Leukemi

The flashcards below were created by user malin_ostholm on FreezingBlue Flashcards.

 1. ALL:s dominerande celltyp och lokalisation?
  Lymfocyter (typ pre-B, B eller T), som återfinns i benmärg, perifert blod, lymfatisk vävnad och ibland i andra organ
 2. Vilken Leukemisjukdom är starkt kopplad till trisomi?
  ALL
 3. Namn på cytostatikabehandlingen vid leukemi?
  Induktionsbehandling
 4. Namn på efterbehnadling efter cytostatika, vid leukemi?
  Konsolidering
 5. Namn på lyckad cytostatikabehandlad AML?
  Total remission
 6. Stamcellstransplantation från annan individ?
  Allogen
 7. Stamcellstransplantation från patienten själv?
  Autolog
 8. Philadelphiakromosomen tillhör vilka leukemier?
  KML (95%) och ALL
 9. Vad skiljer ALL från lymfoblastom?
  Sistnämnda dubuterar extramedullär och har <30% blaster i märgen (av kärnförande celler sett)
 10. Hur skiljer man ALL från AML?
  Genom enzymcytokemisk färgning och immunfenotypning
 11. Cytostatika som är folsyraanalog?
  Metotrexol
 12. Varför ges metotrexan vid underhållsbehandling av ALL?
  Undvika recidiv i CNS (från 30 till 10%)
 13. Vilka patienter är lämpliga för allogen transplantation?
  De med hög risk för återfall, men med passande ålder och AT
 14. Vilken ALL typ har bäst prognos?
  ALL-B
 15. Allvarlig komplikation (förutom infektion) till följd av cytostatika?
  Uratutfällning i njurarna
 16. Vad kännetecknas KML av på cellnivå?
  Expansion av pluripotent stamcell, med ökad myeloid (oftast) poes i alla mognadsstadium
 17. Vilka celltyper kan överproducers vid KML?
  Erytrocyter, trombocyter, granulocyter (ibland även B-lymfocyter)
 18. Vilken leukemi delas in i faser och vad heter dessa?
  KLM, kronisk fas, accelererande fas, blandkris med övergång mot akut leukemi (främst myeloisk)
 19. Medelålder vid KML?
  55-60
 20. Misstänkt diagnos vid nattliga svettningar, feber, ben och- muskelsmärtor?
  KML med blastkris
 21. Vilken sjukdomsdiagnos kräver i stort sett påvisande av 9:12-translokalisation?
  KML
 22. Vilken sjukdom misstänks då benmärg är fettfattig och domineras av myelopoes?
  KML
 23. LPK-nivå vid KML?
  Extremhög
 24. Vilka lekemi-patienter löper risk för tromboembolism?
  KML
 25. Några ökade labbfynd vid KML?
  Förhöjt urat och s-B12 (nedbrytning av leukemiska granulocyter)
 26. Vilken medicin är väldigt viktig vid KML och varför?
  Imatinib, för den hämmar tyrosinkinaset bcr-abl och leder till apoptos
 27. Bot för KML?
  Enda alternativiet är allogen benmärgstransplantation
 28. Bästa KML-fas att genomföra allogen T?
  Kronisk fas
 29. Symptom vid AML?
  Trötthet, blödning, lymf-/mjält-/leverförstoring, petekier
 30. Hur går induktionsbehandling till?
  1 eller högst 2 cytostatikabehandlingar
 31. Vid vilka leukemier ses ett stort blastantal?
  AML och ALL
 32. Multipotent stamcell?
  Kan ge upphov till alla celltyper inom närbesläktad familj (ex blodstamceller)
 33. 3, eller snarare 4, sjukdomar i gruppen myeloproliferativa sjukdomar?
  • Polycytemia vera
  • esensiell trombocytemi
  • myelofibros
  • (och ibland även KML)
 34. Var sker den ökade poesen vid polycytemia vera?
  Benmärg och perifert blod
 35. Molekylära avvikelser vid polycytemia vera?
  JAK2-mutation (tyrosinkinas) och/eller överuttryck i genen PRV-1
 36. Varför ökad blödning vid polycytemia vera?
  Dels för att dessa är ofta funktionellt defekta vid myeloproliferativa sjukdomar, men också för att sjukdomsprogressen leder till trombocytökning
 37. Övergående synrubbning, nattlig svettning och klåda efter bad?
  Polycytemia v
 38. EPO-nivå vid polyvytemia v?
  Mycket lågt
 39. Hematokritvärde som absolut indikerar polycytemia vera?
  60%
 40. Auerstavar finner man i blodceller hos vilka patienter?
  AML
 41. Vad är en megakaryocyt och vart hittas den?
  Förstadie till trombocyt, som finns i benmärgen
 42. Pseudopolycytemi?
  Ex pga uttorkning eller diuretikabehandling
 43. Annan celltyp, förutom erytrocyter, som ökar och förstoras vid polycytemia vera?
  Megakaryocyter
 44. Sekundär polycytemi?
  Kompensatorisk eller autonom erytropoetinutsökdring, hjärt-/lungsjukdom respektive tumör
 45. Sjukdomar som kan tillstöta efter lång tid av polycitemia vera?
  Benmärgssvikt och AML
 46. Beh vid polycytemia vera?
  Flebotomi (blodtappning) och salicylsyra
 47. Varför avvaktar man gärna med cytostatika vid polyc v?
  Tror kunna leda sjukdomen mot akut leukemi
 48. 3 diffsjukdomar till essentiell trombocytos?
  Makerad polyc v (järnbrist), infektion, KML
 49. Beh vid essentiell trombocytos?
  I enklare fall endast salicylsyra, men i fall med högre nivåer trombocyter kan cytostatika bli nödvändigt
 50. 2 kardinaltecken på myelofibros
  • Fibrotisering av benmärg (oftast mer än 30 %)
  • Extramedullär blodbildning
 51. Vilken sjukdom karaktäriseras av "leukoerytroblastisk" blodbild?
  Myelofibros
 52. Patologisk cell vid myelofibros?
  Megakaryocyten (skickar ut massa cytokiner som leder till fibrotisering)
 53. Vanligaste dubutymptom vid myelofibros?
  Trötthet pga anemi
 54. Sekundär myelofibros?
  Som följd av annan sjukdom, ofta en kronisk inflammation såsom SLE eller U. colit
Author:
malin_ostholm
ID:
147007
Card Set:
Leukemi
Updated:
2012-04-12 08:01:11
Tags:
Leukemi
Folders:

Description:
Leukemi
Show Answers: