11-2.txt

The flashcards below were created by user milefo on FreezingBlue Flashcards.

 1. I haven't finished learning yet
  我還沒學完 Wǒ hái méi xué wán.
 2. I learn a lot in Taiwan
  我在台灣學了很多 Wǒ zài táiwān xué le hěn duō.
 3. culture
  文化 wénhuà
 4. folk religion
  民俗宗教 mínsú zōngjiào
 5. I'm not good at it
  我不太會用。 Wǒ bú tài huì yòng.
 6. world
  世界 shìjiè
 7. Gods and demons
  鬼神 guǐshén
 8. ghost
  鬼 guǐ
 9. jade market
  玉市 yù shì
 10. to type report
  打報告 dǎ bàogào
 11. encyclopedia
  百科全書 bǎikēquánshū
 12. to complete / to accomplish
  完成 wánchéng
 13. say it again
  再說一次 zài shuō yī cì
 14. useful
  有用 yǒuyòng
 15. to make sense / reasonable
  有道理 yǒu dàolǐ
 16. to possess
  附身 fùshēn
 17. exorcism
  驅邪 qūxié
 18. by / (indicates passive-voice clauses)
  被 bèi
 19. this kind of / so / this way / like this
  這樣 zhèyàng
 20. that kind / that sort
  那樣 nàyàng
 21. terrible / terror
  恐怖 kǒngbù
 22. famous / well-known
  有名 yǒumíng
 23. nightmare
  惡夢 èmèng
 24. to dream / to have a dream
  做夢 zuòmèng
 25. to have a nightmare
  做惡夢 zuò èmèng
 26. spider
  蜘蛛 zhīzhū
 27. to save
  救 jiù
 28. zombie
  殭屍 jiāngshī
 29. blood
  血 xiě
 30. coffin
  棺材 guāncái
 31. tomb
  墳墓 fénmù
 32. to sweep the tombs the Qingming festival
  掃墓 sǎomù
 33. very interesting
  很有趣 hěn yǒuqù
 34. graveyard
  墓地 mùdì
 35. invocation
  降乩 jiang4ji1
Author:
milefo
ID:
136611
Card Set:
11-2.txt
Updated:
2012-02-21 03:08:54
Tags:
English Chinese
Folders:

Description:
Ghosts
Show Answers: