Chinese Lesson 5

The flashcards below were created by user jchengw on FreezingBlue Flashcards.

 1. Lái**
  come (來)**
 2. Zuò**
  sit (坐)**
 3. Jìn
  enter (進)
 4. kuài
  quick (快)
 5. Jièshào
  introduce (介紹)
 6. gāoxìng
  happy (高興)
 7. piàoliang
  pretty (漂亮)
 8. Jìn lái
  to come in (進來)
 9. zài nǎli*
  Where are you? (你哪裡)*
 10. Nǎlǐ
  where (哪裡)
 11. Xuéxiào*
  school (學校)*
 12. to drink (喝)
 13. Chá
  tea (茶)
 14. Kāfēi
  coffee (咖啡)
 15. Yào
  to want (要)
 16. píng kělè
  one bottle of cola (一可樂)
 17. kělè
  cola (可樂)
 18. kěyǐ
  can; may (可以)
 19. Duìbuqǐ
  sorry (對不起)
 20. Gěi
  give (給)
 21. bēi shuǐ
  one cup of water (一水)
 22. shuǐ
  water (水)
 23. wán
  let's play (玩)
 24. Túshūguǎn*
  library (圖書館)*
 25. Yīqǐ*
  together (一起)*
 26. Liáotiān
  to chat (聊天)
 27. Huí jiā
  to go home (回家)
 28. 日本


  • Person (Rén)
  • Tree
  • Counting books (Běn)
  • Eye, sun (Rì)
  • Japan (Rìběn)
  • Eye
  • To see (Jiàn)
  • Man (Nán)
  • Good
  • Child (zǐ)
  • Women (nǚ)
  • You
 29. Míngtiān*
  Tomorrow (明天)*
 30. Jīntiān*
  Today (今天)*
 31. wǎnshàng*
  Evening (晚上)*
 32. Kàn*
  watch (看)*
 33. Diànyǐng*
  movie (電影)*
 34. Qù*
  go (去)*
 35. rènshi nǐ hěn gāoxìng
  Pleased to meet you
 36. Nǐ xiǎng hē diǎn shénme
  What do you want to drink?
Author:
jchengw
ID:
139746
Card Set:
Chinese Lesson 5
Updated:
2012-03-14 01:50:11
Tags:
chns
Folders:

Description:
chns
Show Answers: