social problems 2

The flashcards below were created by user pabloliberdo on FreezingBlue Flashcards.

 1. to immigrate (tu imigrejt)
  imigrować migrować (o zwierzętach, ptakach)
 2. remonstrate (remonstrejt)
  formal protestować (przeciw czemuś), sprzeciwiać się (czemuś), występować ze skargą formal upominać (kogoś), robić wymówki (komuś), udzielać nagany (za coś
 3. a cause (ko:z)
  • przyczyna , spowodować, sprawa cel.
  • skrót od because
  • The heavy rain caused a flood.
  • Do the police know the cause of the accident?
 4. status (stejtes)
  status, stan. prestiż
 5. to abuse (abju:s)
  • naduzywać, znieważac, wykorzystywać, zameczac
  • rzeczowniki od w/w
 6. to overdose (ouwedas) OD (oudi)
  przedwakowac
 7. turmoil (tem:oil)
  wrzawa, hałas , zamieszanie
 8. wealth (łelf)
  bogactwo
 9. poverty (poweti)
  bieda (ubóstwo)
 10. prejudice (PREDZUDIS)
  • uprzedzenie
  • I don't tolerate racial prejudice.
  • czasownikuprzedzać się (do czegoś) zaszkodzić, przynosić szkodę
 11. to ensue ( tu insju)
  wywiązać się, wywiązywać się (np. sprzeczka)
 12. racism (rejsizem)
  rasizm
 13. to chant (tu czant)
  • rzeczownik monotonny śpiew, śpiewna i monotonna intonacja śpiew kościelny skandowany slogan
  • czasownik śpiewać, intonować skandować (np. imię, slogan) monotonnie śpiewać, śpiewnie recytować
 14. to exist (egzist)
  istnieć egzystowac
 15. a skinhead
  skin
 16. to beg (beg)
  błagać, żebrać
 17. to disperse (tu dispe:s)
  • rozpraszać się, rozchodzić się
  • People dispersed and disappeared.
 18. a truncheon ( a tranczen)

  baton (batn)
  pałka policyjna
 19. an incident (an insident)
  incydent, wydarzenie, zajście, wypadek (losowy) przymiotniktechnical wpadający, padający (np. promień)
 20. to aid ( tu eid)
  pomoc wsparcie
 21. a riot ( a rajot)
  • zamieszki
  • osoba przezabawna slang ubaw, odlot czasownikwszczynać rozruchy, buntować się
 22. difficulty (difikulti)
  problem, trudność
 23. to restore (tu rist:o)
  przywrócić odświeżyć, odbudowywac
 24. a pacifist (a pasifist)
  pacyfista
 25. to countenance (tu kautenens)
  • rzeczownik oblicze, mina, wyraz twarzy poparcie
  • czasownik formal przyzwolić, przyzwalać, tolerować (np. zachowanie)
 26. to tolerate ( tu tolerejt)
  znosić, tolerowac
 27. intoxication ( intoksykejszyn)
  upojenie, odurzenie (alkoholowe) upojenie, odurzenie (np. sukcesem)
 28. to discriminate ( tu diskriminejt)
  dyscyminować
 29. to mediate (tu mi:dieit)
  mediować, pośredniczyć
 30. race (rejs)
  • ścigać się,
  • wyścig, rasa człowieka
 31. to react (tu riakt)
  reagować
 32. a measure ( a merza)
  • czasownik mierzyć, zmierzyć wymierzyć, przymierzyć ocenić, oceniać mierzyć (być określonej długości lub szerokości)
  • rzeczownik sposób, środek, zabieg (krok podejmowany w jakimś kierunku) miara jednostka miary miarka, miara (określona objętość czegoś) technical takt (w muzyce)
 33. to gather (tu gawe)
  • zebrać się, zbierać się
  • synonim: assemble wnioskować, pojmować, rozumieć zbierać, gromadzić (np. informacje) zmarszczyć (materiał w stroju) zebrać, przycisnąć do siebie (np. materiał spódnicy) chmurzyć się, pociemnieć marszczyć, robić marszczenia (np. w spódnicy)
 34. to demonstrate (tu demonstrejt)
  dowieść, dowodzić słuszności (np. teorii) zobacz także: prove demonstrować (np. jak coś działa) protestować, manifestować zademonstrować, pokazać (np. jakąś umiejętność)
 35. to found (tu faund)
  czasownik założyć, ufundować (instytucję, organizację) technical odlewać (np. narzędzia)

  find Formy nieregularne: past tense found, past participle found
 36. to offer (tu offe)
  proponować, oferować
 37. to resist (tu resist)
  czasownik opierać się (o pokusie) opierać się, stawiać opór, sprzeciwiać się stawiać opór, odpierać (np. atak) odrzucać, sprzeciwiać się (np. reformie) Słownik terminów prawnicznychrzeczownikbyć odpornym (na coś)
 38. a charity ( a czarity)
  • organizacja dobroczynna, organizacja charytatywna dobroczynność, cele dobroczynne All the money they raise goes to charity. (Wszystkie pieniądze, które oni zbierają, idą na cele dobroczynne.)jałmużna, zapomoga formal wyrozumiałość, życzliwość (wobec innych ludzi) miłosierdzie, miłość bliźniego.
  • Do you give much to charity?
  • Many charities sent money to help the victims of the famine.The concert will raise money for local charities.
 39. misery (mizeri)
  bieda, nędza cierpienie, niedola, nieszczęście synonimy: anguish, torment BrE spoken ponurak, maruda
 40. to starve ( tu sta:v)
  głodować, umierać z głodu I'm starving - all I've had today is a doughnut. (Umieram z głodu - zjadłem dziś jedynie pączka.)They starved the prisoner to death. (Oni zagłodzili więźnia na śmierć.) głodzić.
 41. to distribiute (tu distribjut)
  rozdać, rozdawać, rozprowadzić, rozprowadzać, rozdzielić, rozdzielać synonim: hand sth outdzielić rozłożyć, rozkładać (np. obciążenie, wagę) rozprowadzić, rozprowadzać (np. dobra, książki) zajmować się dystrybucją, rozpowszechnianiem czegoś (np. filmów) rozebrać, rozbierać (np. czcionki do druku)
 42. to postulate(tu postjulejt)
  • czasownik formal zakładać, twierdzić postulować, domagać się
  • rzeczownik formal założenie postulat
 43. equality (ikłoliti)
  • równość I believe in gender equality.
  • równouprawnienie
 44. to burden (tu be:dn)
  to give somebody a duty, responsibility, etc. that causes worry, difficulty or hard workThey have burdened themselves with a high mortgage.I don't want to burden you with my worries.to be burdened by high taxation Opposite unburden2 be burdened with something to be carrying something heavy She got off the bus, burdened with two heavy suitcases.
 45. to cope ( tu koup)
  DAĆ, RADE ZNIEŚĆ COŚ
 46. to back ( tu bak)
  czasownik wspierać, popierać cofać, wycofywać podpierać (podstawiać coś z tyłu czegoś), wzmocnić dosiadać, wsiadać (na konia) stawiać (pieniądze, np. na drużynę, konia)
 47. to migrate ( tu majgrejt)
  przesiedlić się migrować
 48. welfare (łelfe(r))
  dobro, interes (np. członków społeczeństwa) opieka społeczna
 49. slavery (slejweri)
  niewolnictwo
 50. a problem
  problem I think we've got a problem. (Myślę, że mamy problem.)There was only one problem. (Był tylko jeden problem.)It's the key to this problem. (To jest klucz do tego problemu.)zobacz także: dilemma, quandary, obstacle, difficultyzadanie
 51. a drug ( a drag)
  narkotyk lek, lekarstwo This drug cannot be used in combination with alcohol. (Ten lek nie może być używany w połączeniu z alkoholem.) synonim: medicinesubstancja dopingująca (zażywana w sporcie) używka (np. kawa, papierosy) czasownikpodać środek (np. usypiający lub dopingujący) dosypać środka (do czegoś) zobacz także: spikenarkotyzować się, ćpać, zaciągnać się (np. papierosem)
 52. a situation (a sicjuejszyn)
  • sytuacja
  • The situation was serious. (Sytuacja była poważna.)What's their financial situation? (Jaka jest ich sytuacja finansowa?)I'm in a difficult situation right now. (Jestem teraz w trudnym położeniu.)
  • usytuowanie, położenie synonim: locationold-fashioned posada, praca
 53. to happen ( tu hapen)
  wydarzyć się
 54. poor (po: pua)
  poorer, poorest
  biedny, kiepski
 55. rich (ricz)
  bogaty
Author
ID
155963
Card Set
social problems 2
Description
polsko angielski 2
Updated
Show Answers