Metoder i omvårdnad

The flashcards below were created by user jessicaer on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad är viktigt att informera patienten om vid syrgasbehandling i hemmet?
  • -Brandrisken! Ingen eld eller rökning får ske i närheten/samband med syrgasbehandling.
  • -Fett får inte komma i kontakt med syrgasutrustningem. Smörj inte in händerna innan kontakt med utrustning!
  • -Förvara utrustningen säkert, så at den inte skadas. Expempelvis fastkedjad i en vagn.
  • - Se upp för sköldskador vid läckage. Flytande oxygen kan ge allvarliga köldskador på hud.
  • -Ha inte utrustningen i värme. Vid varmare än 55 grader, ska flaskan betraktas som explosiv.
  • -Ha varningsskylt i utrymmen där syrgasutrustning finns.
 2. Berätta vad du ska tänka på vid blodtrycksmätning och hur det går till.
  • -Patienten ska vila ca 5 min innan mätning.
  • -Patienten ska undvika snus, tobak, kaffe 30 min innan mätning
  • -Patienten ska sitta eller ligga. Kan tas stående med, men ovanligt.
  • -Benen ska ej vara korsade. Vid sittande lägen ska fötterna vara stadigt i marken.
  • -Vid liggande läge ska armen vara i hjärthöjd, handlflatan uppåt. Sittande läge i mitten av sternum. Även där hanflatan uppåt.
  • -Välja manschett efter armomfång. Kontrolera så att stetoskopen fungerar.
  • -Pumpa upp till minst 20 mmHg.
  • -Sätt stetoskopet ca 2 cm ovanför armveck.
  • -Släpp ut luft. Det första pulsslaget du här är systole (trycet då hjärtat pumpar ut blod fr. vänstra halvan). När du hör att pulsen avtar så hör du vilotrycket, diastole (hjärtat vilar mellan sammandragningarna).
 3. Berätta hur du förbereder och utför ett venöst blodprov.
  • - Tar fram utrustning. Rör, etiketter enligt ordnination. Stasband, sprit, kanyl, vacuteiner, avfallsbehållare, celltork, plåster, handskap, b¨lått plastskydd så att sängen inte blodas ner, kudde under armen.
  • - Informerar patienten vad som ska göras och varför. Frågar om det är något patienten undrar.
  • -ID-kontroll: ber patienten säga namn och personnummer. Kontrollerar så att det stämmer överrens med etiketter.
  • -Ta på handskar
  • Förbered kanyl och vacuteinerhållare. Rör ska ligga nära till hands, även avfalsbehållare, tork, och plåster.
  • -Stasa upp och palpera.
  • -Välj instickställe.
  • -informera patienten att det kommer sticka till lite, stick med kanylens öga uppåt och stick i ca 45 graders vinkel.
  • -Sätt in rör. Vid blodsvar - släpp stas.
  • -Fråga patienmten om hur det känns
  • - Ta ut röret.
  • -Ta ut kanylen. Släng omedelbart i avfallsbehållare.
  • -Tryck med tork över instickstället. Håll i högläge vid behov.
  • -Ta på plåster.
  • -Sätt etikett på rör.
  • -Gör iordning eftr dig.
 4. Berätta vad som är viktigt att tänka på vid transfusion av blodkomponenter och hur det går till.
  • -Kontrollera blodenheten, så att blodgrupp stämmer överrens, hållbarhetstid, ISBT-nummer, Id, blodetsutseende - koagel, missfärgning osv?.
  • -Kontrollera infartsvägen genom att spola Nacl
  • -Kontrollera patientens ID: pat uppger namn + personnummer.
  • -Jämför ID med transfusionsdokumenten och etiketten på blodpåsen.
  • -Koppla blodet i PVK:n. Ställ in infusionshastighet enligt ordination.
  • -Bevaka under transfusionen: Observera patientens reaktioner: avbryt genast vid klåda, utslag, rodnad i ansiktet, obehagskänsla, oror och ångest. Ta BT, puls, POX om patienten beskriver obehag av något slag. Kontrollera hastigheten. Observera mängden urin. Kontrollera infartsvägen. Notera i journal om patienten reagerar på transfusionen på något sätt.
 5. Vilka akuta åtgärder utför du då patienten reagerar på blodtransfusionen?
  • - Avslutar transfusionen omedelbart.
  • -Kontrollerar pat. allmäntillstånd: puls, px, Bt, AF.
  • -Kontakta ansvarig läkare.
  • -Kontrollera så att identiteten stämmer överrens med blodkomponenten.
  • -Informera transfusionsmedicn om reaktionen. Fyll rapport om komplikation.
  • -Kontrollera urinen.
  • -Ta blodprov på patienten och lämna blodprov till transfusionsmedicin.
 6. Vad bör du tänka på vi katetrisering på en man? Och hur utför du detta?
  • -Tar fram material: råndskål, Sterilt vatten, xylocain, kateter, kateterpåse, höggradigt rena handskar, kompresser, duk, torkar, pincett, 10 ml spruta till att fylla kadblåsan med sterilt vatten.
  • -Förberedelser: Kontrollera identitet, var noga med patienten integritet. Om pat. ligger i en flersal, dra för skynke. Blotta inte pa. mer än nödvändigt.
  • -Ta på handskar.
  • -Tvätta underliv med tvål och vatten. Byt sedan handskar.
  • -Fatta tag runt kanten vid ollonet med en kompress, dra tillbaka förhuden och bedöva ordentligt med xylocaingel. Spruta in gel i urinrörsmynningen. Vänta en minut. Bedöva ytterligare med lite gel.
  • -Lyft 90 grader och för in katetern långsamt. Forcera inte om det tar emot.
  • -Kontrollera om urin rinner - då är du i blåsan
  • -Fyll kateterbalongen med 10 ml sterilt vatten.
  • -Koppla på kateterpåse.
  • -Tvätta/torka patienten
  • -Fixera påsen och gör iordning efter dig.
  • -Dokumentera: tidpunkt, material, tillvägagångsätt, patientens upplevelse, namn på ordinerande läkare, kateterns storlek, behandlingstid och mängd västak i ballongen.
Author
ID
146996
Card Set
Metoder i omvårdnad
Description
metoder i omvårdnad
Updated
Show Answers