05162012_52Cards_VadimTest3VadimTest3_ jsv jsv jsv.txt

Home > Preview

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.


 1. 1/52 VadimTest3 --
  1/52 05162012_52Cards_VadimTest3VadimTest3_ jsv jsv jsv jsv --
 2. 2/52 VadimTest3 --
  2/52 41045 --
 3. 3/52 VadimNewWords5/15/2012 --
  3/52 41044 --
 4. 4/52 extinct ; endangered (species) -- This is an endangered species
  4/52 נִכְחָד -- מדובר בזן נכחד
 5. 5/52 perhaps, it may be, it is possible that, possibly -- It is possible that doctors will protest the hospitals
  5/52 לֹא מִן הַנִּמְנָע -- לא מן הנמנע שהרופאים ישביתו את בתי החולים
 6. 6/52 extraction, ethnic origin ; origin, point of departure ; opening, egress ; outlet -- Not entirely clear what its origin
  6/52 מוֹצָא -- לא לגמרי ברור מה המוצא שלו
 7. 7/52 dead-end; with no way out, deadlocked -- Once I encountered a refusal on his part, was left with no way out
  7/52 ללא מוֹצָא -- לאחר שנתקלתי בסירוב מצדו, נותרתי ללא מוצא
 8. 8/52 hidden, concealed -- The money was buried under the carpet
  8/52 טָמוּן -- הכסף נטמן מתחת לשטיח
 9. 9/52 buried treasure -- We found a map on it marked the place where the cachewas hidden
  9/52 מַטְמוֹן -- מצאנו מפה עליה מסומן המקום בו הוטמן המטמון
 10. 10/52 NOT A LITERAL TRANSLATION : His success in the exam was ....originated from, dependent on, reliant upon.... -- a hard and consistent work -- Test success lay in hard work and consistent
  10/52 טָמוּן ב -- הצלחתו במבחן היתה טמונה בעבודה קשה ועקבית
 11. 11/52 taste ; reason, grounds ; logical basis DOUBLE MEANING!!! -- The cake flavor was very strange. *** You do not need to read articles on feminist zoo, there is no point. For what,what's the point?
  11/52 טַעַם -- טעם העוגה היה מוזר ביותר. ***אתה לא צריך לקרוא מאמרים פמיניסטיים על גן חיות, אין בכך טעם. בשביל מה, מה הטעם?
 12. 12/52 ..- on behalf of, by, from -- Witness for the defense did not appear in court
  12/52 מטעם -- העד מטעם ההגנה לא התייצב בבית המשפט
 13. 13/52 wealthy, well to do, affluent -- Is a wealthy man, owns many properties
  13/52 אָמִיד -- הוא אדם אמיד, בבעלותו נכסים רבים
 14. 14/52 durable -- We'll take a trip milk to make coffee. This is a very durable watch
  14/52 עָמִיד -- ניקח איתנו לטיול חלב עמיד כדי להכין קפה. מדובר בשעון מאוד עמיד
 15. 15/52 failure (to do something), omission, oversight -- Following default, the appointment of a commission of inquiry
  15/52 מֶחְדָּל -- בעקבות המחדל, מונתה ועדת חקירה ממלכתית
 16. 16/52 vadim test 3 5/15/2012 --
  16/52 41044 --
 17. 17/52 classification, grading ; making stairs, terracing --
  17/52 דֵּרוּג  --
 18. 18/52 credit rating --
  18/52 דירוג אשראי --
 19. 19/52 burden, load ; ballast -- NOTE SENTENCE!!! Leaders' forum for equal burden "set up a protest tent outside the home of Defense Minister. The main demand is eliminating _ ___ Phone Law and military integration in ultra-Orthodox, as every citizen should carry _ __ burden equally
  19/52 נֵטֶל  -- מנהיגי "הפורום לשוויון בנטל" הקימו אוהל מחאה מול ביתו של שר הביטחון. דרישתם הראשית הינה ___ביטול_ חוק טל ושילוב החרדים במסגרת צבאית, שכן כל אזרח צריך __לשאת_ בנטל באופן שווה
 20. 20/52 devoid, lacking --
  20/52 נָטוּל  --
 21. 21/52 to take, to grasp, to hold ; to assume --
  21/52 נָטַל  --
 22. 22/52 handling --
  22/52 נִטּוּל  --
 23. 23/52  bear, to carry ; to deliver (a speech, address, prayer) ; to suffer, to tolerate -- NOTE SENTENCE!!! Leaders' forum for equal burden "set up a protest tent outside the home of Defense Minister. The main demand is eliminating _ ___ Phone Law and military integration in ultra-Orthodox, as every citizen should carry _ __ burden equally
  23/52 נָשָׂא  -- מנהיגי "הפורום לשוויון בנטל" הקימו אוהל מחאה מול ביתו של שר הביטחון. דרישתם הראשית הינה ___ביטול_ חוק טל ושילוב החרדים במסגרת צבאית, שכן כל אזרח צריך __לשאת_ בנטל באופן שווה
 24. 24/52 to marry --
  24/52 נָשָׂא  --
 25. 25/52 tumor --
  25/52 שְׂאֵת  --
 26. 26/52 to hold one's peace (literally: to fill one's mouth with water) -- Presence of the main defendant in the courtroom made ​​up standing on the podium ____ __fill his mouth with water
  26/52 מִלֵּא פִּיו מַיִם -- 5. ___נוכחותו__ של הנאשם המרכזי באולם בית המשפט גרמה לעד שעמד על הדוכן ____למלא פיו מים__
 27. 27/52  be prevented (from doing something), to be unable (to do something REPEATED WORD HARD HARD -- Due to heavy traffic jams ___ __ unable to reach theteacher's class trip to ____ _ ancient fortress
  27/52 נִבְצַר  -- בשל פקקי תנועה כבדים __נבצר___ מהמורה להגיע בזמן לטיול של כיתתה ל____מבצר_ העתיק
 28. 28/52 fortress, citadel, stronghold --
  28/52 מִבְצָר  --
 29. 29/52 to fortify, to defend ; to strengthen, to base --
  29/52 בִּצֵּר  --
 30. 30/52 There are differences of opinion regarding the number of participants ____ __ demonstration last night --
  30/52 קיימים חילוקי דעות באשר למספר ____המשתתפים__ בהפגנה אמש --
 31. 31/52 breach, opening ; loophole -- After __ identified gap in the fence security,emergency squad was called to
  31/52 פִּרְצָה  -- ___לאחר__ שזוהתה פרצה בגדר הביטחון, כיתת הכוננות הוקפצה למקום
 32. 32/52 outburst, gush ; breaches, cracks ; (psychology) impulse, urge --
  32/52 פֶּרֶץ  --
 33. 33/52 common, widespread, accepted -- According to the map cache was buried in the northern part of the island, contrary to popular belief
  33/52 רוֹוֵחַ  -- על פי המפה המטמון נטמן בחלקו הצפוני של האי, וזאת בניגוד לאמונה הרווחת
 34. 34/52 contradiction ; (chemistry) neutralization, counteraction --
  34/52 סְתִירָה  --
 35. 35/52 hideaway, secret hiding place ; secret, mystery, unknown -- There is a contradiction between charts map to popular belief regarding the location of the cache
  35/52 סֵתֶר  -- קיימת סתירה בין תרשימי המפה לאמונה הרווחת באשר למיקומו של המטמון
 36. 36/52 to contradict; to refute ; (chemistry) to neutralize, to counteract ; (literary, talmudic) to muss, to make untidy (hair --
  36/52 סָתַר  --
 37. 37/52 Aramaic) only, alone, pure and simple -- My interest in law is not limited to purely commercial realm, though not yet dealt with in other areas
  37/52 גְּרֵידָא  -- התעניינותי בעולם המשפט אינה מוגבלת לתחום המסחרי גרידא, על אף שטרם עסקתי בתחומים אחרים
 38. 38/52 verity, correctness, truthfulness ; appropriateness, wisdom, logicalness /// readiness, willingness, forthcomingness NEKEVAH- FEMININE!!!!! // DOUBLE DEFINITION -- Willingness to help a friend in need is unquestionable 
  38/52 נְכוֹנוּת שֵם נ' -- נכונותו לסייע לחבר בשעת צרה ___אינה מוטלת בספק_
 39. 39/52 whisper, rustle -- Fluttering and movement instead of the darkindicated a suspicious occurrence
  39/52 רַחַשׁ  -- הרחשים והתנועה במקום החשוך הצביעו על התרחשות חשודה.
 40. 40/52 raised suspicion -- Noises and movement in the dark raised suspicionabout what's happening there
  40/52 העלו חשד -- רחשים ותנועה בחושך העלו חשד באשר למתרחש במקום
 41. 41/52 negligence, carelessness -- Increase police suspected negligence on the part of supervisors of the children's annual trip
  41/52 רַשְׁלָנוּת  -- חוקרי המשטרה מעלים חשד לרשלנות מצד המשגיחים בטיול השנתי של הילדים
 42. 42/52 to supervise ; to watch out for, to protect ; to notice -- Increase police suspected negligence on the part of supervisors of the children's annual trip
  42/52 הִשְׁגִּיחַ  -- חוקרי המשטרה מעלים חשד לרשלנות מצד המשגיחים בטיול השנתי של הילדים
 43. 43/52 supervisor --
  43/52 מַשְׁגִּיחַ  --
 44. 44/52 slang) for no good reason, just because ..., -- Many have not seen the arrival ceremonyapproved
  44/52 בִּשְׁבִיל הָעֵינַיִם הַיָּפוֹת שֶׁלּוֹ -- רבים לא ראו את הגעתו לטקס בעין יפה
 45. 45/52 generously -- Many have not seen the arrival ceremonyapproved \\ Many did not like his presence at the ceremony
  45/52 בְּעַיִן יָפָה -- רבים לא ראו את הגעתו לטקס בעין יפה \\ רבים לא אהבו את נוכחותו בטקס
 46. 46/52 to present oneself ; to stand ; to face \\ to stabilize -- He must appear at the base as soon as possible, otherwise will be announced as depositary
  46/52 להתייצב הִתְיַצֵּב -- עליו להתייצב בבסיס בהקדם, אחרת יוכרז כנפקד
 47. 47/52 to be missing, to be absent \\\military) absentee ; (Israeli law) absentee landlord (any property owner who left Israel between 29.11.1947 and 1.9.1948 and went to an enemy country\\\ a counted person \\ to be counted, to be numbered, to be accounted for -- He must appear at the base as soon as possible, otherwise will be announced as depositary
  47/52 נִפְקַד  -- עליו להתייצב בבסיס בהקדם, אחרת יוכרז כנפקד
 48. 48/52 aim, purpose, objective, target ; destination -- Despite disagreements about the destination, weall agreed on the need for a family walk
  48/52 יַעַד  -- למרות חילוקי הדעות באשר ליעד, היינו תמימי דעים לגבי הצורך לצאת לטיול משפחתי
 49. 49/52 in complete agreement, of one mind -- Despite disagreements about the destination, weall agreed on the need for a family walk
  49/52 תְּמִים דֵּעִים (עם מישהו -- למרות חילוקי הדעות באשר ליעד, היינו תמימי דעים לגבי הצורך לצאת לטיול משפחתי
 50. 50/52 honest, simple, innocent, naive ; complete, full (period of time) ; (biblical) upright, God-fearing ; (biblical) unblemished (offering) --
  50/52 תָּמִים  --
 51. 51/52 absolute, total, utter, complete, full -- Despite disagreements about the destination, weall agreed on the need for a family walk
  51/52 מֻחְלָט  -- למרות חילוקי הדעות באשר ליעד, היינו תמימי דעים לגבי הצורך לצאת לטיול משפחתי
 52. 52/52 in spite of, despite, notwithtanding !!! IMPORTANT HELP HELP - NO SHEH? CHEREF SHEH? -- Despite disagreements about the destination, there was agreement on the very trip
  52/52 חֵרֶף -- חרף חילוקי דעות באשר ליעד, הייתה הסכמה לגבי עצם היציאה לטיול

Card Set Information

Author:
Anonymous
ID:
154198
Filename:
05162012_52Cards_VadimTest3VadimTest3_ jsv jsv jsv.txt
Updated:
2012-05-16 17:15:02
Tags:
05162012 52Cards VadimTest3VadimTest3 jsv
Folders:

Description:
05162012_52Cards_VadimTest3VadimTest3_ jsv jsv jsv.txt
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview