Japanese Questions

The flashcards below were created by user TSavage on FreezingBlue Flashcards.

 1. What is this?
  Kore wa nan desu ka.
 2. What is your telephone number?
  Denwa bango wa nan-ban desu ka.
 3. What is your job?
  O-shigoto wa nan desu ka.
 4. What do you do on weekends?
  Shumatsu wa nani o shimasu ka.
 5. What time is it?
  Ima nan-ji desu ka?
 6. What time shall we go?
  Nan-ji ni ikimasho ka.
 7. How old are you?
  Nan-sai desu ka.
 8. How much is this?
  Ikura desu ka.
 9. Who is that person?
  Ano hito wa dare desu ka.
 10. Whose shoes are these?
  Kore wa dare no kutsu desu ka.
 11. Whose bag is this?
  Kono kaban wa dare no desu ka.
 12. With whom do you go to school?
  Dare to gakko ni ikimasu ka.
 13. Where is the bank?
  Ginko wa doko desu ka.
 14. Where did you come from?
  Doko kara kimashita ka.
 15. Where will you go tomorrow?
  Ashita doko ni ikimasu ka.
 16. Where do you study?
  Doko de benkyo o shimasu ka.
 17. Where is this watch made?
  (Where is its origin?)
  Kore wa doko no tokei desu ka.
 18. Which one is better / do you prefer?
  Dore ga ii desu ka.
 19. Which one is your wallet?
  Anata no saifu wa dore desu ka.
 20. Which meat is cheap?
  Dono nika ga yasui desu ka.
 21. Which fish is delicious?
  Dono sakana ga oishii desu ka?
 22. How long does it take?
  Dono kurai kakarimasu ka.
 23. When do you watch TV?
  Itsu terebi o mimasu ka?
 24. When will be the party?
  Itsu pati ga arimasu ka.

  Do-yobi pati ga arimasu.
 25. What kind of food do you like?
  Donna tabemono ga suki desu ka.
 26. How was the movie?
  Eiga wa do deshita ka.

  Omoshirokatta desu.
 27. Why?
  Do shite desu ka.
 28. How was it?
  Do deshita ka.
 29. How is it?
  Do desu ka.
Author
ID
137919
Card Set
Japanese Questions
Description
Japanese Question Words
Updated
Show Answers