6-2.txt

The flashcards below were created by user milefo on FreezingBlue Flashcards.

 1. helmet
  ānquánmào 安全帽
 2. dangerous
  wéixiǎn 危險
 3. of course
  dāngrán 當然
 4. pet
  chǒngwù 寵物
 5. to catch cold
  gǎnmào 感冒
 6. game
  yóuxì 遊戲
 7. simple / not complicated
  jiǎndān 簡單
 8. stuffy nose
  bísāi 鼻塞
 9. hotel
  fàndiàn 飯店 OR lǚguǎn 旅館
 10. number
  hàomǎ 號碼
 11. stairs
  lóutī 樓梯
 12. elevator
  diàntī 電梯
 13. to be used to / habit
  xíguàn 習慣
 14. zone out
  fàngkōng 放空
 15. owner (female) / owner's wife
  lǎobǎnniáng 老闆娘
 16. feeling / getting better (?)
  hǎo duō le (ma?) 好多了(嗎?)
 17. feeling much better
  hǎo hěn duō 好很多
 18. desktop
  zhuōmiàn 桌面
 19. afterwards
  hòulái 後來
 20. to finish / to complete
  wán 完
 21. to review
  fùxí 復習
 22. until
  zhídào 直到
 23. to be afraid
  hàipà 害怕
 24. gown / robe
  chángpáo 長袍
 25. the greater part / the majority
  dàbùfèn 大部份
 26. cheap
  piányí 便宜
 27. long time no see
  hǎojiǔbújiàn 好久不見
 28. escalator
  shǒufútī 手扶梯
 29. (grape) wine
  pútáojiǔ 葡萄酒
 30. beer
  píjiǔ 啤酒
 31. 12 animals
  shí èr shēngxiào 十二生肖
 32. mouse
  (lǎo)shǔ (老)鼠
 33. tiger
  (lǎo)hǔ (老)虎
 34. rabbit
  tù(zi) 兔(子)
 35. vegetables / vegetarian food
  sùshí 素食
 36. steak
  niúpái 牛排
 37. drink / beverage
  yǐnliào 飲料
 38. I don't remember what my wife drank
  Wǒ bú jìde wǒ tàitai hē le shénme. 我不記得我太太喝了什麼
 39. tree
  shù 樹
 40. Chinese New year
  guònián 過年
 41. lantern (put in temple)
  guāngmíngdēng 光明燈
 42. cherry blossom
  yīnghuā 櫻花
 43. market
  shìchǎng 市場
Author:
milefo
ID:
135728
Card Set:
6-2.txt
Updated:
2012-02-16 08:46:11
Tags:
English Chinese
Folders:

Description:
Sixth
Show Answers: