Chinese Lesson 7

The flashcards below were created by user jchengw on FreezingBlue Flashcards.

 1. shuō huà
  to talk (說話)
 2. fùxí
  to review
 3. Xiě
  write (寫)
 4. character (字)
 5. màn
  slow (慢)
 6. zhī
  one pen; 壹筆 (measure word for long objects)
 7. pen (筆)
 8. zhāng zhǐ
  One piece of paper ; 一紙 (measure for for paper objects)
 9. zhǐ
  paper (紙)
 10. Jiāo
  to teach (教)
 11. Zěnme
  how (怎麼)
 12. dǒng
  to understand
 13. Zhēn
  really (真)
 14. Nǎli
  where
 15. Yùxí
  to preview (預習)
 16. Xué
  to learn (學)
 17. qī kè
  Lesson 7; 七課 (prefix for ordinal numbers)
 18. Yǔfǎ
  grammar (語法)
 19. Róngyì
  easy (容易)
 20. Shēngcí
  new words (生詞)
 21. duō
  many (多)
 22. Hànzì
  Chinese characters (漢字)
 23. nán
  difficult (難)
 24. Wǒ juéde zhōngwén yǒu(yì)diǎn nán
  I think Chinese is a little bit difficult
 25. Nǐ kǎoshì kǎo de zěnmeyàng?
  How did you do on your test?
 26. Wǒ kǎo de bùcuò
  I tested not bad
 27. Píngcháng
  usually (平常)
 28. Zǎo
  early (早)
 29. Wǎn
  late (晚)
 30. Zǎoshang
  morning
 31. Gōngkè
  homework (功課)
 32. Dàjiā
  everybody (大家)
 33. shàngkè
  to go to class (上課)
 34. Kāishǐ
  to begin (開始)
 35. dàjiā zǎo, xiànzài wǒmen kāishǐ shàngkè
  Good morning everybody, now let's begin class
 36. Niàn
  to read aloud (念)
 37. kèwén
  text of a lesson
 38. Qǐng nǐ niàn kèwén
  Please read the text out loud
 39. Lùyīn
  sound recording (錄音)
 40. nǐ zuótiān wǎnshang tīng lùyīn le ba?
  Did you listen to the tape recording last night?
 41. Xuéxí
  to learn (學習)
 42. shuài
  handsome
Author
ID
146274
Card Set
Chinese Lesson 7
Description
chns
Updated
Show Answers