What I Learned 16

The flashcards below were created by user dandmcd on FreezingBlue Flashcards.

 1. ni3 gong1 zuo4 mang2 ma1
  Are you busy at work? 你工作忙吗
 2. wo3 hen3 gao1 xing ren4 shi2 ni3
  It's so nice to meet you 我很高兴认识你
 3. hen3 hao3 xie4 xie
  Very good, thank you! 很好谢谢
 4. lao3 shi1 wo3 you3 ge4 wen4 ti2
  Teacher, I have a question 老师我有个问题
 5. wo3 ke3 yi3 jie4 duo1 chang2 shi2 jian1
  How long can I borrow it? 我可以借多长时间
 6. zai4 you2 ju2
  At the Post Office 在邮局
 7. qing3 wen4 you2 ju2 zai4 na3 er2
  Excuse me, where is the post office? 请问邮局在哪儿
 8. you2 ju2 li2 zhe4 er1 yuan3 bu4 yuan3
  Is the post office far from here? 邮局离这儿远不远
 9. jiu4 zai4 yin2 hang2 pang2 bian1
  Right beside the bank 就在银行旁边
 10. you3 san1 tian1 le
  It's been 3 days 有三天了
 11. wo3 yao4 ling3 qian2
  I need to withdraw some money 我要领钱
 12. xing1 qi1 er4
  Tuesday 星期二
 13. xing1 qi1 si4
  Thursday 星期四
 14. jiu3
  alcohol 酒
 15. wo3 bu2 hui4 he1 jiu3
  I don't drink alcohol 我不会喝酒
 16. fu4 zhang4
  Bill, please (pay bill) 付账
 17. cai4 dan1
  menu 菜单
 18. wo3 qing3 ni3 chi1 fan4
  I'd like to invite you to eat something (and I'll pay) 我请你吃饭
Author
ID
143969
Card Set
What I Learned 16
Description
mandarin
Updated
Show Answers