latijnwoorden.txt

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user Marius on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. hic (bijw.)
  hier
 2. densus
  dicht (opeen)
 3. litus, gen. (geslacht)
  litoris (onz.) - kust, strand
 4. oppidum
  (vesting)stad
 5. vertor, participia
  passief van het perf. (inf.)
  • versus (verti) - zich omdraaien, zich wenden naar
  • veranderen
 6. rarus
  • hier en daar
  • zeldzaam
 7. pars, gen. (geslacht)
  • partis (vrl.) - deel
  • kant
 8. morior, perf., part. fut.(inf.)
  mortuus sum, moriturus (mori) - sterven
 9. tenebrae (mv.)
  duisternis
 10. latus, gen. (geslacht)
  lateris (onz.) - zijde, flank
 11. dubius
  twijfelend, onzeker
 12. intereo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  interii, interitum (interire) - sterven
 13. verto, perf. (inf.)
  • verti (vertĕre) - (om)draaien, omkeren
  • veranderen
 14. harena
  zand
 15. cinis, gen. (geslacht)
  cineris (mnl.) - as
 16. respicio, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  respexi, respectus (respicĕre) - omkijken, bemerken
 17. consido, perf. (inf.)
  consedi (considĕre) - gaan zitten
 18. inquam
  zeg ik
 19. contrarius
  tegengesteld
 20. ater, (vrl.), (onz.)
  atra, atrum - zwart
 21. habitus, gen.
  • habitus - houding
  • toestand
 22. aeternus
  eeuwig
 23. precor, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  precatus sum (precari) - bidden, smeken
 24. mecum
  met mij
 25. mundus
  wereld
 26. queror, perf. (inf.)
  questus sum (queri) - klagen
 27. utinam + welke wijs?
  + conj. - och, moge...
 28. surgo, perf. (inf.)
  surrexi (surgĕre) - opstaan, opstijgen
 29. regredior, perf. (inf.)
  regressus sum (regredi) - terugkeren
 30. pondus, gen. (geslacht)
  ponderis (onz.) - gewicht
 31. sunt qui + welke wijs?
  + conj. - er zijn mensen die
 32. nimis (bijw.)
  te, te veel
 33. -ve
  of
 34. probo (inf.)
  • (probare) - goedkeuren
  • aannemelijk maken
 35. existimo (inf.)
  • (existimare) - houden voor, achten
  • oordelen, menen
 36. dimitto, perf., participium
  passief van het perf. (inf.)
  dimisi, dimissus (dimittĕre) - wegsturen, laten gaan
 37. quaero, perf., participium
  passief van het perf. (inf.)
  • quaesivi, quaesitus (quaerĕre) - zoeken
  • (ab/ex + abl.) vragen aan
 38. decretum
  besluit
 39. multum (bijw.)
  zeer, erg, veel
 40. mihi videtur, perf.
  • visum est - het schijnt mij toe
  • ik besluit
 41. profero, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  protuli, prolatus (proferre) - te voorschijn brengen
 42. consulo, perf., participium
  passief van het perf. (inf.)
  • consului, consultus (consulĕre) - (+ acc.) raadplegen
  • (+ dat.) zorgen voor
 43. opus est + welke naamval?
  + abl. - het is nodig
 44. gratia
  • charme
  • gunst, geliefdheid
  • dank
 45. erigo, perf., participium
  passief van het perf. (inf.)
  erexi, erectus (erigĕre) - oprichten
 46. welke wijs? + causa
  gerundivum (gen.) - wegens, ter wille van, om te
 47. evenio, perf., participium
  passief van het perf. (inf.)
  eveni, eventum (evenire) - gebeuren
 48. male (bijw.)
  slecht
 49. causa
  reden, oorzaak
 50. saeculum
  generatie, tijdperk, eeuw
 51. aggredior, perf. (inf.)
  aggressus sum (aggredi) - aanvallen
 52. welke wijs? + gratia
  gerundivum (gen.) - wegens, om te
 53. vitium
  gebrek, fout, schuld
 54. fons, gen. (geslacht)
  fontis (mnl.) - bron
 55. vel
  of
 56. omitto, perf., participium
  passief van het perf. (inf.)
  • omisi, omissus (omittĕre) - achterwege laten, weglaten
  • opgeven
 57. utilitas, gen. (geslacht)
  utilitatis (vrl.) - nut, voordeel, belang
 58. satis (+ welke naamval?)
  (+ gen.) - voldoende
 59. secundum + welke naamval
  • + acc. - langs
  • na
  • volgens
 60. eiusmodi
  van deze aard, zulke
 61. vastus
  • woest
  • wijd, uitgestrekt
 62. usquam
  ergens
 63. brevi (bijw.)
  in korte tijd
 64. nuper
  onlangs
 65. corrumpo, perf., participium
  passief van het perf. (inf.)
  • corrupi, corruptus (corrumpĕre) - bederven
  • omkopen
 66. admoneo, perf., participium
  passief van het perf. (inf.)
  admonui, admonitus (admonere) - waarschuwen
 67. privatus
  (ambteloos) burger
 68. opera
  moeite, inspanning
 69. latus
  • breed
  • wijd, uitgestrekt
 70. operam do, perf. + welke naamval? (inf.)
  dedi (+ dat.) (dare) - zich moeite geven (voor/om), zich inspannen (voor/om)
 71. praecipio, perf., participium
  passief van het perf. (inf.)
  praecepi, praeceptus (praecipĕre) - voorschrijven
 72. comparo (inf.)
  • (comparare) - vergelijken
  • gereedmaken
  • verwerven

Card Set Information

Author:
Marius
ID:
138067
Filename:
latijnwoorden.txt
Updated:
2012-02-27 15:57:58
Tags:
latijn woorden 27 28
Folders:

Description:
latijn woorden H 27-28
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview