bisl samenvatting

The flashcards below were created by user nandemene on FreezingBlue Flashcards.

 1. 1. Waarom wordt Functioneel Beheer steeds belangrijker?
  1. IV wordt belangrijker .

  2. Grip houden bij uitbesteden ICT.

  3. Organisaties veel wensen, FB is aanspreekpunt en opdrachtgever.

  4. snel inspelen op veranderingen in organisaties

  5. Integratie en koppeling van operationele beheerprocessen aan het beleid is randvoorwaardelijk voor effectieve en efficiënte IV.

  6. BiSL biedt alle handvatten voor adequate invulling van FB en IM.
 2. 2. Wat is de plaats en boodschap van Bisl?
  1. opereert en heeft nauwe relaties met (AB) en (TB).

  2. deel uit van de gebruikersorganisatie.

  3. is portefeuillehouder IV voor het bedrijfsproces.

  4. is opdrachtgever (de vraagkant) van AB en TB (de aanbod‐ of leverancierskant)
 3. 3. Om Functioneel beheer en Informatiemanagement goed uit te voeren heb je 3 processen nodig welke?
  • 1. uitvoerende,
  • 2. sturende en
  • 3. richtinggevende processen
 4. 4. De processen zijn weer onderverdeeld in 7 clusters welke zijn dat?
  1. Gebruiksbeheer

  2. Functionaliteitenbeheer

  3. Verbindende processen op uitvoerend niveau

  4. Sturende processen

  5. Opstellen informatiestrategie

  6. Opstellen IV‐organisatiestrategie

  7. Verbindend proces op richtinggevend niveau ‐ Informatiecoördinatie
 5. 5. Wat is gebruiksbeheer?
  Ondersteuning gebruikers in het gebruik van de informatievoorziening (informatiesystemen) en het zorgdragen dat de informatievoorziening werkt. Kernvraag: wordt de operationele informatievoorziening goed gebruikt en aangestuurd?
 6. 6. Wat is gebruikersondersteuning?
  Ondersteunen gebruikers zodat zij optimaal kunnen werken met de bestaande informatievoorziening.
 7. 7. Wat zijn de onderwerpen van gebruikersondersteuning?
  • 1. gebruikers
  • 2. IT‐middelen
  • 3. inhoud van het informatiesysteem
 8. 8. Wat zijn de resultaten van gebruikersbeheer?
  • 1. afgehandelde calls
  • 2. doorgegeven wijzigingsverzoeken en 2e lijns‐calls
  • 3. communicatie met gebruikersorganisatie
  • 4. rapportage t.b.v. sturende processe
 9. 9. Wat zijn de aktiviteiten van gebruikersbeheer?
  • Call‐registratie en ‐afhandeling
  • • aannemen en registeren v.e. call (informatievragen, opdrachten, wensen,klachten en verstoringen; ook wel incidenten genoemd)
  • • beoordelen van een call en doorspelen naar andere processen van FB of naar AB of TB
  • • beantwoorden en afhandeling van een call
  • • terugkoppelen van de status van een afgehandelde call
  • • afsluiten van een call

  • Gebruikerscommunicatie
  • • informeren van de gebruikers over veranderingen, releases, wijzigingen vangegevens of inzet van IT‐middelen
  • • verzorgen en openstellen van communicatiekanalen zoals nieuwsbrieven enintranet/internet
  • • verzorgen van gebruikersoverleggen enz.

  • Call‐rapportage
  • • opstellen van rapportages over de afhandeling met inzicht in aantallen,percentage opgelost, aard, tijdsbesteding enz.
 10. 10. Wat is beheer bedrijfsinformatie?
  Bewaken correcte opzet en inhoud van de gegevens in de IV.
 11. 11. Wat zijn de onderwerpen van beheer bedrijfsinformatie?
  • • bedrijfsinformatie
  • o bedrijfsgegeven
  • o stuurgegevens
  • • geautomatiseerde IV
  • • handmatig geadministreerde gegevens
  • • bedrijfsinformatiemodel
 12. 12. Wat zijn de resultaten van beheer bedrijfsinformatie?
  • 1. informatiemodel
  • 2. inhoudelijk correcte gegevens
  • 3. informatieverstrekkingen
 13. 13. Wat zijn de aktiviteiten van beheer bedrijfsinformatie?
  • Bewaken/controleren
  • • inhoudelijk controleren van de gegevens in de IV
  • • uitvoeren van controleslagen, controlebewerkingen
  • • bewaken van de integriteit (oa contraints) en correctheid van gegevens

  • Informeren en rapporteren
  • • verstrekken van informatie over gegevens, gegevensdefinities, stuurparametersenz.
  • • periodiek verzorgen van overzichten en rapportages met daaringegevenskwaliteit, stuurparameters, wijzigingen enz.
  • • ad hoc gegevensverstrekkingen

  • Wijzigen
  • • wijzigen van stuurgegevens en gewone gegevens n.a.v. vragen, veranderingen,wijzigingen of knelpunten of verstoringen
  • • controleren van de correcte doorvoering ervan
 14. 14. Wat is Operationele ICT‐aansturing?
  • Aansturen ICT-levearncier door (a) verstrekken van opdrachten, en (b) het bewaken van geleverde diensten/producten.
  • - Aspecten van sturing = continuïteit, capaciteit + beschikbaarheid
  • - Onderwerpen van sturing: producten, diensten + opdrachten
  • - Acititeiten van sturing = plannen, verstrekken + bewaken
 15. 15. Wat zijn de onderwerpen van operationele ICT-aansturing?
  • 1. geleverde producten
  • 2. opdrachten aan leveranciers
  • 3. afgesproken diensten
  • (binnen de kaders v/d SLA's, die zijn/wordeningevuld door Contractmanagement)
 16. 16. Wat zijn de resultaten van operationele ICT-aansturing?
  • 1. opdrachten
  • 2. behoefteplanning (continuiteit, capaciteit, beschikbaarheid)
 17. 17. Wat zijn de aspecten van operationele ICT-aansturing?
  • 1. beschikbaarheid
  • 2. capaciteit
  • 3. continuïteit
 18. 18. Wat zijn de aktiviteiten van operationele ICT-aansturing?
  • Verstrekken
  • verstrekken van opdrachten zoals het bestellen van een PC, installeren van een pakket, laten uitvoeren van een incidentele verwerking, wijzigen van verwerkingen

  • Plannen
  • • vooraf vaststellen van behoeften of eisen, verkrijgen en verschaffen van inzichtin de operationele ontwikkelingen binnen bedrijfsprocessen
  • • onderzoeken van getallen t.a.v. ontwikkelingen/behoeften

  • Bewaken
  • • controleren van de geleverde dienstverlening
 19. 19. Wat is functionaliteitenbeheer?
  • Wijzigingen in de informatievoorziening;
  • aangeven hoe de informatievoorziening moet veranderen. Kernvraag: hoe gaat de informatievoorziening er straks uit zien?
 20. 20. Wat is specificeren?
  Vormgeven van de gewenste wijziging(en) in de functionaliteit
 21. 21. Wat zijn de onderwerpen van specificeren?
  • Specificaties
  • • logische beschrijvingen v/d gewenste werking van de IV(requirements, business usecases, functionele eisen)
  • • eventuele eisen t.a.v. de inpassing van deze IV in de omgeving(interfaces)
  • • aanvullende eisen t.a.v. het gebruik van IV, bijv. t.a.v. performance, beschikbaarheid, betrouwbaarheid (niet‐functionele eisen)

  • Behoefte
  • • aanleidingen voor de verandering en inzicht in de bestaande situatie
  • • doelen die met de wijziging bereikt moeten worden
  • • randvoorwaarden waarbinnen de verandering moet plaatsvinden

  • Oplossing
  • • oplossingsruimte in de organisatie en IV waarbinnen de wijziging gerealiseerd moet worden
  • • ICT‐vereisten/specificaties: inhoudelijke eisen en randvoorwaarden
  • • ICT‐oplossing die door de ICT‐leverancier wordt aanbevolen

  • Validatie
  • • impact gebruikersorganisatie mbt infrastructuur, werkwijze en opleiding
  • • validatie en accorderen van specificaties
 22. 22. Wat zijn de resultaten van specificeren?
  • 1. vooronderzoek en informatieanalyse
  • 2. specificaties
 23. 23. Wat zijn de aktiviteiten van specificeren?
  • Behoefte bepalen
  • • duidelijk krijgen van de aanleiding
  • • duidelijk krijgen van het precieze doel
  • • duidelijk krijgen van de randvoorwaarden

  • Oplossingsrichting bepalen
  • • bepalen impact voor de IV, de omvang van de wijziging en de oplossingsruimte
  • • aangeven van de (functionele) behoeften aan de geautomatiseerde IV
  • • laten uitvoeren van een impactanalyse
  • • kiezen tussen oplossingsrichtingen die door de ICT‐leverancier zijn aangedragen

  • Validatie
  • • bespreken oplossing met de gebruikersorganisatie en gevolgen vaststellen
  • • beoordelen in hoeverre de oplossing de wijzigingsbehoefteafdekt
  • • valideren oplossing naar uiteindelijke doelen, aanleiding enrandvoorwaarden
  • • toetsen van het functioneel ontwerp van applicatiebeheer
 24. 24. Wat is Vormgeven niet‐geautomatiseerde IV?
  Opstellen/onderhouden documentatie die nodig is voor het gebruik en functioneel beheer van het informatiesysteem (procedures, werkinstructies, handleidingen, etc)
 25. 25. Wat zijn de onderwerpen van vormgeven niet-geautomatiseerde IV?
  • 1. gebruikershandleiding voor de geautomatiseerde IV
  • 2. procedures en richtlijnen voor uitvoering van de IV
  • 3. ondersteunende en aanvullende hulpmiddelen zoals formulieren en administraties
 26. 26. Wat zijn de resultaten van vormgeven niet-geautomatiseerde IV
  • 1. beschrijving oplossingsrichting niet‐geautomatiseerde IV
  • 2. documenten niet‐geautomatiseerde IV (gebruikershandleidingen,procedures, werkinstructies, opzet voor formulieren, etc.)
 27. 27. Wat zijn de aktiviteiten van vormgeven niet-geautomatiseerde IV?
  • 1. bepalen;
  • * doel,
  • * randvoorwaarden,
  • * uitgangspunten en
  • * globale oplossingsrichting
  • 2. bepalen relatie met geautomatiseerde IV

  3. uitwerken niet‐geautomatiseerde IV

  4. vastleggen nieuwe werkproces
 28. 28. Wat is toetsen en testen?
  Onderzoeken of een wijziging voldoet aan de gestelde eisen voordat de wijziging in productie wordt genomen.
 29. 29. Wat zijn de onderwerpen van toetsen en testen?
  • 1. geautomatiseerde IV
  • 2. procedures en werkwijzen
  • 3. transitieplan
  • 4. gebruikersorganisatie
 30. 30. Wat zijn de resultaten van toetsen en testen?
  • 1. testaanpak en ‐opzet
  • 2. test‐ en toetsresultaten
  • 3. decharge
 31. 31. Wat zijn de aktiviteiten van toetsen en testen?
  • 1. voorbereiden van de acceptatietest
  • 2. uitvoeren van de acceptatietest
  • 3. uitvoeren van test op volledigheid en aansluiting v.d. AO
  • 4. borgen van het implementatieplan
  • 5. bepalen impact van de testresultaten
 32. 32. wat is voorbereiden transitie?
  Voorbereiden ingebruikname (implementatie) nieuwe functionaliteit
 33. 33. Wat zijn de onderwerpen van voorbereiden transitie?
  • 1. gebruikersorganisatie en gebruikers
  • 2. FB‐organisatie en gegevens
  • 3. ICT‐dienstverlening en geautomatiseerde IV
 34. 34. Wat zijn de resultaten van voorbereiden transitie?
  • 1. plannen
  • 2. beheer‐ en gebruikersorganisatie
 35. 35. Wat zijn de aktiviteiten van voorbereiden transitie?
  • Plannen voorbereiden transitie
  • • opstellen implementatieplan
  • (o.a. voor maken/geven van opleidingen)

  • Uitvoering voorbereiding transitie
  • • implementatie van ICT
  • • implementatie in de gebruikersorganisatie
  • • implementatie IV en FB

  • Plannen transitie
  • • opstellen transitieplan bijv. mbt ƒ
  • - de uitvoering ƒ
  • - ICT‐hulpmiddelen en ‐afsprakenƒ
  • - escalatieƒ
  • - conversie
 36. 36. Wat zijn verbindende processen op uitvoerend niveau?
  Koppelen gebruikersorganisatie met functionalitietenbeheer. Kernvraag: waarom en hoe veranderen we de informatievoorziening?
 37. 37. Wat is wijzingingenbeheer?
  Administratie en besluitvorming over wijzigingsvoorstellen
 38. 38. Wat zijn de onderwerpen van wijzigingenbeheer?
  • 1. wijzigingen
  • 2. administreren en beslissen
  • 3. kenmerken van een wijziging
  • o aanleiding
  • o doelgroep
  • o prioriteit
  • o impacto kosten/baten
  • o gewenste oplevertermijn
 39. 39. Wat zijn de resultaten van wijzigingenbeheer?
  • 1. wijzigingenadministratie
  • 2. besluitvorming over wijzigingsvoorstellen
 40. 40. Wat zijn de aktiviteiten van wijzigingenbeheer?
  • Inventariseren/registreren
  • • aannemen en registreren van een gewenste wijziging
  • • invullen en verzamelen van informatie over de kenmerken van een wijziging
  • • bewaken van tijdige besluitvorming
  • • terugkoppeling van de status en het besluit over de gewenste wijziging

  • Beoordelen en besluiten
  • • analyseren op noodzaak en urgentie
  • • nadere uitwerken laten maken t.b.v. een impactanalyse (proces Specificatie)
  • • bepalen van de impact op andere bedrijfsprocessen, andere organisaties en de eigen FB‐activiteiten
  • • besluiten of de gewenste wijziging daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden
  • • inplannen van de wijziging in de tijd en eventueel samenvoegen vanverschillende veranderingsbehoeften in een wijzigingsronde
  • • herformuleren van een wijzigingsopdracht op basis van de nadere uitwerking, deresultaten van de impactanalyse en de opgestelde planning

  • Bewaken en bijstellen
  • • monitoren van de uitvoering van wijzigingen
  • • analyseren en beoordelen van afwijkingen die optreden bij de uitvoering
  • • bijstellen van de kaders voor de uitvoering van de wijzigingsopdracht
 41. 41. Wat is transitie?
  daadwerkelijk uitvoeren van de verandering die tot dan toe in andere processen is voorbereid.
 42. 42. Wat zijn de onderwerpen van transitie?
  • 1.transitieplan
  • 2. gegevens
  • 3. gebruikers
  • 4. geautomatiseerde IV
  • 5. gebruikersorganisatie
  • 6. FB‐organisatie
  • 7. ICT‐dienstverlening
 43. 43. Wat zijn de resultaten van transitie?
  • 1. gewijzigde IV
  • 2. transitierapport
 44. 44. Wat zijn de aktiviteiten van transitie?
  • Uitvoeren
  • • communiceren
  • • aansturen en verstrekken van opdrachten aan ICT‐leveranciers
  • • (doen) uitvoeren van gegevensconversies
  • • distribueren van benodigde materialen en procedures

  • Bewaken
  • • bewaken of voor alle onderkende objecten alle voorbereidende werkzaamhedenjuist en volledig zijn uitgevoerd en afgerond
  • • terugkoppelen over de voortgang van de transitie
  • • registreren en doorgeven van eventuele knelpunten

  • Bijstellen
  • • (laten) uitvoeren extra conversie‐activiteiten• (laten) schrijven extra documentatie
  • • verzorgen aanvullende kennisoverdracht
  • • verlenen nazorg (beslissen over / opdracht geven tot)
  • • verstrekken aangepaste opdracht naar de ICT‐leverancier
 45. 45. Wat zijn sturende processen?
  integrale sturing van de informatievoorziening (operationele activiteiten binnen het functioneel beheerdomein)

  • [planningen | kosten en opbrengsten | kwaliteit van de informatievoorziening | afspraken met de ICT-leverancier(s) ]
  • Hoe sturen we de informatievoorziening?
 46. 46. Wat is planning en control?
  het plannen, bewaken en bijsturen van de activiteiten van de organisatie, gericht op tijdige realisatie van de IV met een optimale inzet van capaciteit.
 47. 47. Wat zijn de onderwerpen van planning en control?
  • 1. tijdslijnen en te reserveren capaciteit voor het doorvoeren van veranderingen voor de gebruikers
  • 2. capaciteit en beschikbaarheid van FB om veranderingen te realiseren en om de bestaande IV op de juiste momenten te laten functioneren
  • 3. beschikbare capaciteit van het lijnmanagement v/d gebruikersorganisatie
  • 4. mogelijkheden en termijnen die leveranciers kunnen realiseren
 48. 48. Wat zijn de resultaten van planning en control?
  • 1. jaarplan IV
  • 2. jaarplan FB
  • 3. plannings‐ en inzetoverzicht
  • 4. voortgangsrapportages en kengetallen
 49. 49. Wat zijn de aktiviteiten van planning en control?
  • Plannen
  • • bepalen van noodzakelijke capaciteit
  • • inplannen van noodzakelijke capaciteit
  • • bepalen van de benodigde tijdslijnen
  • • onderkennen van risico’s en te nemen maatregelen
  • • toewijzen van capaciteit t.b.v. verandering
  • • afstemmen met overige sturende processen

  • Controleren
  • • controleren van de beschikbaarheid
  • • bewaken van de bestede uren
  • • bewaken van de voortgang/tijdslijnen

  • Evalueren
  • • evalueren van de resultaten
  • • onderkennen van problemen
  • • vastleggen van afwijkingen en nemen van maatregelen
 50. 50. Wat is financieel management?
  maken, onderhouden en bewaken van een kosten effectieve IV en een kosten effectieve inzet van ICT‐middelen voor ondersteuning en uitvoering van de bedrijfsprocessen.
 51. 51. Wat zijn de onderwerpen van financieel management?
  • business case voor de IV
  • marktconformiteit van de ICT‐dienstverlening
  • financieringsmodel
 52. 52. Wat zijn de resultaten van financieel management?
  • jaarplan IV
  • budgetten
  • jaarplan FB
  • begrotingsoverzicht en factuuroverzicht
  • evaluatie en kengetallen
 53. 53. Wat zijn de aktiviteiten van financieel management?
  • Plannen
  • • maken van plan t.a.v. kosten van de IV
  • • maken van een plan voor de kosten van veranderingen in de IV
  • • bepalen en inplannen van de benodigde budgetten
  • • plannen van de baten
  • • onderkennen van de risico’s en te nemen maatregelen
  • • plannen van de benodigde financiële middelen aan de hand van impactanalysesvan de ICT‐leverancier
  • • toewijzen van financiële middelen
  • • afstemmen met Planning & control, Behoeftemanagement en Contractmanagement

  • Controleren
  • • volgen van de kosten
  • • bijstellen van de budgetten
  • • onderhandelen met de leverancier

  • Evalueren
  • • evalueren voortgang proces
  • • evalueren contractvorm
  • • evalueren baten
 54. 54. Wat is behoeftemanagement?
  zorgdragen dat de bedrijfsprocessen ondersteund worden door een goede IV en FB‐organisatie
 55. 55. Wat zijn de onderwerpen van behoeftemanagement?
  • IV van de bedrijfsproces
  • geautomatiseerde IV
  • organisatie de verantwoordelijk is voor de vervulling en uitvoering van IV‐taken
 56. 56. Wat zijn de resultaten van behoeftemanagement?
  • jaarplan IV
  • jaarplan FB
  • kwaliteitsplan
  • statusrapportage
  • evaluatie en kengetallen
 57. 57. Wat zijn de aktiviteiten van behoeftemanagement?
  • Plannen
  • • definiëren van de kwaliteit van de IV en daarmee bepalen van de behoefte aan IV
  • • bepalen van de noodzakelijke benodigde IV
  • • afstemmen met Financieel management, Planning & control en Contractmanagement over tijdpaden, haalbaarheid, kosten‐batenafwegingen e.d.

  • Controleren
  • • bewaken van de resultaten van veranderingstrajecten
  • • bewaken van de kwaliteit van veranderingen

  • Evalueren
  • • monitoren aansluiting tussen IV en bedrijfsproces
  • • monitoren werking van het informatiesysteem
  • • monitoren gebruik van de applicatie door de gebruikers
  • • monitoren informatie‐uitwisseling met andere organisaties
  • • monitoren functioneren van de IV in het geheel
  • • monitoren functioneren van de gehele IV‐organisatie
  • • vaststellen uiteindelijke gerealiseerde kwaliteit van de IV
 58. 58. Wat is contractmanagement?
  verantwoordelijk voor het maken van goede en adequate afspraken over de geautomatiseerde IV en dienstverlening door de ICT‐leverancier, alsmede het verbeteren ervan.
 59. 59. Wat zijn de onderwerpen van contractmanagement?
  • inhoud van de dienstverlening en de vrijheidsgraden
  • vorm van de dienstverlening en de aansturingsvorm
  • opbouw van de dienstverlening en de verantwoordelijkheden daarbij
 60. 60. Wat zijn de resultaten van contractmanagement?
  • afspraken
  • jaarplan IV
  • dienstverleningsrapportages
 61. 61. Wat zijn de aktiviteiten van contractmanagement?
  • Plannen
  • • definitief vaststellen van de opdrachtgever‐opdrachtnemer relatie met de ICT‐leveranciers
  • • verstrekken van opdrachtkaders waarbinnen de ICT‐leveranciers hun diensten leveren
  • • afspreken van de te ontvangen diensten van ICT‐leveranciers en de voorwaarden waaronder deze diensten geleverd (kunnen) worden
  • • afspraken van de kwaliteitsniveaus van de af te nemen ICT‐diensten
  • • afspreken van de wijze van communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
  • • maken van contractafspraken met ICT‐leveranciers
  • • aansturen van en maken van afspraken met ICT‐leveranciers over tijd, capaciteit,kosten en inhoud van de door de ICT‐leveranciers te leveren diensten

  • Controleren
  • • monitoren of de afgesproken ICT‐diensten overeenkomen met de ontvangen ICT‐diensten
  • • monitoren of de communicatie met de ICT‐leveranciers op adequate wijze verloopt
  • • bewaken of de door de ICT‐leverancier in rekening gebrachte kosten en bestedetijds inspanningen passen binnen de gemaakte afspraken

