Aardrijkskunde, begrippen hoofdstuk 4

The flashcards below were created by user Medicijnman on FreezingBlue Flashcards.

 1. klimaatverandering
  Een meetbare verandering in het klimaat.
 2. actualiteitsprincipe
  Principe waarbij men ervan uitgaat dat wat nu met de aarde gebeurt ook vroeger zo werkte.
 3. glaciaal
  Relatief koude periode tijdens een ijstijd.
 4. interglaciaal
  Relatief warme periode tijdens een ijstijd.
 5. paleoklimaat
  Klimaat dat vroeger geheerst heeft.
 6. historische tijdschaal
  Geschiedenis van de mens op aarde, weergegeven in een tijdschaal.
 7. superpositie
  Verschillende afzetlagen liggen boven elkaar waarbij de jongere afzetting boven de oudere ligt.
 8. geologische tijdschaal
  Verdeling van de geschiedenis in hoofdtijdperken en perioden.
 9. gidsfossielen
  Fossiel dat kenmerkend is voor een bepaalde periode.
 10. stuwwal
  Door landijs tot heuvels vervormde afzettingen van zand en grind.
 11. keileem
  Mengsel van keien en tot leem fijngeschuurde stenen dat door landijs is achtergelaten.
 12. dekzand
  Zand dat tijdens het Weichselien door de wind vanuit drooggevallen rivierbeddingen in Nederland is afgezet.
 13. precessie van de aardas
  Tollen van de aardas.
 14. perihelium
  Het punt op de ellipsvormige baan van de aarde om de zon, dat het dichtst bij de zon ligt.
 15. aphelium
  Het punt op de ellipsvormige baan van de aarde om de zon, dat het verst van de zon af ligt.
 16. Milankovitch-effect
  De gezamenlijke effecten op de inkomende zonnestraling in de atmosfeer door de veranderingen van de stand van de aarde ten opzichte van de zon.
 17. sturende factor
  Belangrijke factor om een verschijnsel te verklaren.
 18. thermische isolatie
  Afzondering van een gebied van de rest van de aarde voor toestroming van warmte of koude van elders.
 19. conditionele factor
  Factor die voorwaarde is voor het ontstaan van een verschijnsel.
 20. positieve terugkoppeling
  Een in gang zijnd proces versterkt zichzelf extra.
 21. negatieve terugkoppeling
  Een bestaande situatie wordt omgebogen door een zichzelf versterkend proces.
 22. broeikaseffect
  Broeikasgassen in de atmosfeer houden warmte vast die de aarde uitstraalt.
 23. broeikasgas
  Gas dat warmte in de atmosfeer absorbeert.
 24. versterkt broeikaseffect
  Opwarming van de atmosfeer doordat de mens extra broeikaseffecten in de dampkring brengt.
 25. forecasting
  Doen van toekomstvoorspellingen.
 26. backcasting
  Controleren of een model voor forecasting juist is door met het model terug in de tijd te rekenen en de gegevens te controleren met bekende meetgegevens uit het verleden.
 27. thermische expansie
  Uitzetting van het zeewater door verwarming.
 28. verdroging
  Watertekort in de bodem of levende organisme.
 29. platentektoniek
  Verschuiving of beweging van de platen ten opzichte van elkaar.
 30. verzilting
  Verzouten van de grond.
 31. mitigatiebeleid
  Beleid dat ervoor zorgt dat er minder broeikasgassen in het milieu terechtkomen.
 32. aanpassingsbeleid
  Beleid dat gericht is op het aanpassen aan de schadelijke gevolgen van klimaatverandering.
 33. symptoombestrijding
  De hoeveelheid uitgestoten broeikgassen blijft hetzelfde, maar maatregelen zorgen er voor dat ze minder nadelige gevolgen hebben.
 34. bronbestrijding
  Maatregelen die ervoor zorgen dat er minder broeikasgassen in het milieu terechtkomen.
 35. duurzame energie
  Energie die wordt opgewekt door schone onuitputtelijke bronnen.
 36. transportpreventie
  Voorkomen van transport(behoefte) op zo'n manier dat de economische ontwikkeling gewoon door kan gaan.
Author:
Medicijnman
ID:
148186
Card Set:
Aardrijkskunde, begrippen hoofdstuk 4
Updated:
2012-04-17 19:32:19
Tags:
Aardrijkskunde klimaatverandering klimaat
Folders:

Description:
De begrippen van hoofdstuk 4
Show Answers: