Japanese Travel

Home > Preview

The flashcards below were created by user kulevet on FreezingBlue Flashcards.


 1. Train station


  eki

  e kee
 2. Subway station;


  chikatetsu no eki

  Ska tets no eki
 3. What is the next station?
  Tsugi wa nani eki desu ka.

  次は何駅ですか。

  Sugi wa nan eki deska
 4. What time is the next bus?
  Tsugi no basu wa nanji desu ka.

  次のバスは何時ですか。

  Sigu no basu wa naji deska
 5. ticket office


  kippu uriba

  spu riba
 6. platform


  puratto houmu

  (poorato homa)
 7. to change trains


  norikae

  (nori ky ay)
 8. Where is the train station?


  Eki wa doko desu ka?

  ekee was doko des ka
 9. Where is the subway station?


  Chikatetsu no eki wa doko desu ka?

  (Ska etsu no ekee wa doko des ka)
 10. I'm looking for a subway station. The name is ________ station. Do you know where it is?
  Ima, Chikatetsu no Eki wo sagashite imasu. Ekimei wa ________ desu. Dokoni arimasude shouka?

 11. I'm looking for a train station. The name is __________ Station. Do you know where it is?
  Ima, Eki wo sagashite imasu. Ekimei wa ________ desu. Dokoni arimasude shouka?

 12. Where am I supposed to transfer?


  Doko de norikaeru no desu ka?

  Doki de nori ky no re deska
 13. Where can I get the train for________?


  ________Iki no Densha wa dokode nore masu ka?
 14. Where is train line number._______?


  _______Ban-sen Houmu wa doko desuka?
 15. Does this train stop at ?


  Kono densha wa ni tomari masu ka?
 16. I took a wrong train, how do I go back to this station ______?
  Machigatta densha ni notte shimai mashita. Dousureba ______Eki ni ikemasu ka? (Modore masu ka?)

 17. Which station do I change the trains at?
  Dono Eki de norikaeru hitsuyou ga arimasu ka

 18. Do I have to change trains?
  Norikae ga hitsuyou desu ka 19. What time does the train leave?
  Hassha Jikan wa nan-ji desu ka?

 20. Does this train stop at ______ Station?
  Kono Densha wa ______Eki de Teisha shimasu ka?

 21. Is this train for ________?


  Kono Densha wa ______Iki desu ka?
 22. Is this the right platform for Asakusa?


  Asakusa iki wa kono houmu desu ka?
 23. Do you think I can get there by walking?
  Toho de ikemasu ka?

 24. Is it within walking distance?
  • それはあまりにも徒歩圏内にすることができます
 25. Left:
  Right:
  Straight ahead
  Straight
  • Hidari (左/ひだり)Hee dare
  • Migi (右/みぎ)meegee
  • 直進 choksheen
  • ストレート sti rayta
 26. I'm looking for __________. Do you know where it is?
  Ima, ______wo sagashite imasu. Dokoni arimasu de shouka?

 27. Would you show me where we are now on this map?
  Kono Chizu de Genzai-ichi wo oshiete kudasai.

 28. Is it near here?
  Koko kara chikai desu ka?

  coko kara shekai deska

 29. Far. How far is it?
  • 遠い
  • tooi

  toyee
 30. Near. How close is it?
  • 近い
  • chikai

  she - kai

Card Set Information

Author:
kulevet
ID:
141718
Filename:
Japanese Travel
Updated:
2012-04-02 20:35:17
Tags:
Japanese Travel
Folders:

Description:
Japanese Travel
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview