Chinesisch 4. Woche Teil 1

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. 印象
  yin4xiang4
 2. 高等教育
  (higher...)
  gao1deng3jiao4yu4
 3. 交换
  jiao1huan4
 4. 意见
  yi4jian4
 5. 梦想
  dream
  meng4xiang3
 6. 恐怕
  kong3pa4
 7. 本科
  undergraduate
  ben3ke1
 8. 科技
  technology
  ke1ji4
 9. 重视
  value
  zhong4shi4
 10. 相反
  opposite
  xiang1fan3
 11. 文科
  humanity course
  wen2ke1
 12. 生物
  biology
  sheng1wu4
 13. 理科
  science course
  li3ke1
 14. 水平
  level
  shui3ping2
 15. 社会学
  sociology
  she4hui4xue2
 16. 抽象
  chou1xiang4
 17. 心理学
  xin1li3xue2
 18. 总之
  in conclusion
  zong3zhi1
 19. scientist
  科学家
  ke1xue2jia1
 20. keep
  保持
  bao3chi2
Author
ID
142809
Card Set
Chinesisch 4. Woche Teil 1
Description
teil 1
Updated
Show Answers