Chin - ch3

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. gequ
  • ge1qu4
  • 歌曲
  • song
 2. liuxing
  • liu2xing2
  • 流行
  • popular
 3. tingshuo
  • ting1shuo1
  • 听说
  • heard
 4. gexing
  • ge1xing1
  • 歌星
  • singer
 5. kexi
  • ke3xi1
  • 可惜
  • shame
 6. wenge
  • wen2ge2
  • 文革
  • cultural revolution
 7. zhengzhi
  • zheng4zhi4
  • 政治
  • politics
 8. maozedong
  • mao2ze2dong1
  • 毛泽东
  • chairman mao
 9. kongzi
  • kong3zi3
  • 孔子
  • confucius
 10. miewang
  • mie4wang2
  • 灭亡
  • become extinct
 11. yanzou
  • yan3zou4
  • 演奏
  • perform
 12. shengren
  • sheng4ren2
  • 圣人
  • sage
 13. jidong
  • ji1dong4
  • 激动
  • excited, riveting
 14. rujia
  • ru2jia1
  • 儒家
  • confucianism
 15. gaizao
  • gai3zao4
  • 改造
  • transform
 16. liuchuan
  • liu2chuan2
  • 流传
  • hand down, circulate
 17. minge
  • min2ge1
  • 民歌
  • folk songs
 18. miaoxie
  • miao2xie3
  • 描写
  • describe
 19. beican
  • bei1can3
  • 悲惨
  • sad, tragic
 20. baicai
  • bai2cai4
  • 白菜
  • chinese cabbage
Author:
Anonymous
ID:
148130
Card Set:
Chin - ch3
Updated:
2012-04-17 13:07:50
Tags:
1st half
Folders:

Description:
fuck
Show Answers: