Chinese Lesson 1

The flashcards below were created by user kelmigs on FreezingBlue Flashcards.

 1. ni hao
  (Knee how)
  hello
 2. nu ren
  (nu jren)
  woman
 3. nan ren
  (nai wren)
  man
 4. nan hai zi
  (nan hide za)
  boy
 5. nu hai zi
  (nu hide za)
  girl
 6. guo zhi
  (gwa gee)
  juice
 7. cha
  tea
 8. shui
  (she-way) one syllable
  water
 9. bao zhi
  (bow gee)
  newspaper
 10. shu
  (shoe)
  book
 11. zhe ge
  (Jig gua)
  singular pronoun
 12. he
  (hua)
  to drink
 13. chi
  (chree)
  to eat
 14. zai
  (za-eye) one syllable
  Word that goes before the verb
 15. pao bu
  (pow boo)
  to run
 16. kan
  (can) as in dawn
  to read
 17. zhe xie
  (juah shen)
  plural pronoun
 18. ta men
  (tah men)
  they
 19. ta
  (tah)
  he/she
 20. you yong
  (yo yong)
  to swim
 21. zuo
  (sough)
  to cook
 22. xie zi
  (shit zu)
  to write
 23. zai jian
  (sigh tian)
  adios!
 24. Fan
  Food
 25. Translate to Chinese: The women eat food.
  • Zai jain nu ren zai chi fan.
  • (Juah shen new jren zai chree fan)
 26. Translate to Chinese: He/she reads a book.
  • Ta zai kan shu.
  • (Tai zai caun shoe)
 27. Translate to the Chinese: The girls cook food.
  • Zie hie nu hai zi zai zuo fan.
  • (Juah shen new hide za zai sough fan)
 28. Translate to Chinese: They swim.
  • Ta men zai you yong.
  • (Ta men zai yo yong)
 29. Translate to Chinese: The boy drinks juice.
  • Zhe ge nan hai zi zai hu zuo ghi.
  • (Jugga nan hai za zai hua gwa gee)
 30. Translate to Chinese: The man reads a newspaper.
  • Zhe ge nan ren zai can bao zhi.
  • (Jugga nan wren zai caun bow chgee)
 31. Translate to Chinese: He/She runs.
  • Ta zai pao bu.
  • (Tah zeye pow boo)
 32. Translate to Chinese: The girl drinks water.
  • Zhe ge nu hai zi zai hu shui.
  • (Jugga new hide za zai hua shway)
 33. Translate to Chinese: The boys write.
  • Zie hie nan hai zi zia xie zi.
  • (Juah shen nan hide za zai shit zu.)
 34. Zie hie nan hai zi zia xie zi.
  The boys write.
 35. Zai jain nu ren zai chi fan.
  The women eat food.
 36. Ta zai kan shu.
  He/she reads a book.
 37. Zie hie nu hai zi zai zuo fan.
  The girls cook food.
 38. Ta men zai you yong.
  They swim.
 39. Zhe ge nan hai zi zai hu zuo ghi.
  The boy drinks juice.
 40. Zhe ge nan ren zai can bao zhi.
  The man reads a newspaper.
 41. Ta zai pao bu.
  He/she runs.
 42. Zhe ge nu hai zi zai hu shui.
  The girl drinks water.
 43. Zie hie nan hai zi zia xie zi.
  The boys write.
 44. guo zhi
  Juice
 45. Shui
  Water
 46. bao zhi
  Newspaper
 47. zhe ge
  Singular pronoun
 48. zhe xie
  Plural pronoun
 49. you yong
  To swim
 50. zai jian
  Goodbye
 51. xie zi
  To write
 52. zuo
  To cook
 53. pao bu
  To run
Author:
kelmigs
ID:
151841
Card Set:
Chinese Lesson 1
Updated:
2012-05-03 04:01:25
Tags:
Rosetta Stone unit one lesson
Folders:

Description:
Rosetta Stone unit one lesson one
Show Answers: