Clíséanna (UCB, CS 85)

The flashcards below were created by user mstucky on FreezingBlue Flashcards.

 1. mí na meala
  month of honey
 2. chomh gearr le scian
  as sharp as a knife
 3. ... a bhfuil agam
  that's all I have
 4. mar a deir an nathán
  as the saying goes
 5. chomh sasta le piobaire
  pleased as can be
 6. a bhean uasual
  dear madam, dear lady
 7. mar is ceart
  as it should be
 8. níl sa bhás ach malairt beatha
  death is only a change of life
 9. bhí go maith agus ní raibh go holc
  all went well
 10. chomh cruinn le gealach iomlán
  as round as a full moon
 11. chomh cruinn le bodhrán
  as round as a bodhrán
 12. bodhar balamh
  deaf and dumb
 13. dífriocht sholéir
  obvious difference
 14. tagann ciall le h-aois
  sense comes with age
 15. Ní hé lá na gaoithe lá na scolap
  A windy day is no day for thatching
 16. Mol an óige agus tiocfaidh sé
  praise the young and it will come
 17. Ní bhíonn in aon rud ach seal
  Nothing lasts forever
 18. Is minic a bhris beal duine a shrón
  His mouth often breaks his nose
 19. Ní bhíonn suas gan síos
  There is no up without a down
 20. Eist le ceol na h-abhann agus geobfaigh tú breac
  Listen to the music of the river and you will get a trout
 21. Bíonn gach tosach lag
  Every beginning is weak
 22. Tosach maith is leath na h-oibre
  A good beginning is half the work
 23. Tagann maith le cairde
  Good comes with friends
 24. lán dáiríre
  fully serious
 25. bíonn an tubasite ann
  accidents happen
 26. an cosán dearg
  the beaten track
 27. tá siabhrán air
  he's crazy, bats, wierd
 28. aisteach go leor
  strangely enough
 29. dar an leabhar
  by the book
 30. dóscail sin na suile
  that was an eye opener
 31. más fada an lá, tiocfaidh an oíche
  long as the day may be, night will come
 32. codladh sámh
  sleep peacefully
 33. that aon duine amuigh
  above all people
 34. amadán deanta
  absolute fool
 35. lán cinnte
  absolutely certain
 36. déan do dhícheall
  do your best
 37. chomh caite le scadán
  thin as a herring
 38. faoi mar a tharla
  as it turned out
 39. tá gach rud mar is cóir
  all is well, all is as is correct
 40. maidin geal
  bright morning
 41. fáinne geal an lae
  bright ring of day (dawn)
 42. feicter dom
  it appears to me
 43. is cás bás nó beatha é
  it's a case of life or death
 44. ná bac leis
  don't bother with him
 45. tháinig sé ar ais ar nós na drochaimsire
  he returned like bad weather
 46. ná lig leis é
  don't let him get away with it
 47. tá an bainne doirte
  the harm is done (milk is spilled)
 48. an beag agus an mór
  the great and the small
 49. ar chúl a chéile
  back to back
 50. siar is aniar
  backwards and forwards
 51. de gnáth
  usually, general rule
 52. creid é nó ná creid
  believe it or not
 53. idir mise agus tusa
  between myself and yourself
 54. aithníonn ciaróg ciaróg eile
  a beetle recognizes another
 55. de réir gach scéal
  by all accounts
 56. seo leat!
  come on!
 57. tar an bealach seo
  come this way
 58. ceannachtaí na féile
  season's blessings
 59. tá a chúrsa rithe
  his course is run
 60. gnáthchúrsaí an lae
  the daily routine
 61. ag siúl ar an gaoth
  deliriously happy
 62. mar bharr an donas
  as a crowning misfortune
 63. bánú an lae
  the dawn of day
 64. tá an lá istigh
  the day is done
 65. de ló is d'oíche
  day and night
 66. cruachás
  desperate situation
 67. tá sé igcruachás
  he's in a fix (trouble)
 68. lá eile cainte é sin
  that's a different kettle of fish
 69. déan é mar is eol duit
  do it as best you know how
 70. déanfaigh seo an gnó
  this will do (the job)
 71. is maith a rinne tú
  you did right
 72. ná bí ag teacht thart ar an scéal
  don't beat around the bush
 73. bail ó dhia ar an obair
  god bless the work
 74. dhíolfadh sé ar bord loinge thú
  he'd sell you down the river
 75. cuma an bhróin
  the semblance of sorrow
 76. mo náire thú
  shame on you
 77. dún do clab
  shut your gob
 78. dún do bhéal
  shut your mouth
 79. séasúr na hamaidí
  silly season
 80. is piobaire aonphoirt é
  he's a one tune piper/singer
 81. sin an fadhb
  that's the problem
 82. sin é anois
  that's how it is now, that's it now
 83. tá dáimh aige léi
  he has a soft spot for her
 84. Inis sin don bhean sí
  tell that to the banshee
 85. talamh tirim
  dry land, terra firma
 86. dá raibh ann
  that ever was
 87. cad faoin spéir é sin?
  what on earth is that?
 88. cad eile?
  what else?
 89. cad tá cearr?
  what's wrong? what's up?
 90. i bhfad ón fhíreanna
  far from true
 91. mheal sé a croí
  he won her heart
 92. an lá cheanna
  the 'other' day
 93. (lán) lionta go béal
  full to the brim
 94. tháinig sé ar an eolas
  he found his bearings
 95. mo mhuintir féin
  my own people
 96. ag marú madra marbh
  killing a dead dog
 97. rugaire oíche
  fly-by-night
 98. Bhí cruth an bháis air
  he looked like death
 99. tá cuma maith ort
  you're looking well
 100. chaill mé mo chothrom
  I lost my balance
 101. chuaigh mé amú
  I lost my bearings
 102. ba bhreá liom
  I'd love to
 103. cás caillte
  lost cause
 104. tá an bosca ar shiúl
  he lost his senses (foolish)
 105. tá ádh ag siúl leis
  he's all luck
 106. ádh agus bláth
  luck and prosperity
 107. caora fáin
  lost sheep
 108. anam damanta
  lost soul
 109. nach ort atá an t-ádh
  isn't you who's lucky
 110. is sean nós é
  it's an old custom
 111. ar aon nós
  anyway
 112. idir liath agus leanbh
  old and young
 113. mar gheall ar (air?) sin
  on that account
 114. de reir cosúlachta
  on the face of things
 115. ar an taobh eile de
  on the other hand
 116. is duine dílis é
  he's a loyal person, honorable
 117. ar bharr mo theanga
  on the tip of my tongue
 118. tá eolas an domhan aige
  he's full of knowledge
 119. os comhair an phobail
  in the public eye
 120. dubh le daoine
  filled to capacity (people)
 121. bláth na hóige
  flower of youth
 122. lústar flústar
  flurry of excitement
 123. an rud is annamh is iontach
  what's rare is wonderful
 124. is fearr rith maith ná droch seasamh
  good retreat is better than a bad stand
 125. arís agus arís eile
  over and over again
 126. abair é
  say it, out with it
 127. an lá deireanach
  the other (last) day
 128. moladh mar dhea
  insincere compliment
 129. lig dom
  let me be
 130. réalta eolais
  guiding light
 131. teann sé igcionn ort
  it grows on you
 132. dearmad mór
  big mistake, error
 133. an-lá
  a great day
 134. dea scéal
  great news, story
 135. tá an t-am caite
  the time is up (wasted)
 136. ní mar a shíltear (a) bíotar
  what is thought is not what is
 137. mar is gnáth
  as usual, typical
 138. bodach an dá chroí atá ann
  he's two faced
 139. is ciúin iad na linnte lána
  quiet waters run deep
 140. sin rud eile ar fad
  that's a different thing (story) altogether
 141. duine corr
  an "oddball" >> also, breac aisteach
 142. do bheatha a leasú
  to mend your ways (put life in order)
 143. ag coimheád an teach
  minding the house
 144. éalú iontacht
  miraculous escape
 145. tá súile ina chúl aige
  he has eyes in the back of his head
 146. tá súile seabhaic aige
  he has the eyes of a hawk
 147. d'ol sé braon that bharr
  he drank too much
 148. ag imeacht ón tsaol
  fading away to nothing; leaving this life
 149. imithe leis an gaothe
  gone with the wind
 150. sin an rud a deirter
  that's what they say
 151. duine cosúil leat féin
  someone like yourself
 152. bun agus barr gach oile
  source of all evil
 153. leithscéal bacach
  bad excuse
 154. gan amhras
  without a doubt
 155. amhras éigin
  a sneaking doubt
 156. tá an méid sin ceart
  so dar, so good
 157. mo mhíle stór
  my dearest love
 158. baineadh deora as
  he was moved to tears
 159. tá aiféala an domhan orm
  I'm terribly sorry
 160. ó áithair go mac
  from father to son
 161. de bharr cleachtaidh
  by force of habit
 162. ó luí gréine go maidin
  from sunset to sunrise
 163. ó thosach
  from the start
 164. ó bhun go barr
  from bottom to top
 165. ó am go ham
  from time to time
 166. ó sin amach
  from then on
 167. ó thús aimsire
  from the beginning of time
 168. ó dhubh go dubh
  from dawn to dusk
 169. ó thús go deireidh
  from start to finish
 170. déanann sí súgán de
  she twists him around her finger
 171. cora is castaí
  twists and turns
 172. ó bhéal nach bréagach
  from the source of truth
 173. bhí an t-ádh ag rith leis
  luck was on his side
 174. thug sé bata is bóthar dó
  he sacked him
 175. is dubh an scéal é
  it's a sad/bad story
 176. tá ciall cheannaithe aige
  he's a sadder and wiser man
 177. slán abhaile
  safe home
 178. go dté tú slán
  safe journey, that you may go safely
 179. na farraigí a shiúl (a sheól)
  to sail the seas
 180. abair paidir
  say a prayer
 181. dúirt sé a lán
  he said plenty
 182. tír gan teanga, tír gan anam
  country without language, country without soul
 183. baineadh siar as
  he was taken aback
 184. tá caint saor
  talk is cheap
 185. is ort atá an clab
  you talk too much
 186. bhain sé an gaoth asam
  it (he) took the wind outta me
 187. lean sé raon uaigneach
  he ploughed a lonely furrow
 188. tá cruóg orm
  I'm pressed for time
 189. ag rince le fearg
  dancing with rage
 190. bhí sé ag baint fód
  he was preparing the ground
 191. cleas magaidh
  practical joke
 192. uair na fírínne
  hour of truth
 193. neart aigne
  moral courage
 194. thar aon rud eile
  more than anything else
 195. cad mar gheall air?
  what about (that)?
 196. comhrá cailleach
  old wives tale(s)
 197. do réir cosúlachta
  on the face of things
 198. ag suí ar an chlaí
  sitting on the fence
 199. ar an taobh eile de
  on the other hand (side)
 200. tá droch stiúir ar
  he's on the warpath
 201. ar eagla na heagla
  for fear of fear; stay on the safe side
 202. fadó, fadó
  long, long ago
 203. ceann ar cheann
  one by one
 204. súil in áirde
  high hopes
 205. níl aon tinteán mar do thinteán féin
  • no place like home
  • (no hearth like your own hearth)
 206. Oíche shugach, maidin bhronach
  drunken night, sad morning
 207. pócaí follamh, cloigean tinn
  empty pockets, sick head
 208. ní dhéanann eilifint dearmad ar rud ar bith
  elephant never forgets anything
 209. is fiú é ; ní fiú e
  it's worth it ; it's not worth it
 210. bhalaigh sé leis
  he fled
 211. ag cur an lae thart
  passing the time of day
 212. pointe casta
  complicated point
 213. thóg se camhús
  he raised a racket
 214. is é croína féile é
  he's the life of the party
 215. cuma an eolais
  a knowing look
 216. saol corrach
  troubled life
 217. lig fút
  relax, chill out
 218. ní féidir liom a rá leat
  I can't tell you
 219. tá cleas eile aige
  he has another trick
 220. gnó mar is gnáth
  business as usual
 221. úrnua
  • brand new
  • (fresh and new)
 222. ubh dubh
  bad egg
 223. seo linn!
  here goes! here we go!
 224. clár oibre ceilte
  hidden agenda
 225. tá olc agam dó
  I hold a grudge against him
 226. fan ort go fóill!
  wait a while, hold on
 227. fan i do thost
  hold your peace
 228. neart cairde
  plenty friends
 229. buail an bóthar
  hit the road, leave
 230. as gach aird
  from every direction
 231. ó nádúr
  from instinct
 232. chomh fada agus is léir dom
  from what I can see
 233. lán de cheol
  full of life (music)
 234. ó sin amach
  from then on
 235. cara mar dhea!
  friend indeed! (ironic)
Author
ID
149917
Card Set
Clíséanna (UCB, CS 85)
Description
UC BERKELEY CELTIC 85 Clíséanna
Updated
Show Answers