  • Evalueren
  • • monitoren of de afgesproken ICT‐diensten aansluiten op de behoeften vanuit debedrijfsprocessen
  • • monitoren of de ICT‐leveranciers de van hun verwachte bijdrage aan de organisatievan de IV leveren vanuit hun leveranciersrol
 62. 62. Waaraan denk je bij opstellen informatiestrategie?
  • Hoe gaat de informatievoorziening er in de toekomst uitzien?
  • De bestaande IV bestaat over vijf jaar ook nog. Dit vraagt om een benadering van het informatiebeleid waarbij vanuit de huidige situatie naar de toekomst wordt gekeken (minsten ook "bottom‐up").
  • Het beleid moet dusdanig concreet zijn en dusdanig concrete acties bevatten dat deze vanuit de sturende niveaus ingang kunnen worden gezet.
  • Het maken van het inhoudelijk informatiebeleid vindt plaatsop twee niveaus. Er is sprake van een corporate IV en onderliggende IV binnen informatie domeinen. Besturing vindt plaats op beide niveaus
 63. 63. Wat breng je in kaart met bepalen ketenontwikkeling ?
  in kaart brengen de ontwikkelingen op het terrein van de IV over organisaties heen en het vertalen van deze ontwikkelingen naar gevolgen voor de inhoud van de IV voor de eigen organisatie, zodat op langere termijn de bedrijfsprocessen aansluiten op de omgeving en worden ondersteund door een effectieve, efficiënte en met de ketenpartners afgestemde IV.
 64. 64. Wat breng je in kaart met bepalen bedrijfsprocesontwikkelingen in?
  in kaart brengen van de ontwikkelingen op langere termijn binnen de organisatie en de bedrijfsprocessen zodat over langere termijn de bedrijfsprocessen op een efficiënte, afgestemde en evenwichtige wijze ondersteund worden door IV.
 65. 65. Wat breng je in kaart met bepalen technologieontwikkeling ?
  in kaart brengen van de relevante technologische ontwikkelingen en het bepalen van de impact op de organisatie en de totale IV zodat optimale inzet van technologie over langere termijn mogelijk wordt.?
 66. 66. Wat is Informatie lifecycle management?
  maken van een strategie voor de IV, het vertalen naar acties en investeringen en zorgen voor de uitvoering ervan om ervoor te zorgen dat IV op middellange en lange termijn het bedrijfsproces op een optimale wijze blijft ondersteunen.
 67. 67. Wat is Informatie portfolio management?
  zorg dragen voor vanuit een bedrijfsbrede optiek optimale inzet van middelen en opzet van de IV en het afstemmen van de verschillende (deel‐)plannen t.a.v. de toekomstige ontwikkeling van de IV.
 68. 68. Waaraan denk je aan bij het Opstellen IV‐organisatiestrategie?
  • Hoe worden de uitvoering en sturing van de informatievoorziening georganiseerd?
  • De organisatie van de IV wordt niet uitgevoerd door één afdeling of op één plaats. Er zijn meerdere partijen (organisatieonderdelen) die zich daar mee bezig houden.
  • Om informatie‐uitwisseling over een keten effectief te laten werken moeten alle belangen van de ketenpartners helder zijn en worden onderlinge afspraken gemaakt.
  • In het leveranciersbeleid wordt aangegeven welke leveranciers het meest geschikt zijn en wat voor soort relatie men nastreeft.
  • De besluitvorming over de IV wordt passend gemaakt op de besluitvorming en machtsverhoudingen binnen de gebruikersorganisatie.
 69. 69. Wat is Leveranciersmanagement?
  bepalen welke partijen (leveranciers) het meest geschikt zijn om de voor de IV benodigde kennisen middelen in te brengen en daarnaast te bepalen welke rol en verantwoordelijkheden deze ICT‐leveranciers moeten hebben, zodat de middelen en kennis voor de organisatie op een optimale wijze worden ingezet.
 70. 70. Wat is Relatiemanagement gebruikersorganisatie?
  vormgeven en bewaken van de consistentie, de samenhang en communicatie tussen de IV‐functie en de gebruikersorganisatie.
 71. 71. Wat is Ketenpartnersmanagement?
  mogelijk maken dat tussen verschillende organisaties informatie‐uitwisseling plaatsvindt
 72. 72. Wat is Strategie inrichting IV‐functie?
  definiëren van de gewenste inrichting van de IV‐functie om handvatten te geven voor de inrichting, samenwerking en consistentie voor het FB‐domein (incl. informatiemanagement)
 73. 73. Waar denk je aan bij De verbindende processen – richtinggevend niveau?
  • Hoe acteren we gezamenlijk conform de afspraken?
  • Plannen, beleid en strategie over de IV worden op allerlei plaatsen en op allerlei niveaus opgesteld.
  • Deze plannen hebben betrekking op diverse onderwerpen binnen de IV en bij de plannenmakerij zijn diverse partijen betrokken.
  • Om te komen tot afstemming tussen al deze plannen wordt informatiecoördinatie uitgevoerd.
 74. 74. Wat is Informatiecoördinatie?
  • bewaken en begeleiden van de samenhang tussen al de verschillende plannen voor de IV:
  • de portfolioplannen op corporate niveau,
  • de verschillende plannen van functioneel beheerders voor hun informatiesystemenen
  • de plannen voor de inrichting van de IV‐organisatie.
Author:
nandemene
ID:
149137
Card Set:
bisl samenvatting
Updated:
2012-04-24 22:44:37
Tags:
bisl samenvating examen
Folders:

Description:
bisl samenvatting examen
Show Answers: