Lesson 96 - Lesoni Hiva ono

The flashcards below were created by user popeanthony on FreezingBlue Flashcards.

 1. Do you have any responsibility in the celebration?
  'Oku 'i ai hamou fatongia ki he katoanga?
 2. No, we have no responsibility at all.
  'Ikai, 'oku 'ikai hamau fatongia ki ai.
 3. Do you have any relatives here? (your, plural)
  'Oku 'i ai hamou kainga heni?
 4. Do we have any relatives here? ( our, exclusive)
  'Oku 'i ai ha'amau kainga heni?
 5. Do we have any relatives here? (our, inclusive)
  'Oku 'i ah hatau kainga heni?
 6. Do they have any relatives here?
  'Oku i ai hanau kainga heni?
 7. No one of us is failed.
  'Oku 'ikai hatau tokotaha 'oku too
 8. No on e of us has money/
  'Oku ikai hatau tokotaha 'oku mau pa'anga
 9. Did you (two) get an opportunity.
  'Na'e ma'u hamo faingamalie?
 10. Did they (those two) get an opportunity?
  Na'e ma'u hana faingamalie?
 11. We'll have our (inclusive) opportunity?
  'E ma'u pe hata faingamalie?
 12. Do you have a hoe for John to use? (those two)
  'Oku 'i ai hana huo ke ngaue 'aki 'e Sione?
 13. I'll find a (my) boat I can go in?
  Te u kumi haku vaka ke u 'alu ai.
 14. Siua will look for a white shirt to wear.
  'E kumi 'e siua hano sote hinehina ke tui.
 15. Sickly, ill
  mahamahaki
 16. use, work with
  ngaue'aki
 17. to fall, to fail, to go down
  to
Author:
popeanthony
ID:
139734
Card Set:
Lesson 96 - Lesoni Hiva ono
Updated:
2012-03-05 06:37:22
Tags:
Tongan
Folders:

Description:
shumway
Show Answers: