ZSV Právo

The flashcards below were created by user acumpelik on FreezingBlue Flashcards.

 1. Právo
  Soubor právních předpisl, které jsou platné v daném státě. Stát garantuje jejich platnost institucema (policie, justice).
 2. Stát
  Organizační soustava lidské společnosti. Má své ohraničené území, občany, řídící orgány, administrativu a ozbrojenou moc. Musí býz uznán ostatními státy aby mohl existovat. Vydává všeobecně závazná pravidla (předpisy, zákony), jejichž souhrn se nazývá právní řád. Vynucuje dodržování právního řádu pomocí administrativy a ozbrojené moci.
 3. Objektivní právo
  (LAW) Všechny platné právní normy ve státě.
 4. Subjektivní právo
  (RIGHT) Všechna práva a nároky týkajícíse jedné osoby (právo na život, etc.).
 5. Právní řád
  Sourhn všech právních předpisů. Je hierarchicky uspořádán podle právní síly (důležitosti).
 6. Zákonnost a právní vědomí
  • Zákonnost: míra dodržování zákonů v daném státě (čím vyšší, tím lepší).
  • Právní vědomí: informovanost obyvatelstva o právu, znalost zákonů.
 7. Právní norma/předpis
  Označení pro ústavní a jiné zákony. Proces tvorby se nazývá legislativa. Sankce za nedodržení.
 8. Druhy právních norem (dle lidského chování, závaznosti, obsahu)
  • 1) Vymezení dle lidského chování
  • a) zavazující: buď přikazující (ukládání povinností) nebo zakazující
  • b) opravňující: dovoluje určité chování (svoboda vyznání)
  • 2) Dle závaznosti
  • a) kogentní: donucující; bezvýhradně závazné a nepřipouští žádne odchylky
  • b) dispozitivní: podpůrné; relativně nezávazné; používají se jen tehdy, kdy si účastníci neupraví své vztahy jinak (např obchodní)
  • 3) Dle obsahu
  • Právní odvětví - rodinné, trestní, obchodní, občanské
 9. Publikace a forma právních předpisů
  • Sbírka zákonů ČR: ústavní zákony, vládní nařízení atd
  • Věstníky: k publikaci ostatních zákonů
  • Občanské vývěšky: kraje, města
 10. Platnost, účinnost, legiskvance a působnost právních předpisů
  • Platnost: od chvíle kdy je zákon schválen a publikován
  • Účinnost: doba od které se zákonem musíme řídit
  • Legisvakance: období mezi platností a účinností
  • Působnost: určení, na které osoby se zákon vztahuje
 11. Právní vztahy a jejich prvky
  • Vztahy upravené právními normami (manželství, zaměstnanec/zaměstnavatel)
  • a) účastníci: subjekty; osoby fyzické nebo právnické
  • b) obsah: práva a povinnosti účastníků
  • c) předmět: cíl, účel uzavírání
 12. Fyzické osoby
  • lidé; dvojí právní způsobilost:
  • a) právní subjektivita: způsobilost k právům a povinnostem; zisk narozením a zánik úmrtím
  • b) způsobilost k právním úkonům: vlastním jednáním zakládat, měnit a rušit své právní vztahy; od určitého věku
  • nezletilí mohou činit pouze právní úkony přiměřené jejich vyspělosti a věku
 13. Právnické osoby
  • uměle vytvořené subjekty, které zastupují fyzické osoby
  • korporace: společenství osob, které tvoří sdružení fyzických osob (obchodní společnost, družstvo, spolek)
  • společenství majetku/věcí: společenství peněz; nadace, fondy nebo podniky a ústavy
  • společenství právnických osob: sdružení; za účelem ochrany svých zájmů nebo dosažení jiných účelů
 14. Právní skutečnost
  • Událost, kterou vzniká, mění se nebo zaniká právní vztah
  • Objektivní: nezávisí na vůli nebo jednání účastníků (úmrtí, přírodní katastrofa)
  • Subjektivní: akt provedený z vlastní vůle, který právní vztah ruší záměrně a uvědoměle
 15. Systém práva
  • Obsahové uspořádání právních předpisů a dělení do příslušných právních odvětví.
  • Materiální X formální
 16. Právo veřejné
  Účastníci si nejsou rovni; stát a jeho orgány jsou v nadřazené pozici. Trestní nebo správní právo.
 17. Právo soukromé
  Strany (účastníci) jsou si rovni. Většinou jsou to občané, ale účastníkem může být i stát. Občanské, obchodní, rodinné právo.
Author:
acumpelik
ID:
145080
Card Set:
ZSV Právo
Updated:
2012-04-01 19:25:50
Tags:
pravo zsv
Folders:

Description:
Právní termíny 1-15
Show Answers: