7-2.txt

The flashcards below were created by user milefo on FreezingBlue Flashcards.

 1. cinnamon
  ròuguì 肉桂
 2. ticket
  piào 票
 3. Can you make it a little cheaper?
  Kěyǐ piányí yīdiǎn ma? 可以便宜一點嗎?
 4. activity
  huódòng 活動
 5. lantern festival (activity)
  dēnghuì 燈會
 6. lantern
  dēnglóng 燈籠
 7. lane
  xiàng(zi) 巷(子)
 8. letter / mail
  xìn 信
 9. to send / to mail
  jì 寄
 10. to send a letter
  jìxìn 寄信
 11. to receive
  shōu(dào) 收(到)
 12. to receive a letter
  shōuxìn 收信
 13. to burn
  shāo 燒
 14. paper money
  zhǐqián 紙錢
 15. ancestor
  zǔxiān 祖先
 16. to hear (something)
  tīngshuō 聽說
 17. 1 quarter (hour)
  yīkè 一刻
 18. cheese qǐsī
  起司 OR qǐshì 起士
 19. to separate
  fēnkāi 分開
 20. to be late
  chídào 遲到
 21. to prepare
  zhǔnbèi 準備
 22. to need / to require
  xūyào 需要
 23. same time
  tóng yīge shíhòu 同一個時候
 24. fruit juice
  guózhī 果汁
 25. tangerine
  júzi 橘子
 26. orange (fruit)
  liúchéng 柳橙
 27. orange juice
  liúchéng zhī 柳橙汁
 28. guava (Taiwanese)
  bālè 芭樂
 29. guava juice
  bālè zhī 芭樂汁
 30. clerk
  diànyuán 店員
 31. to see
  kàn dào 看到
 32. to feel happy
  kāixīn 開心
 33. strange / odd
  qíguài 奇怪
 34. email
  diànzǐ yóujiàn 電子郵件
 35. latte
  nátiě 拿鐵
 36. to take a picture
  pāizhào 拍照
 37. flower vase
  huāpíng 花瓶
 38. movie
  diànyǐng 電影
 39. free (of charge)
  miǎnfèi 免費
 40. spring (season)
  chūntiān 春天
 41. summer
  xiàtiān 夏天
 42. fall / autumn
  qiūtiān 秋天
 43. winter
  dōngtiān 冬天
 44. air conditioning
  lěngqì 冷氣
Author
ID
135730
Card Set
7-2.txt
Description
Seventh
Updated
Show Answers