Chin - ch3

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. yinxiang
  • yin1xiang4
  • 音像
  • audio and video
 2. guangpan
  • guang1pan2
  • 光盘
  • CD
 3. gaige
  • gai3ge2
  • 改革
  • reform
 4. yixiazi
  • yi1xia4zi
  • 一下子
  • immediately
 5. tedian
  • te4dian3
  • 特点
  • characteristics
 6. julizi
  • ju3li4zi
  • 举例子
  • give an example
 7. daibiao
  • dai4biao3
  • 代表
  • represent
 8. geshou
  • ge1shou3
  • 歌手
  • singer
 9. mofang
  • mo2fang3
  • 模仿
  • imitate
 10. yaogunyue
  • yao2gun3yue4
  • 摇滚乐
  • rock and roll
 11. youdaibiaoxing
  • you3dai4biao3xing4
  • 有代表性
  • representative
 12. yiwusuoyou
  • yi1wu2suo3you3
  • 一无所有
  • possess nothing
 13. buxiu
  • bu4xiu1
  • 不休
  • incessantly
 14. tuijian
  • tui1jian4
  • 推荐
  • recommend
 15. gudian
  • gu3dian3
  • 古典
  • classical
Author
ID
148132
Card Set
Chin - ch3
Description
fark
Updated
Show Answers