CHIN3200

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. wangye
  • wang3ye4
  • 网页
  • webpage
 2. wangzhi
  • wang3zhi3
  • 网址
  • website
 3. dianzixinxiang
  • dian4zi3xin4xiang1
  • 电子信箱
  • email address (not inbox?)
 4. wangba
  • wang3ba1
  • 网吧
  • internet cafe
 5. wangchong
  • wang3chong2
  • 网虫
  • internet worm (addict)
 6. dianziyoujian
  • dian4zi3you2jian4
  • 电子邮件
  • email
 7. kouyu
  • kou3yu3
  • 口语
  • colloquial expression
 8. canyu
  • can1yu4
  • 参与
  • participate
 9. weiruan
  • wei1ruan3
  • 微软
  • microsoft
 10. shichuang
  • shi4chuang1
  • 视窗
  • (computer) window
 11. yahu
  • ya3hu3
  • 雅虎
  • yahoo
 12. sheji
  • she4ji4
  • 设计
  • design
 13. guge
  • gu3ge1
  • 谷歌
  • google
 14. sousuo
  • sou1suo3
  • 搜索
  • search
 15. lingrentouteng
  • ling4ren2tou2teng2
  • 令人头疼
  • give sb a headache
 16. zhuanhuan
  • zhuan3huan4
  • 转换
  • switch
 17. anzhuang
  • an1zhuang4
  • 安装
  • install
Author:
Anonymous
ID:
155219
Card Set:
CHIN3200
Updated:
2012-05-22 11:45:30
Tags:
sechstes Kapitel teil zwei
Folders:

Description:
ughh
Show Answers: