March 20

The flashcards below were created by user philippeM on FreezingBlue Flashcards.

 1. Worry
  dān xīn
 2. Invite
  qǐng
 3. Take/ bring
  dài
 4. Always
  zǒng shì
 5. Boring
  wú liáo
 6. Interesting
  yǒu yìsi
 7. Try
  shì yi xià
 8. Favorite
  zuì xǐhuān
 9. Fair
  gōng píng
 10. Broken
  huài le
 11. Promise
  bǎo zhèng
 12. Find
  zhǎo dào
 13. Leave
  lí kāi
 14. Already
  yǐ jīng
 15. Convenient
  fāng biàn
 16. Waste
  làng fèi
 17. Most of
  dà bùfèn
 18. Free of charge
  miǎn fèi de
 19. Really
  zhēn de
 20. Cancel
  qǔ xiāo
 21. shī jiàn
  time
 22. Dàjiā dōu ..
  everyone ..
 23. bú cuò
  quite good
 24. xiǎoshī
  hour
 25. zài shuō yí cì
  said it again
 26. chā bú duō
  similar
 27. chēn rè dǎ tiè
  battre le fer pendant qu'il est chaud
 28. cháng chéng
  Great Wall
 29. cháng
  long
 30. duǎn
  short
 31. zuǒ yòu
  around
 32. yào kan
  it depends
 33. rù xiáng suí sú
  do like romans do (enter small town follow habit)
 34. bǎi wén bù rú yí jiàn
  see by yourself is better than listen 100 times
 35. jī máo suàn pí de xiǎo shì
  not worth to mention (people argue for small thing)
 36. 春天
  chūn tiān / Spring
 37. 夏天
  xià tiān / Summer
 38. 秋天
  qiū tiān / Autumn
 39. 冬天
  dōng tiān / Winter
Author
ID
142907
Card Set
March 20
Description
chinese lessons march
Updated
Show Answers