ArticleGlebtest5N6Difficultwords-70Cards 2012-05-09jsv.txt

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. 1/70 Article --
  1/70 ArticleGlebtest5N6Difficultwords-70Cards 2012-05-09jsv jsv --
 2. 2/70 GlebTest5n6DifficultWords --
  2/70 41038 --
 3. 3/70 weak words --
  3/70 41038 --
 4. 4/70 brave, fearless, courageous ; strong, firm --
  4/70 אַמִּיץ --
 5. 5/70 to oversee, to supervise ; to inspect \\\ sharp, bright, smart, quick-witted -- To succeed in business you have supervised_____ brave.
  5/70 פִּקֵּחַ -- כדי להצליח בעסקים אליך להיות פיקח _____ אמיץ
 6. 6/70 tablet, pill ; (colloquial) contraceptive pill --
  6/70 גְּלוּלָה  --
 7. 7/70 rolled up ; wrapped --
  7/70 גָּלוּל  --
 8. 8/70 to mediate, to compromise ; (mathematics) to find the average --
  8/70 מִצֵּעַ  --
 9. 9/70 to collapse, to disintegrate --
  9/70 הִתְמוֹטֵט  --
 10. 10/70 tragedy, distress, trouble -- He helps his friends in the lurch/distress
  10/70 צָרָה  -- הוא עוזר לחבריו בשעת צרה
 11. 11/70 task, mission, assignment -- Are you able to perform several tasks _____?
  11/70 מַטָּלָה  -- 6.האם אתה מסוגל לבצע מספר מטלות _____?
 12. 12/70 on the contrary, as a matter of fact ; why not? good idea! --
  12/70 אַדְרַבָּה  --
 13. 13/70 to exist, to prevail (an atmosphere, feeling, state of affairs) ; (biblical) to rule, to reign, to dominate -- 9._____ Sirocco prevails in our country, in Europe it's snowing.
  13/70 שָׂרַר  -- 9._____ שבארצנו שורר חמסין, באירופה יורד שלג
 14. 14/70 Arabic) (colloquial) heat-wave, sirocco -- 9._____ Sirocco prevails in our country, in Europe it's snowing.
  14/70 חַמְסִין  -- 9._____ שבארצנו שורר חמסין, באירופה יורד שלג
 15. 15/70 to persevere, to persist, to "stick wit --
  15/70 הִתְמִיד --
 16. 16/70 inasmuch as, just as, in the same manner as --
  16/70 כְּשֵׁם --
 17. 17/70 nevertheless, in spite of --
  17/70 אַף-עַל-פִּי-כֵן --
 18. 18/70 in addition to, apart from ; except for -- You must swallow two pills except palm syrup
  18/70 מִלְּבַד ל -- עליך לבלוע שתי גלולות מלבד ל כף סירופ
 19. 19/70 survivor ; remains, remnant ; trace --
  19/70 שָׂרִיד --
 20. 20/70 simultaneous --
  20/70 בּוֹ-זְמַנִּי --
 21. 21/70 at once, at the same time --
  21/70 בְּבַת אַחַת --
 22. 22/70 prior to, before -- Before it reached me, the intersection of the accident
  22/70 בְּטֶרֶם -- בטרם הגיעוני, לצומת קרתה התאונה
 23. 23/70 amazement, astonishment -- --
  23/70 הִשְׁתָּאוּת -- ההצגה עוררה השתאות רבה --
 24. 24/70 to shirk one's responsibility -- --
  24/70 הִתְנַעֵר מֵאַחְרָיוּתהמהנדס התנער מאחריותו לתאונה --
 25. 25/70 powered, activated ; motivated, drivenRevolution is driven by ideology --
  25/70 מוּנָעהמהפכה מונעת על ידי אידיאולוגיה --
 26. 26/70 to be moved ; to be goaded into doing something ; to be started (engine -- --
  26/70 הוּנַע -- --
 27. 27/70 bomb shelter ; shelter, refuge, havenMolotov cocktails were thrown at the homes of asylum seekers in south Tel Aviv,  --
  27/70 מִקְלָט בקבוקי תבערה הושלכו על בתים של מבקשי מקלט בדרום תל אביב, --
 28. 28/70 marginal, insignificant -- --
  28/70 שׁוּלִי  -- --
 29. 29/70 appropriate, suitable, fitting, adequateAnd perhaps these events appropriate to reflect the state of the country on this symbolic --
  29/70 הוֹלֵם ואולי אין הולמים מאירועים אלו כדי לשקף את מצב המדינה בתאריך סמלי זה. --
 30. 30/70 left lying, dropped, cast, put ; obligatory -- --
  30/70 מוּטָל  -- --
 31. 31/70 left lying, dropped, cast, put ; obligatory -- --
  31/70 מוּטָל  -- --
 32. 32/70 to hit, to strike ; to beat rapidly (one's heart, pulse)... .to be appropriate, to be suitable ; to become, to befitAnd perhaps these events appropriate to reflect the state of the country on this symbolic --
  32/70 הָלַם ואולי אין הולמים מאירועים אלו כדי לשקף את מצב המדינה בתאריך סמלי זה. --
 33. 33/70 covered, roofedContrary to what he wrote Shamir, one could argue that the reason fewer Jewish leaders engage intensively on the rise, covered precisely the success of "Nefesh B'Nefesh --
  33/70 מְקֹרֶה ניגוד למה שכתב שמיר, אפשר לטעון כי הסיבה שפחות מנהיגים יהודים עוסקים באופן אינטנסיבי בנושא העלייה, מקורה דווקא בהצלחתו של ארגון "נפש בנפש" --
 34. 34/70 work strength ; (military) strength; inventoryCompared money spent on designing and building thememorial, the ceremony was a drop in the oceandiscovery --
  34/70 מַצָּבָה בהשוואה למחיר שהושקע בעיצוב ובבניה של מצבת הזיכרון, הטקס לחשיפתו היה טיפה בים --
 35. 35/70  reject, to denounce ; to deprive of ; to revokeAlthough not directly - the law allowsdeny support from organizations funded marked the Nakba --
  35/70 שָׁלַלאמנם לא בצורה ישירה - החוק מאפשר לשלול תמיכה מגופים מתוקצבים שציינו את הנכבה --
 36. 36/70 to be absorbed, to be assimilated (knowledge, information) ; to be internalizedmessage erased the Nakba absorbed and internalized, then by the police: Do not talk about the Nakba. --
  36/70 הֻפְנַם המסר מחוק הנכבה נקלט אם כן והופנם על ידי המשטרה: אסור לדבר על הנכבה. --
 37. 37/70 cause, catalyst ; reason, rationale -- --
  37/70 עִלָּה  -- --
 38. 38/70 he was unable to; he was prevented from -- --
  38/70 נִבְצַר ממנועקב מחלת בנו, נבצר ממנו להגיע לעבודה --
 39. 39/70 to delay, to hinder -- --
  39/70 לעכב עִכֵּב1. התקשרתי הביתה ואמרתי שאתעכב בעבודה 2. הוא התקשר הביתה ואמר שיתעכב בעבודה --
 40. 40/70 literary) complaining, bitterness, anger ; (literary) embitterment SOLVED SOLVED MILOT YACHAS --
  40/70 מִרְמוּר  מ... --
 41. 41/70 He's bitter situation in which he is --
  41/70 הוא ממורמר מהמצב בו הוא מצוי --
 42. 42/70 scorn, contempt ; disdainRidicule and derision they exposed the Indian writer,Nirad Tz'aodori, surprisingly in his native country made ​​him Lammermoor only slightly --
  42/70 בּוּזהלעג והבוז להם נחשף הסופר ההודי, ניראד צ'אודורי, בארץ מולדתו באופן מפתיע גרמו לו למרמור רק במידה מועטה. --
 43. 43/70 desecrate  -- --
  43/70 חִלֵּל, טִמֵּא -- --
 44. 44/70 requiring, needing ; loaded ; sensitive, charged ; (flowery) full, saturated -- --
  44/70 טָעוּן -- --
 45. 45/70 annoyed, angry, furiouדOne would think Snirad Tz'aodori be more upset afterridicule and derision of them suffering in India, his homeland --
  45/70 נִרְגָּז אפשר היה לצפות שניראד צ'אודורי יהיה יותר נרגז בעקבות הלעג והבוז מהם סבל בהודו, ארץ מולדתו --
 46. 46/70 clearly, expressly, patently -- --
  46/70 בַּעֲלִיל  -- --
 47. 47/70 rudely, boorishly, coarselyNirad Tz'aodori enjoyed little success in his country India, where ridiculed and scorned for roughly --
  47/70 בְּגַסּוּת ניראד צ'אודורי נהנה ממעט הצלחה בארצו הודו, היכן שלעגו ובזו לו בגסות --
 48. 48/70 exempt -- --
  48/70 פָּטוּר -- --
 49. 49/70 exemption -- --
  49/70 פְּטוֹרעל מנת לקבל _____ מלימודי אנגלית באוניברסיטה, יש לקבל ציון הגבוה מ 234 במבחן אמיר.א. פתור --
 50. 50/70 to tighten, to fasten ; to squash, to compress -- --
  50/70 הִדֵּק  -- --
 51. 51/70 to tighten, to fasten ; to squash, to compress -- --
  51/70 הִדֵּק  -- --
 52. 52/70 lose one's balance, to trip, to stumble -- --
  52/70 מָעַד  -- --
 53. 53/70 habitual, known, has a history of being (a criminal, a dangerous intersection, an area that floods during heavy rains -- --
  53/70 מוּעָד  -- --
 54. 54/70 literary) to improve, to correct ; (literary) to do something well ; (literary) to benefit someone, to be nice to someone -- --
  54/70 הֵיטִיב  -- --
 55. 55/70 unstable, weak /// to weaken, to destabilizeMany argue that preventive social protest narrow political interests, and that any connection between the public interest the most casual. --
  55/70 רוֹפֵףרבים טוענים כי המחאה החברתית מונעת מאינטרסים פוליטיים צרים, וכי כל קשר בינה לבין טובת הציבור הרחב רופף ביותר --
 56. 56/70 flow, speed ; floodA wave of nationalism swept the Asia after World War II, and Western colonialism almost disappeared --
  56/70 שֶׁטֶףגל של לאומיות שטף את אסיה לאחר מלחמת העולם ה-II, וקולוניאליזם מערבי כמעט נעלם. --
 57. 57/70 to figure someone/something out, to check someone's/something's character -- --
  57/70 עָמַד עַל טִיבוֹ (של מישהו/משהו -- --
 58. 58/70 to evade, to escape ; to get out of doing something --LOOK AT MILOT YACHASThe judge avoided listening to forever --
  58/70 הִתְחַמֵּקהשופט התחמק מלהקשיב לעד. --
 59. 59/70 uncertain, questionable, doubtfulLoyalty to the country is unquestionable --
  59/70 מוּטָל בְּסָפֵקנאמנותו למדינה אינה מוטלת בספק --
 60. 60/70 depths HELP HELP- other sentences with this word?For needy, justice is lost in the depths of the bureaucracy. --
  60/70 נִבְכֵימבחינת הנזקקים, הצדק הולך לאיבוד בנבכי הבירוקרטיה --
 61. 61/70 flowery) to pressure, to oppress, to suppress ; (biblical) to demand payment of a debt -- --
  61/70 נָגַשׂ  -- --
 62. 62/70 being wealthy, being well to do, affluence --
  62/70 אֲמִידוּת  --
 63. 63/70 specific, defined, certain --
  63/70 מְסֻיָּם  --
 64. 64/70 to become --
  64/70 נִהְיָה  --
 65. 65/70 to become --
  65/70 נִהְיָה  --
 66. 66/70 revolutionary (person --
  66/70 מַהְפְּכָן  --
 67. 67/70 admiration --
  67/70 הַעֲרָצָה  --
 68. 68/70 be admired, to be respected, to be venerated --
  68/70 הָעֳרַץ  --
 69. 69/70 toward, in the direction of, -ward (upward, eastward) ; כלפיו - in relation to, regarding, vis-a-vis --
  69/70 כְּלַפֵּי  --
 70. 70/70 fact --
  70/70 עֻבְדָּה --
Author:
Anonymous
ID:
153093
Card Set:
ArticleGlebtest5N6Difficultwords-70Cards 2012-05-09jsv.txt
Updated:
2012-05-09 12:28:24
Tags:
ArticleGlebtest5N6Difficultwords 70Cards 2012 05 09jsv jsv
Folders:

Description:
ArticleGlebtest5N6Difficultwords-70Cards 2012-05-09jsv jsv
Show Answers: