Pocket D2-D6

The flashcards below were created by user dandmcd on FreezingBlue Flashcards.

 1. ni3 gong1 zuo4 mang2 ma1
  Are you busy at work? 你工作忙吗
 2. wo3 bu2 tai4 mang2
  No, I am not very busy 我不太忙
 3. wo3 shi4 cong2 mei3 guo2 lai2 de
  I'm from United States. 我是从美国来的
 4. wo3 hen3 gao1 xing ren4 shi2 ni3
  It's so nice to meet you 我很高兴认识你
 5. ta1 shi4 shui
  Who is he? 他是谁
 6. wo3 ye3 hen3 hao3
  I am fine, too. 我也很好
 7. hen3 hao3 xie4 xie
  Very good, thank you! 很好谢谢
 8. zai4 xue2 xiao4
  On campus/at the school 在学校
 9. wo3 zhi3 hui4 shuo1 yi4 dian3 han4 yu3
  I can only speak a little Chinese 我只会说一点汉语
 10. lao3 shi1 wo3 you3 ge4 wen4 ti2
  Teacher, I have a question 老师我有个问题
 11. zai4 tu2 shu1 guan3
  In the library 在图书馆
 12. wo3 ke3 yi3 jie4 duo1 chang2 shi2 jian1
  How long can I borrow it? 我可以借多长时间
 13. zong3 gong4
  altogether 总共
 14. zai4 you2 ju2
  At the Post Office 在邮局
 15. qing3 wen4 you2 ju2 zai4 na3 er2
  Excuse me, where is the post office? 请问邮局在哪儿
 16. wang3 qian2 zou3 jiu4 shi4 you2 ju2
  Keep on going straight, the post office is just ahead. 往前走就是邮局
 17. you2 ju2 li2 zhe4 er1 yuan3 bu4 yuan3
  Is the post office far from here? 邮局离这儿远不远
 18. jiu4 zai4 na4 er1
  Right over there. 就在那儿
 19. jiu4 zai4 yin2 hang2 pang2 bian1
  Right beside the bank 就在银行旁边
 20. wo3 yao4 mai3 you2 piao4
  I'd like to buy some stamps 我要买邮票
Author:
dandmcd
ID:
139633
Card Set:
Pocket D2-D6
Updated:
2012-03-05 01:15:57
Tags:
mandarin
Folders:

Description:
mandarin
Show Answers: