CSE MAP TEST

The flashcards below were created by user wanying on FreezingBlue Flashcards.

 1. Xinjiang
  Urumqi
 2. Qinghai
  Xi'ning
 3. Gansu
  Lanzhou
 4. Sichuan
  Chengdu
 5. Yunnan
  Kunming
 6. Ningxia
  Xinchuan
 7. Shaan'xi
  Xi'an
 8. Guizhou
  Guiyang
 9. Guangxi
  Nanning
 10. Shanxi
  Taiyuan
 11. Henan
  Zhengzhou
 12. Hebei
  Shijiazhuzing
 13. Hubei
  Wuhan
 14. Hunan
  Changsha
 15. Guangdong
  Guangzhou
 16. Shandong
  Jinan
 17. Jiangsu
  Nanjing
 18. Anhui
  Hefei
 19. Zhejiang
  Hangzhou
 20. Fujian
  Fuzhou
 21. Heilongjiang
  Harbin
 22. Jilin
  Changchun
 23. Liaoning
  Shenyang
 24. Inner Mongolia
  Hohhot
 25. Xizang (Tibet)
  Lhasa
Author:
wanying
ID:
142248
Card Set:
CSE MAP TEST
Updated:
2012-03-18 16:14:21
Tags:
Provinces cities
Folders:

Description:
The capital cities of provinces in china
Show Answers: