latijnwoorden.txt

The flashcards below were created by user Marius on FreezingBlue Flashcards.

 1. hic (bijw.)
  hier
 2. densus
  dicht (opeen)
 3. litus, gen. (geslacht)
  litoris (onz.) - kust, strand
 4. oppidum
  (vesting)stad
 5. vertor, participia
  passief van het perf. (inf.)
  • versus (verti) - zich omdraaien, zich wenden naar
  • veranderen
 6. rarus
  • hier en daar
  • zeldzaam
 7. pars, gen. (geslacht)
  • partis (vrl.) - deel
  • kant
 8. morior, perf., part. fut.(inf.)
  mortuus sum, moriturus (mori) - sterven
 9. tenebrae (mv.)
  duisternis
 10. latus, gen. (geslacht)
  lateris (onz.) - zijde, flank
 11. dubius
  twijfelend, onzeker
 12. intereo, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  interii, interitum (interire) - sterven
 13. verto, perf. (inf.)
  • verti (vertĕre) - (om)draaien, omkeren
  • veranderen
 14. harena
  zand
 15. cinis, gen. (geslacht)
  cineris (mnl.) - as
 16. respicio, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  respexi, respectus (respicĕre) - omkijken, bemerken
 17. consido, perf. (inf.)
  consedi (considĕre) - gaan zitten
 18. inquam
  zeg ik
 19. contrarius
  tegengesteld
 20. ater, (vrl.), (onz.)
  atra, atrum - zwart
 21. habitus, gen.
  • habitus - houding
  • toestand
 22. aeternus
  eeuwig
 23. precor, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  precatus sum (precari) - bidden, smeken
 24. mecum
  met mij
 25. mundus
  wereld
 26. queror, perf. (inf.)
  questus sum (queri) - klagen
 27. utinam + welke wijs?
  + conj. - och, moge...
 28. surgo, perf. (inf.)
  surrexi (surgĕre) - opstaan, opstijgen
 29. regredior, perf. (inf.)
  regressus sum (regredi) - terugkeren
 30. pondus, gen. (geslacht)
  ponderis (onz.) - gewicht
 31. sunt qui + welke wijs?
  + conj. - er zijn mensen die
 32. nimis (bijw.)
  te, te veel
 33. -ve
  of
 34. probo (inf.)
  • (probare) - goedkeuren
  • aannemelijk maken
 35. existimo (inf.)
  • (existimare) - houden voor, achten
  • oordelen, menen
 36. dimitto, perf., participium
  passief van het perf. (inf.)
  dimisi, dimissus (dimittĕre) - wegsturen, laten gaan
 37. quaero, perf., participium
  passief van het perf. (inf.)
  • quaesivi, quaesitus (quaerĕre) - zoeken
  • (ab/ex + abl.) vragen aan
 38. decretum
  besluit
 39. multum (bijw.)
  zeer, erg, veel
 40. mihi videtur, perf.
  • visum est - het schijnt mij toe
  • ik besluit
 41. profero, perf., participia
  passief van het perf. (inf.)
  protuli, prolatus (proferre) - te voorschijn brengen
 42. consulo, perf., participium
  passief van het perf. (inf.)
  • consului, consultus (consulĕre) - (+ acc.) raadplegen
  • (+ dat.) zorgen voor
 43. opus est + welke naamval?
  + abl. - het is nodig
 44. gratia
  • charme
  • gunst, geliefdheid
  • dank
 45. erigo, perf., participium
  passief van het perf. (inf.)
  erexi, erectus (erigĕre) - oprichten
 46. welke wijs? + causa
  gerundivum (gen.) - wegens, ter wille van, om te
 47. evenio, perf., participium
  passief van het perf. (inf.)
  eveni, eventum (evenire) - gebeuren
 48. male (bijw.)
  slecht
 49. causa
  reden, oorzaak
 50. saeculum
  generatie, tijdperk, eeuw
 51. aggredior, perf. (inf.)
  aggressus sum (aggredi) - aanvallen
 52. welke wijs? + gratia
  gerundivum (gen.) - wegens, om te
 53. vitium
  gebrek, fout, schuld
 54. fons, gen. (geslacht)
  fontis (mnl.) - bron
 55. vel
  of
 56. omitto, perf., participium
  passief van het perf. (inf.)
  • omisi, omissus (omittĕre) - achterwege laten, weglaten
  • opgeven
 57. utilitas, gen. (geslacht)
  utilitatis (vrl.) - nut, voordeel, belang
 58. satis (+ welke naamval?)
  (+ gen.) - voldoende
 59. secundum + welke naamval
  • + acc. - langs
  • na
  • volgens
 60. eiusmodi
  van deze aard, zulke
 61. vastus
  • woest
  • wijd, uitgestrekt
 62. usquam
  ergens
 63. brevi (bijw.)
  in korte tijd
 64. nuper
  onlangs
 65. corrumpo, perf., participium
  passief van het perf. (inf.)
  • corrupi, corruptus (corrumpĕre) - bederven
  • omkopen
 66. admoneo, perf., participium
  passief van het perf. (inf.)
  admonui, admonitus (admonere) - waarschuwen
 67. privatus
  (ambteloos) burger
 68. opera
  moeite, inspanning
 69. latus
  • breed
  • wijd, uitgestrekt
 70. operam do, perf. + welke naamval? (inf.)
  dedi (+ dat.) (dare) - zich moeite geven (voor/om), zich inspannen (voor/om)
 71. praecipio, perf., participium
  passief van het perf. (inf.)
  praecepi, praeceptus (praecipĕre) - voorschrijven
 72. comparo (inf.)
  • (comparare) - vergelijken
  • gereedmaken
  • verwerven
Author:
Marius
ID:
138067
Card Set:
latijnwoorden.txt
Updated:
2012-02-27 15:57:58
Tags:
latijn woorden 27 28
Folders:

Description:
latijn woorden H 27-28
Show Answers: