8-2.txt

The flashcards below were created by user milefo on FreezingBlue Flashcards.

 1. turn on the air and enjoy
  chuī lěngqì 吹冷氣
 2. post office
  yóujú 郵局
 3. ticket (for movie etc.)
  ménpiào 門票
 4. lottery / lotto
  lètòu 樂透
 5. to receive / to accept
  shòu 受
 6. lively
  rènào 熱鬧
 7. noisy
  chǎo 吵
 8. watermelon
  xīguā 西瓜
 9. to turn off / to close
  guān 關
 10. power switch / power button
  kāiguān 開關
 11. finally / eventually
  zhōngyú 終於
 12. recently / nearest/ shortest (of routes)
  zuìjìn 最近
 13. broken / bad
  huài 壞
 14. problem / question
  wèntí 問題
 15. have problem/question
  yǒu wèntí 有問題
 16. no problem/question
  méi wèntí 沒問題
 17. special price
  tèjià 特價
 18. MRT
  jiéyùn 捷運
 19. pair of something
  shuāng 雙
 20. to climb a mountain
  páshān 爬山
 21. picture / photograph
  zhàopiàn 照片
 22. on the top of mountain
  shānshàng 山上
 23. I took this picture on the top of mountain
  Wǒ zài shānshàng pāi zhè zhāng zhàopiàn. 我在山上拍這張照片
 24. a relative (family relation)
  qīnqi 親戚
 25. bump
  zhěnzi 疹子
 26. as usual
  gēn píngcháng yíyàng 跟平常一樣
 27. to give or have an injection
  dǎzhēn 打針
 28. pill
  yàowán 藥丸
 29. still have to take pills for two more days
  hái yào chī liǎng tiān yàowán 還要吃兩天藥丸
 30. Two years ago
  I went to Taipei
 31. party
  pàiduì 派對
 32. season
  jìjié 季節
 33. soy milk
  dòujiāng 豆漿
 34. soya bean
  huángdòu 黃豆
 35. red bean
  hóngdòu 紅豆
 36. mung bean
  lǜdòu 綠豆
 37. green bean
  sìjìdòu 四季豆
 38. 3:30 PM
  xiàwǔ sān diǎn bàn 下午三點半
 39. to earn money
  zhuànqián 賺錢
 40. way / method
  bànfǎ 辦法
 41. no way / there's nothing we can do
  méi bànfǎ 沒辦法
 42. 108 times
  yì bǎi líng bā cì 一百零八次
 43. Good luck!
  Zhù nǐ hǎo yùn! 祝你好運!
Author:
milefo
ID:
135732
Card Set:
8-2.txt
Updated:
2012-02-16 09:01:06
Tags:
Chinese English
Folders:

Description:
Eighth
Show Answers: