What I Learned 14

The flashcards below were created by user dandmcd on FreezingBlue Flashcards.

 1. wo3 bu2 tai4 mang2
  No, I am not very busy 我不太忙
 2. ta1 shi4 shui
  Who is he? 他是谁
 3. wo3 zhi3 hui4 shuo1 yi4 dian3 han4 yu3
  I can only speak a little Chinese 我只会说一点汉语
 4. zai4 tu2 shu1 guan3
  In the library 在图书馆
 5. wang3 qian2 zou3 jiu4 shi4 you2 ju2
  Keep on going straight, the post office is just ahead. 往前走就是邮局
 6. wo3 yao4 mai3 you2 piao4
  I'd like to buy some stamps 我要买邮票
 7. zai4 yi1 yuan4
  At the Hospital 在医院
 8. wo3 you3 dian3 er2 ke2 sou4
  I have a cough. 我有点儿咳嗽
 9. zhe4 yang4 you3 ji3 tian1 le
  How many days has it been like this? 这样有几天了
 10. wo3 yao4 cun2 qian2
  I need to deposit money. 我要存钱
 11. xing1 qi1 san1
  Wednesday 星期三
 12. xing1 qi1 liu4
  Saturday 星期六
 13. qing1 shui3
  clear water 清水
 14. yi4 ping2 shui3
  bottle of water 一瓶水
 15. cha2 guan3 er
  teahouse 茶馆儿
 16. mai3 dan1
  Bill, please 买单
 17. wo3 kan4 bu4 dong3 zhong1 wen2
  I can't read Chinese characters 我看不懂中文
 18. dian3 cai4
  to order 点菜
 19. wo3 qing3 ke4
  I'm paying 我请客
Author
ID
143962
Card Set
What I Learned 14
Description
mandarin
Updated
Show Answers