútáojiǔ
 31. 啤酒
  beer píjiǔ
 32. 十二生肖
  12 animals symbolic of the Terrestrial Branches shí èr shēngxiào
 33. (老)鼠
  mouse (lǎo)shǔ
 34. (老)虎
  tiger (lǎo)hǔ
 35. 兔(子)
  rabbit tù(zi)
 36. 素食
  vegetables / vegetarian food sùshí
 37. 牛排
  steak niúpái
 38. 飲料
  drink / beverage yǐnliào
 39. 我不記得我太太喝了什麼
  I don't remember what my wife drank. Wǒ bú jìde wǒ tàitai hē le shénme.
 40. tree shù
 41. 過年
  Chinese New year guònián
 42. 光明燈
  lantern (put in temple and wish it can bring good luck in the coming year) guāngmíngdēng
 43. 櫻花
  cherry blossome yīnghuā
 44. 市場
  market shìchǎng
Author:
milefo
ID:
135727
Card Set:
6-1.txt
Updated:
2012-02-16 08:42:10
Tags:
Chinese English
Folders:

Description:
Sixth
Show Answers: