05152012_40Cards_VadimNewWordsVadimTest3_ jsv jsv jsv.txt

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. 1/40 VadimNewWords --
  1/40 05152012_40Cards_VadimNewWordsVadimTest3_ jsv jsv jsv jsv --
 2. 2/40 VadimTest3 --
  2/40 41044 --
 3. 3/40 VadimNewWords5/15/2012 --
  3/40 41044 --
 4. 4/40 extinct ; endangered (species) -- This is an endangered species
  4/40 נִכְחָד -- מדובר בזן נכחד
 5. 5/40 perhaps, it may be, it is possible that, possibly -- It is possible that doctors will protest the hospitals
  5/40 לֹא מִן הַנִּמְנָע -- לא מן הנמנע שהרופאים ישביתו את בתי החולים
 6. 6/40 extraction, ethnic origin ; origin, point of departure ; opening, egress ; outlet -- Not entirely clear what its origin
  6/40 מוֹצָא -- לא לגמרי ברור מה המוצא שלו
 7. 7/40 dead-end; with no way out, deadlocked -- Once I encountered a refusal on his part, was left with no way out
  7/40 ללא מוֹצָא -- לאחר שנתקלתי בסירוב מצדו, נותרתי ללא מוצא
 8. 8/40 hidden, concealed -- The money was buried under the carpet
  8/40 טָמוּן -- הכסף נטמן מתחת לשטיח
 9. 9/40 buried treasure -- We found a map on it marked the place where the cachewas hidden
  9/40 מַטְמוֹן -- מצאנו מפה עליה מסומן המקום בו הוטמן המטמון
 10. 10/40 NOT A LITERAL TRANSLATION : His success in the exam was ....originated from, dependent on, reliant upon.... -- a hard and consistent work -- Test success lay in hard work and consistent
  10/40 טָמוּן ב -- הצלחתו במבחן היתה טמונה בעבודה קשה ועקבית
 11. 11/40 taste ; reason, grounds ; logical basis DOUBLE MEANING!!! -- The cake flavor was very strange. *** You do not need to read articles on feminist zoo, there is no point. For what,what's the point?
  11/40 טַעַם -- טעם העוגה היה מוזר ביותר. ***אתה לא צריך לקרוא מאמרים פמיניסטיים על גן חיות, אין בכך טעם. בשביל מה, מה הטעם?
 12. 12/40 ..- on behalf of, by, from -- Witness for the defense did not appear in court
  12/40 מטעם -- העד מטעם ההגנה לא התייצב בבית המשפט
 13. 13/40 wealthy, well to do, affluent -- Is a wealthy man, owns many properties
  13/40 אָמִיד -- הוא אדם אמיד, בבעלותו נכסים רבים
 14. 14/40 durable -- We'll take a trip milk to make coffee. This is a very durable watch
  14/40 עָמִיד -- ניקח איתנו לטיול חלב עמיד כדי להכין קפה. מדובר בשעון מאוד עמיד
 15. 15/40 failure (to do something), omission, oversight -- Following default, the appointment of a commission of inquiry
  15/40 מֶחְדָּל -- בעקבות המחדל, מונתה ועדת חקירה ממלכתית
 16. 16/40 vadim test 3 5/15/2012 --
  16/40 41044 --
 17. 17/40 classification, grading ; making stairs, terracing --
  17/40 דֵּרוּג  --
 18. 18/40 credit rating --
  18/40 דירוג אשראי --
 19. 19/40 burden, load ; ballast -- NOTE SENTENCE!!! Leaders' forum for equal burden "set up a protest tent outside the home of Defense Minister. The main demand is eliminating _ ___ Phone Law and military integration in ultra-Orthodox, as every citizen should carry _ __ burden equally
  19/40 נֵטֶל  -- מנהיגי "הפורום לשוויון בנטל" הקימו אוהל מחאה מול ביתו של שר הביטחון. דרישתם הראשית הינה ___ביטול_ חוק טל ושילוב החרדים במסגרת צבאית, שכן כל אזרח צריך __לשאת_ בנטל באופן שווה
 20. 20/40 devoid, lacking --
  20/40 נָטוּל  --
 21. 21/40 to take, to grasp, to hold ; to assume --
  21/40 נָטַל  --
 22. 22/40 handling --
  22/40 נִטּוּל  --
 23. 23/40  bear, to carry ; to deliver (a speech, address, prayer) ; to suffer, to tolerate -- NOTE SENTENCE!!! Leaders' forum for equal burden "set up a protest tent outside the home of Defense Minister. The main demand is eliminating _ ___ Phone Law and military integration in ultra-Orthodox, as every citizen should carry _ __ burden equally
  23/40 נָשָׂא  -- מנהיגי "הפורום לשוויון בנטל" הקימו אוהל מחאה מול ביתו של שר הביטחון. דרישתם הראשית הינה ___ביטול_ חוק טל ושילוב החרדים במסגרת צבאית, שכן כל אזרח צריך __לשאת_ בנטל באופן שווה
 24. 24/40 to marry --
  24/40 נָשָׂא  --
 25. 25/40 tumor --
  25/40 שְׂאֵת  --
 26. 26/40 to hold one's peace (literally: to fill one's mouth with water) -- Presence of the main defendant in the courtroom made ​​up standing on the podium ____ __fill his mouth with water
  26/40 מִלֵּא פִּיו מַיִם -- 5. ___נוכחותו__ של הנאשם המרכזי באולם בית המשפט גרמה לעד שעמד על הדוכן ____למלא פיו מים__
 27. 27/40  be prevented (from doing something), to be unable (to do something REPEATED WORD HARD HARD -- Due to heavy traffic jams ___ __ unable to reach theteacher's class trip to ____ _ ancient fortress
  27/40 נִבְצַר  -- בשל פקקי תנועה כבדים __נבצר___ מהמורה להגיע בזמן לטיול של כיתתה ל____מבצר_ העתיק
 28. 28/40 fortress, citadel, stronghold --
  28/40 מִבְצָר  --
 29. 29/40 to fortify, to defend ; to strengthen, to base --
  29/40 בִּצֵּר  --
 30. 30/40 There are differences of opinion regarding the number of participants ____ __ demonstration last night --
  30/40 קיימים חילוקי דעות באשר למספר ____המשתתפים__ בהפגנה אמש --
 31. 31/40 breach, opening ; loophole -- After __ identified gap in the fence security,emergency squad was called to
  31/40 פִּרְצָה  -- ___לאחר__ שזוהתה פרצה בגדר הביטחון, כיתת הכוננות הוקפצה למקום
 32. 32/40 outburst, gush ; breaches, cracks ; (psychology) impulse, urge --
  32/40 פֶּרֶץ  --
 33. 33/40 common, widespread, accepted -- According to the map cache was buried in the northern part of the island, contrary to popular belief
  33/40 רוֹוֵחַ  -- על פי המפה המטמון נטמן בחלקו הצפוני של האי, וזאת בניגוד לאמונה הרווחת
 34. 34/40 contradiction ; (chemistry) neutralization, counteraction --
  34/40 סְתִירָה  --
 35. 35/40 hideaway, secret hiding place ; secret, mystery, unknown -- There is a contradiction between charts map to popular belief regarding the location of the cache
  35/40 סֵתֶר  -- קיימת סתירה בין תרשימי המפה לאמונה הרווחת באשר למיקומו של המטמון
 36. 36/40 to contradict; to refute ; (chemistry) to neutralize, to counteract ; (literary, talmudic) to muss, to make untidy (hair --
  36/40 סָתַר  --
 37. 37/40 Aramaic) only, alone, pure and simple -- My interest in law is not limited to purely commercial realm, though not yet dealt with in other areas
  37/40 גְּרֵידָא  -- התעניינותי בעולם המשפט אינה מוגבלת לתחום המסחרי גרידא, על אף שטרם עסקתי בתחומים אחרים
 38. 38/40 verity, correctness, truthfulness ; appropriateness, wisdom, logicalness /// readiness, willingness, forthcomingness NEKEVAH- FEMININE!!!!! // DOUBLE DEFINITION -- Willingness to help a friend in need is unquestionable 
  38/40 נְכוֹנוּת שֵם נ' -- נכונותו לסייע לחבר בשעת צרה ___אינה מוטלת בספק_
 39. 39/40 whisper, rustle -- Fluttering and movement instead of the darkindicated a suspicious occurrence
  39/40 רַחַשׁ  -- הרחשים והתנועה במקום החשוך הצביעו על התרחשות חשודה.
 40. 40/40 raised suspicion -- Noises and movement in the dark raised suspicionabout what's happening there
  40/40 העלו חשד -- רחשים ותנועה בחושך העלו חשד באשר למתרחש במקום
Author
ID
153951
Card Set
05152012_40Cards_VadimNewWordsVadimTest3_ jsv jsv jsv.txt
Description
05152012_40Cards_VadimNewWordsVadimTest3_ jsv jsv jsv.txt
Updated
Show Answers