05182012_103Cards_UlpanThreatenUlpanWorksheets_ jsv jsv jsv.txt

Home > Preview

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.


 1. 1/103 UlpanThreaten --
  1/103 05182012_103Cards_UlpanThreatenUlpanWorksheets_ jsv jsv jsv jsv --
 2. 2/103 UlpanWorksheets --
  2/103 41047 --
 3. 3/103 UlpanWords on 5/16/2012 --
  3/103 41045 --
 4. 4/103 to threaten MILOT YACHAS --
  4/103 לאיים את אִיֵּם --
 5. 5/103 to warn, to caution ; to protest --
  5/103 להתריע הִתְרִיעַ --
 6. 6/103 deter, to dissuade, to discourage ; to frighten, to intimidate --
  6/103 להרתיע הִרְתִּיעַ --
 7. 7/103 narrow passageway, lane, alley --
  7/103 סִמְטָה  --
 8. 8/103 to rise up, to go higher ; to stand up --
  8/103 התרומם הִתְרוֹמֵם --
 9. 9/103 loaded, laden ; busy, crowded (street, intersection) --
  9/103 עָמוּס  --
 10. 10/103 to wander around ; to stray --
  10/103 משוטט שׁוֹטֵט --
 11. 11/103 to bleed, to hemorrhage --
  11/103 שותת דם שָׁתַת דָּם --
 12. 12/103 literary) to be deeply saddened, to suffer great emotional anguish (literally: his heart bled --
  12/103 לב שותת לִבּוֹ שׁוֹתֵת דָּם --
 13. 13/103 white ; pure --
  13/103 צחורה צָחוֹר --
 14. 14/103 to quote --
  14/103 לצטט צִטֵּט --
 15. 15/103 quoting ; quotation --
  15/103 ציטוט צִטּוּט --
 16. 16/103 to eavesdrop --
  16/103 לצותת ל צוֹתֵת --
 17. 17/103 eavesdropping --
  17/103 ציתות צִיתוּת --
 18. 18/103 to walk for a long time --
  18/103 כִּתֵּת (אֶת) רַגְלָיו --
 19. 19/103 to interrupt ; to amputate, to truncate --
  19/103 קטעי קָטַע --
 20. 20/103 to divide a paragraph, to start a new paragraph ; (literary) to lop, to cut off, to trim ; to interrupt, to disrupt (sound transmission) /// amputee --
  20/103 קִטֵּעַ  --
 21. 21/103 surround  --
  21/103 verb הִקִּיף, כִּתֵּר --
 22. 22/103 flexible, pliable --
  22/103 כָּפִיף  --
 23. 23/103 bent over, a hunched position --
  23/103 כְּפִיפָה  --
 24. 24/103 surrounded, encircled, enclosed --
  24/103 מוקף מֻקָּף --
 25. 25/103 unstable, disturbed (emotionally) --
  25/103 מעורער מְעֻרְעָר --
 26. 26/103 be eroded, to be weakened, be destabilized ; to be undermine, to be subverted --
  26/103 עֻרְעַר  --
 27. 27/103 to air, ventilate ; (colloquial) to freshen ; (colloquial) to air (idea, proposal --
  27/103 אִוְרֵר  --
 28. 28/103 confusion, disorientation, befuddlement ; glowing, twinkling, emission of dim light --
  28/103 דמדום דִּמְדּוּם --
 29. 29/103 darkness, pitch blackness ; despair, despondency ; dark (noun), unknown --
  29/103 אפלה אֲפֵלָה --
 30. 30/103 dark ; shady, fishy --
  30/103 אָפֵל  --
 31. 31/103 to discriminate against, to act inequitably toward --
  31/103 הִפְלָה  --
 32. 32/103 to discriminate against, to deprive, to short-change --
  32/103 קִפֵּחַ  --
 33. 33/103 to bleed, to hemorrhage --
  33/103 דִּמֵּם  --
 34. 34/103 literary) to silence, to quieten ; (literary) to cease moving, to stand still --
  34/103 דָּמַם  --
 35. 35/103 silence, calm, stillness --
  35/103 דְּמָמָה  --
 36. 36/103 modest, humble, unpretentious --
  36/103 צנועים צָנוּעַ --
 37. 37/103 printing ; template, pattern, mould ; דפוסים - patterns, behavior --
  37/103 דְּפוּס  --
 38. 38/103 to stand erect, to straighten one's back --
  38/103 להזדקף הִזְדַּקֵּף --
 39. 39/103 frequent --
  39/103 התכוף תָּכוּף --
 40. 40/103 bent, curved, hunched, twisted /// subordinate ; subordinate to, responsible to ; subject to --
  40/103 כפוף כָּפוּף --
 41. 41/103 to bend down, to bow down ; (talmudic) to force, to compel --
  41/103 כָּפַף  --
 42. 42/103 to happen, to occur --
  42/103 אירע אֵרַע --
 43. 43/103 nationalistic, chauvinistic --
  43/103 לאומני לְאֻמָּנִי --
 44. 44/103 national --
  44/103 לאומי לְאֻמִּי --
 45. 45/103 nut (of a bolt) --
  45/103 אֹם  --
 46. 46/103 zealousness, fanaticism, extremism --
  46/103 הקנאות קַנָּאוּת --
 47. 47/103 evaporate verb --
  47/103 verb אִדָּה; הִתְאַדָּה, הִתְנַדֵּף --
 48. 48/103 to be evaporated, to be vaporized --
  48/103 אֻיַּד  --
 49. 49/103 calamity, misfortune ; (talmudic) Gentile feast --
  49/103 אֵיד  --
 50. 50/103 rejoicing in another's failure, malicious joy --
  50/103 שִׂמְחָה לְאֵיד --
 51. 51/103 flashing, flickering --
  51/103 מְהַבְהֵב  --
 52. 52/103 literary) to fill to overflowing ; (rabbinic) to gather wheat sheaves --
  52/103 להגדיש להגדוש הִגְדִּישׁ --
 53. 53/103 to exaggerate, to overdo something, to gild the lily --
  53/103 להגדיש את הסאה הִגְדִּישׁ אֶת הַסְּאָה --
 54. 54/103 to throw, to hurl, to fling, to knock ; to revile, to offend, to asperse --
  54/103 מטיח הֵטִיחַ --
 55. 55/103 to plaster (wall etc.) ; (colloquial) to cover up, to hide --
  55/103 טִיֵּחַ  --
 56. 56/103 idleness, inactivity --
  56/103 חוסר מעש חֹסֶר מַעַשׂ --
 57. 57/103 heap, pile ; stack --
  57/103 ערימות עֲרֵמָה --
 58. 58/103 arm chair, easy chair, (American) lazy-boy --
  58/103 כֻּרְסָה  --
 59. 59/103 entourage --
  59/103 פָּמַלְיָה  --
 60. 60/103 earth, dirt ; (literary) dust ; (biblical) ashes --
  60/103 עָפָר  --
 61. 61/103 to protest, to object \\\ to erase, to obliterate, to blot out the memory of ; (literary) to wipe away, to dry (tears, sweat) --
  61/103 וימחו מָחָה --
 62. 62/103 law) to assign --
  62/103 הִמְחָה  --
 63. 63/103 to dry, to wipe dry --
  63/103 ניגבו נִגֵּב --
 64. 64/103 to flow, to stream --
  64/103 ניגר נִגַּר --
 65. 65/103 to be spilled --
  65/103 נשפך נִשְׁפַּךְ --
 66. 66/103 ball, party, reception --
  66/103 נֶשֶׁף  --
 67. 67/103 to strangle, to choke ; to choke back --
  67/103 נחנק חָנַק פ' קל --
 68. 68/103 hanging, hung ; hanged ; dependent ; reliant upon ... it depends, maybe --
  68/103 תלוי תָּלוּי --
 69. 69/103 raised, elevated --
  69/103 מורם מוּרָם --
 70. 70/103 to be lifted, to be raised --
  70/103 הוּרַם פ' הופעל --
 71. 71/103 to fly (a flag) ; to be displayed --
  71/103 מתנוסס הִתְנוֹסֵס --
 72. 72/103 to attack --
  72/103 הִסְתַּעֵר --
 73. 73/103 butchered, massacred (people) ; slaughtered (animal) --
  73/103 טבוחים טָבוּחַ --
 74. 74/103 to the value of, costing, amounting to --
  74/103 בְּסַךְ  --
 75. 75/103 biblical) as a group, together --
  75/103 בַּסָּךְ  --
 76. 76/103 sum, total ; בסך - in amount of, at a total cost of --
  76/103 סָךְ  --
 77. 77/103 gallows  --
  77/103 גַּרְדּוֹם  --
 78. 78/103 itch ; erasure \\ to scratch ; (colloquial) to itch ; to peel away ; (colloquial) to grate ; (slang) to lay one's hand on, to ferret out, to come up witH --
  78/103 גֵּרֵד  --
 79. 79/103 lofty, exalted --
  79/103 נַעֲלֶה  --
 80. 80/103 to take, to grasp, to hold ; to assume --
  80/103 נָטַל  --
 81. 81/103 burden, load ; ballast --
  81/103 נֵטֶל  --
 82. 82/103 UlpanPrepositionsIsraelChanges 5/16/2012 --
  82/103 41045 --
 83. 83/103 return, compensation, exchange ; value ; change ; (syntax) apposition ; (law) consideration ; (mathematics) permutation ; בתמורה - in return, in exchange ; תמורת - in return for, for --
  83/103 תְּמוּרָה  --
 84. 84/103 column (smoke, dust --
  84/103 תִּימוֹרָה  --
 85. 85/103 arena, sphere, theater --
  85/103 זִירָה  --
 86. 86/103 industrialized --
  86/103 מְתֹעָשׂ  --
 87. 87/103 to be industrialized --
  87/103 תֹּעַשׂ פ' פועל --
 88. 88/103 exact, precise ; meticulous, fastidious, scrupulous --
  88/103 מְדֻקְדָּק  --
 89. 89/103 perimeter, circumference ; extent, scope ; (colloquial) measurement (hips, bust, waist --
  89/103 הֶקֵּף  --
 90. 90/103 trade, commerce --
  90/103 מִסְחָר  --
 91. 91/103 experienced --
  91/103 מְנֻסֶּה  --
 92. 92/103 to implement, to use (a measure, style of language) ; to adopt, to take (a stance, view, approach --
  92/103 נָקַט  --
 93. 93/103 implement  --
  93/103 verb יִשֵּׂם, הוֹצִיא לַפֹּעַל; הִטְמִיעַ --
 94. 94/103 flexible  --
  94/103 גָּמִישׁ --
 95. 95/103 to dissolve, to melt --
  95/103 הִתְמוֹסֵס  --
 96. 96/103 dissolve verb --
  96/103 הִתְמוֹסֵס, נָמַס, נֶעֱלַם, הִתְפַּזֵּר; הֵמֵס, מוֹסֵס --
 97. 97/103 to melt, to liquefy --
  97/103 מוֹסֵס  --
 98. 98/103 thaw --
  98/103 הִפְשִׁיר --
 99. 99/103 freezing --
  99/103 קָפָא; הִקְפִּיא --
 100. 100/103 contract --
  100/103 הִתְכַּוֵּץ; קִבֵּל, חָטַף, לָקָה --
 101. 101/103 to grab ; to kidnap ; (colloquial) to receive, to get --
  101/103 חָטַף --
 102. 102/103 to shrink --
  102/103 הִתְכַּוֵּץ --
 103. 103/103 talmudic, Jewish law) to receive lashes (as punishment) ; to be eclipsed (the sun or moon) ; to be defective ; to become ill (with a specific disease) --
  103/103 לָקָה --

Card Set Information

Author:
Anonymous
ID:
154562
Filename:
05182012_103Cards_UlpanThreatenUlpanWorksheets_ jsv jsv jsv.txt
Updated:
2012-05-18 10:02:06
Tags:
05182012 103Cards UlpanThreatenUlpanWorksheets jsv
Folders:

Description:
05182012_103Cards_UlpanThreatenUlpanWorksheets_ jsv jsv jsv.txt
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview