Social problems 1

The flashcards below were created by user pabloliberdo on FreezingBlue Flashcards.

 1. society (sosajeti)
  społeczeństwo, towarzystwo,
 2. expectancy (expektensi)
  oczekiwanie perspektywa, widoki nadzieje
 3. tolerant (tolerent)
  • tolerancyjny
  • You should try to be more tolerant.
  • wytrzymały (np roslina) The plants are tolerant of frost.
 4. famine (famin)
  klęska głoduThere were reports of refugees dying of famine.
 5. homeless (houmles)
  • bezdomy
  • There are sixteen homeless people living at the shelter.
 6. drunk (drank)
  • pijany, pijak.
  • PP od drink
 7. illiteracy (iliteresi)
  analfabetyzmilliterate (iliteret) nieumiejacy pisać i czytać. unable to read and erite
 8. a class
  klasa (np. społeczna)
 9. strange ( strejdze)
  • obcy niznajomy, dziwny.
  • He was a complete stranger to me.
  • There was something strange about her eyes.Strange to say, I don't really enjoy television.
 10. to cause (tu ko:z)
  • spowodować
  • Do the police know the cause of the accident?
  • The heavy rain caused a flood.
 11. deprive (di'prajw)
  • pozbawiony
  • He claimed that he had been deprived of his freedom/rights.You can't function properly when you're deprived of sleep.
 12. malnutrition (malnjutriszyn)
  niedozywienie
 13. to protest (tu proutest)
  protestować
 14. a banner ( a bane)
  transparent, hasło
 15. a privilege (priwilidz)
  przywilej, zaszczyt immunited

  Education should be a universal right and not a privilege.You can enjoy all the benefits and privileges of club membership.
 16. to abolish (tu abolisz)
  • uchylić, unieważnić likwidować, zlikwidować obalać, obalić znieść, znosić usunąć, skasować
  • This tax should be abolished.
  • I think bullfighting should be abolished.National Service was abolished in Britain in 1962.
 17. march ( ma:cz)
  maszerować iść w pochodzie wkraczać marsz, pochód

  • defilowanie marsz
  • March marzec
 18. conflict
  konflikt, niezgoda
 19. campaign (kampejn)
  • kampania
  • The government have just launched (= begun) their annual Christmas campaign to stop drunken driving.
 20. petition (petiszyn)
  petycja, podanie, prośba pozew, wniosek, skarga Słownik terminów prawnicznychformal modlitwa, usilna prośba, błaganie czasownikskładać petycję, zwracać się z pisemną prośbą
 21. boycott (bojkot)
  odmowa, bojkot
 22. crowd (kraud)
  • tłum, tłoczyć się naciskac, zagracić
  • He pushed his way through the crowd.A small crowd had gathered outside the church.Police had to break up the crowd.Crowds of people poured into the street.
 23. ageism (ejdzizem)
  dyskryminacja ze wzgledu na wiek
 24. select (silekt)
  wybieraćWhich option did you select? (Którą opcję wybrałeś?)Select something from the menu. (Wybierz coś z menu.)There's nothing to select from here. (Nie ma tu z czego wybierać.)
 25. to strike (tu strajk)
  • strajkować, uderzyc, strajk
  • The union has voted to strike for a pay increase of 6%.
  • The lion crouched ready to strike.Police fear that the killer may strike again.
 26. individual (indiwidzjuol)
  • jednostka, indywidualny itp
  • Are you looking for an individual room?
  • Each individual has a right to be treated with respect.
 27. to act
  • grać, działać, udawać
  • She was only acting. (Ona tylko udawała.)
  • We need to act quickly. You must act with caution.
 28. to dismiss
  odrzucac, zwalniać
 29. hierarchy (hajeraki)
 30. hierarchia władze
 31. homosexuality (homoseksualiti)
  homoseksualizm
 32. a standard (standed)
  standart miernik
 33. selective (selektiw)
  selektywny, wybiórczy
 34. to bully (tu buli)
  dręczy ć, łobuz
 35. substandard (sabstandad)
  poniżej jakości standartu
 36. sanitation (sanitejszon)
  • higiena, warunki sanitarne
  • A lack of clean water and sanitation were the main problems.
 37. exacerbate (igzasebejt)
  • pogorszyć,
  • His aggressive reaction only exacerbated the situation.
 38. impoverish (impowerisz)
  • doprowadzać do ubóstwa, zubożyć wyjaławiać, zniszczyć, wyniszczać osłabić, pogarszać
  • These changes are likely to impoverish single-parent families even further.
  • Intensive cultivation has impoverished the soil.

  impoverished zubożały
 39. destitution (destitjuszyn)
  bieda, nedzadestitute (destitjut) ogołocony (z czegoś), bez środków do życia, w nędzy
 40. addiction (adikszyn)
  • uzależnienie
  • the condition of being addicted to somethingcocaine addictionaddiction to something He is now fighting his addiction to alcohol.an addiction to TV game shows
 41. penury (penjuri)
  • bieda, nedza
  • He died in penury.
 42. addict
  • osoba uzalezniona
  • addicting uzależniający
  • addicted przymiotnikuzależniony będący fanatykiem, będący entuzjastą
 43. extremity (ikstremiti)
  kończyna koniec, skraj ostateczność, skrajność, środek ostateczny sytuacja krytyczna
 44. alcoholism (alkoholizem)
  alkoholizm
 45. confront (konfrant)
  stanąć twarzą w twarz, stawać twarzą w twarz skonfrontować, konfrontować, stawiać naprzeciw
 46. precaution ( prikoszyn)
  • ostrożność, środek ostrożności, środek zapobiegawczy, zabezpieczenie slang antykoncepcja
  • You must take all reasonable precautions to protect yourself and your family.I'll keep the letter as a precaution.
 47. sobriety (sobrajeti)
  trzeźwość (abstynencja od alkoholu) powaga, rozsądek, trzeźwość (umysłu)
 48. alleviation (aliwijejszyn)
  ulga, ukojenie złagodzenie (bólu, cierpienia)
 49. demand (dimand)
  rzeczownikpopyt, zapotrzebowanie (np. na określone dobra) żądanie, postulat czasownikżądać wymagać (jednej rzeczy aby zdarzyła się inna)
 50. to stage (stejdz)
  • stage something to organize and present a play or an event for people to see
  • stage something to organize and take part in action that needs careful planning, especially as a public protestto stage a strike/demonstration/march/protest3 stage something to make something happenThe dollar staged a recovery earlier today.After five years in retirement, he staged a comeback to international tennis.
  • rzeczownik stadium, punkt etap, faza scena (np. w teatrze) scena, arena (działań, np. politycznych)
 51. to treat (tu trit)
  • czasownik brać, rozważać, traktować leczyć (udzielać pomocy medycznej) zafundować, postawić zabezpieczać (np. przed rdzą, przed wilgocią)
  • rzeczownik przyjemność niespodzianka smakołyk
 52. a consequence (konsekłens)
  • konsekwencja, znaczenie ważmność
  • He drove too fast with tragic consequences.to suffer/face/take the consequences of your actionsHave you considered the possible consequences?
  • Don't worry. It's of no consequence.people of some consequence in the art world
 53. a activist (aktiwist)
  aktywista
 54. to emigrate (tu emigrejt)
  emigrować
Author:
pabloliberdo
ID:
154015
Card Set:
Social problems 1
Updated:
2012-05-27 05:16:38
Tags:
Problemy społeczne
Folders:

Description:
SŁówka angielskie z polskim tłumaczeniem
Show Answers: