Vätskeblans

The flashcards below were created by user kajan13 on FreezingBlue Flashcards.

 1. När kan elektrolytförlust förekomma?
  Vid vätskeförlust
 2. Vilken funktion har natrium i kroppen?
  • Binder vätska
  • Viktig jon för kontroll av osmotiskt tryck och volym i extracellulära rummet.
  • Viktigt för elektriska impulser ex. till nerv och muskelceller.
  • Stor betydelse för syra-bas balansen. (återresoption i njurtubuli i utbyte mot vätejonen).
 3. Vad kan orsaka hyponatremi?
  • Övervätskning
  • Kaliumbrist (Na+stannar då intracellulärt)
  • Stora infusioner av högmolekylära vätskor ex. 20-30% sockerlösning.
 4. Hypernatremi kan orsakas av?
  • Intorkning
  • Hyperaldosteronism (ex vid binjurebarkstumör el.extrem stress pga trauma)
  • Nedsatt leverfunktion (lever kan då ej bryta ner aldosteron)
  • Intensiv kortisonbehandling
 5. Vad är en normal människas dygnsbehov av Kalium?
  50mmol, vilket man får automatiskt vid allsidig kost.
 6. Var sker resoptionen av Kalium nästan uteslutande från?
  Digestionskanalen.
 7. Vad har Kalium för betydelse i kroppen?
  • Viktig intracellulär jon för att upprätthålla elektronneutraliteten.
  • Viktig för att upprätthålla spänningsskillnaden mellan intra/extracellulära rummen (spänningen viktig för nerv/muskelcellernas funktion).
  • Aktiverar enzymer för kolhydratomsättningen.
  • Nödvändig för proteinuppbyggnaden.
  • Nödvändig för celltillväxten.
 8. Vad kan ex orsaka hypokalemi?
  • Alkalos (K+ och H konkurreras om att utsöndras i urin i utbyte mot Na, vid alkalos avtar H+ utsöndringen och då ökat Kautsöndringen).
  • Diabeteskoma (då acidosen är behandlad).
  • Förluster via mag/tarmkanalen.
 9. Pat är trött, illamående, kraftlös, har bristande koncentrationsförmåga och apati. Ett EKG avslöjar ST sänkningar och U-vågor. Pat är även njurstel och har försämrade reflexer. Vad kan pat ha drabbats av?
  Hypokalemi.
 10. Kan pat ha kaliumbrist trots normal halt av S-Kalium vid venprov?
  Ja ex vid intorkning.
 11. Vad kan orsaka hyperkalemi?
  • Acidos.
  • Dehydrering.
  • Njurinsufficiens.
  • För stor/hastig tillförsel av K+ iv.
  • Binjurebarksinsufficiens.
  • Felaktig provtagning: ex anlagd stas el. knyten hand (frigör Ka+ lokalt från musklaturen).
 12. Pat är orolig, har stickningar kring mun och tunga och dålig smak i munnen. Ett EKG avslöjar höga/spetsiga T-vågor, breda kammarkomplex, AV-block och kammarflimmer. Vad kan pat ha drabbats av?
  Hyperkalemi.
 13. Kaliumrubbningar är livshotande för hjärtmuskelcellerna. Hur kan du undvika att det inträffar?
  • Vätskelista
  • Observera urinmängd
  • K+ tillförsel/h bör ej överstiga 10mmol.
  • Infusionslösning får ej innehålla mer än 80mmol/lit.
  • Nogrann övervakning dropp/hastighet med K+.
  • Hög halt av K+ i infusionslösningar kan vara mkt kärlretande.
  • Diabeteskomabehandling innebär hög risk för hyperkalemi!
 14. Vilken funktion har kalcium i kroppen?
  • Minskar cellmembranets genomsläpplighet för Na och Ka.
  • Ingår flest intracellulära processer.
  • Igångsätter det intracellulära enzymsystemet (för att utnyttja lagrad energi).
  • Ökar hjärtmusklaturens kontraktionskraft.
  • Deltar koagulationsprocessen.
  • Viktig för flera hormoners påverkan på organ.
 15. Vad kan orsaka hypokalcemi?
  • Skador på bisköldkörtlarna (ex strumaop).
  • Ökad utsöndring via njurarna.
  • Vid alkalos sker ökad bindning av Ca+ till albumin, brist kan då förekomma trots normalt s-ca+.
 16. Pat har stickningar och krypningar i extremiteter och kramper. Vad kan pat ha drabbats av?
  Hypokalcemi.
 17. Pat har muskelsvaghet, är desorienterad och har en bekräftad njurskada. Vad kan pat ha drabats av? Även gastrit kan vara ett symtom.
  Hyperkalcemi.
 18. När uppstår en respiratorisk acidos?
  Vid hypoventilation dvs när CO2 ej kan elimineras med utandningsluften. (koldioxidretention), ex andningsstillestånd el djup medvetslöshet med nedsatt andningsarbete.
 19. Trötthet, oro, h-värk, hastig puls, höjt BT (till en början tillsammans med perifer värme och rodnad hud. BT sjunker sedan med cyanos , kallsvettning, blekhet och ev medvetanderubbning. Vad kan pat ha drabbats av?
  Respiratorisk acidos.
 20. Din pat har drabbats av en allvarlig respiratorisk acidos, vad gör du?
  • Skapa fri luftväg.
  • Syrgas.
  • Ev. konstgjord andning.
 21. Vilka åtgärder kan du ytterligare göra för att underlätta för din pat vid respiratorisk acidos?
  • Höj huvudändan.
  • Lugnt bemötande.
  • Andningsövning.
  • Kom ihåg att ansamling av CO2 kan ge Hjonförändring som i sin tur kan ge hypokalemi som påverkar hjärtat.
Author
ID
147000
Card Set
Vätskeblans
Description
Vätskebalans
Updated
Show Answers