Tagalog

The flashcards below were created by user AkamuAnakoni on FreezingBlue Flashcards.

 1. Sa kanan
  On the right
 2. Sa kaliwa
  On the left
 3. Deresto
  Straight
 4. Sa harap ng
  In front of
 5. Sa likod
  Behind
 6. Dito
  Here
 7. Doon
  There
 8. Diyan
  There nearby
 9. Sa tabi
  By the side
 10. Banda doon
  Thereabout
 11. Sa kaliwa mo
  On your left
 12. Sa kanan niya
  On his/her right
 13. Hanggang sa kanto
  Until the corner
 14. Kumanan ka
  Go/turn/make a right
 15. Kumaliwa ka
  Go/turn/make a left
 16. Dumeretso ka lang
  Just go straight
 17. Sa harap ng bahay
  In front of the house
 18. Sa likod ng tindahan
  Behind the store
 19. Nandito ako
  I'm here
 20. Nandoon ka ba?
  Were you there?
 21. Nandiyan ba siya?
  Is she/he there

  (Where you are)
 22. Malayo
  Far
 23. Malapit
  Near
 24. Sa harap ko
  In front of me
 25. Sa tabi ng daan
  By the side of the road
Author
ID
138652
Card Set
Tagalog
Description
Tagalog phrases using directions and locations
Updated
Show Answers