Tagalog

Card Set Information

Author:
AdanAntonio
ID:
137316
Filename:
Tagalog
Updated:
2012-02-24 00:30:24
Tags:
Government Terms
Folders:

Description:
Government Terms in Tagalog
Show Answers:

 1. Republika ng Pilipinas
  Republic of the Philippines
 2. Pamahala'an ng Pilipinas
  Government of the Philippines
 3. Saligang bat'as ng Pilipinas
  Constitution of the Philippines
 4. Pangulo' ng Pilipinas
  President of the Philippines
 5. Pangalawa'ng Pangulo' ng Pilipinas
  Vice President of the Philippines
 6. Kongreso ng Pilipinas
  Congress of the Philippines
 7. Senado ng Pilipinas
  Senate of the Philippines
 8. Pangulo' ng Senado
  President of the Senate
 9. Kapulunga'n ng mga Kinatawa'n ng Pilipinas
  House of Representatives of the Philippines
 10. Tagapagsalit^a ng Kapulung'an ng mga Kinatawa'n
  Speaker of the House of Residentatives
 11. K'ataas-taasang Hukuman ng Pilipinas
  Supreme Court of the Philippines