CHINW3200

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. lihun
  • li2hun1
  • 离婚
 2. taolunhui
  • lao3lun4hui4
  • 讨论会
  • seminar
 3. lv
  • lv4
  • - rate
 4. qushi
  • qu1shi4
  • 趋势
  • tendency
 5. zhuanjia
  • zhuan1jia1
  • 专家
  • expert
 6. yongyue
  • yong3yue4
  • 踊跃
  • eager
 7. fayan
  • fa1yan2
  • 发言
  • state one's opinions
 8. meiti
  • mei2ti3
  • 媒体
  • media, press
 9. baodao
  • bao4dao3
  • 报导
  • report
 10. yanzhong
  • yan2zhong4
  • 严重
  • serious
 11. xiangdui
  • xiang1dui4
  • 相对
  • relatively, comparatively
 12. dazuowenzhang
  • da4zuo4wen2zhang1
  • 大做文章
  • make excessive reports
 13. guannian
  • guan1nian4
  • 观念
  • concept
 14. guoshi
  • guo4shi2
  • 过时
  • out-dated
 15. jingshen
  • jing1shen2
  • 精神
  • spirit
 16. zhuiqiu
  • zhui1qiu2
  • 追求
  • pursue, pursuit
 17. jiufen
  • jiu1fen1
  • 纠纷
  • dispute, conflict
 18. daozhi
  • dao3zhi4
  • 导致
  • lead to
 19. biaoxian
  • biao3xian4
  • 表现
  • demonstration, reflection, performance
 20. lunlixue
  • lun2li3xue2
  • 伦理学
  • ethics
 21. luoji
  • luo2ji
  • 逻辑
  • logic
 22. waiqu
  • wai1qu1
  • 歪曲
  • distort
 23. caoshuai
  • cao3shuai4
  • 草率
  • rushed, without careful consideration
Author:
Anonymous
ID:
156358
Card Set:
CHINW3200
Updated:
2012-05-29 23:18:08
Tags:
CH5 PT1
Folders:

Description:
HJK
Show Answers: